X
تبلیغات
مقالات معماری www.nbpars.ir 09128380245

مقالات معماری www.nbpars.ir 09128380245

دانلود, کارورزی ساختمان ,مسکونی بتنی-word

دانلود, کارورزی ساختمان ,مسکونی بتنی-word

تاریخ ایجاد 13/12/2016 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 90   قیمت: 11500 تومان     تعدادمشاهده  2


مقدمه:
 
 
 
فهرست مطالب
 
مقدمه
 
*********************************************
 
فصل اول
 
بررسي بخشهاي مرتبط بابخش كار آموزي
 
بررسي آموخته ها و پيشنهادات
 
**********************************************
 
فصل دوم
 
تخريب
 
رعايت اصول ايمني در تخريب
 
**********************************************
 
فصل سوم
 
تجهيز كارگاه
 
انبار كردن سيمان
 
پياده كردن نقشه
 
پي كني
 
كرسي چيني
 
نحوه كرسي چيني يا ساخت پي سنگي
 
**********************************************
 
فصل چهارم
 
قالب بندي
 
انواع قالب از لحاظ جنس
 
قالب چوبي
 
**********************************************
 
فصل پنجم
 
آرماتوربندي
 
هدف از بكار بردن فولاد در قطعات بتني
 
بستن ميلگردها به همديگر
 
نحوه خم كردن ميلگردها
 
برش ميلگردها
 
آچار خم كن يا آچار F
 
نحوه ساخت شناژهاي افقي وعمودي
 
قالب بندي شناژهاي افقي و عمودي
 
فاصله نگهدار يا لقمه
 
قلاب انتهاي ميلگرد و اندازه استاندارد آن
 
**********************************************
 
فصل ششم
 
بتن سازي
 
حمل بتن
 
نسبت هاي اختلاط
 
بتن ريزي
 
بتن ريزي در هواي گرم
 
بعضي از مسائلي كه ممكن است در بتن تازه بوجود ايد
 
مشخصات نا مطلوب بتن اب انداخته
 
تراكم بتن
 
نگه داري از بتن
 
هم سطح كردن كف اتاقها با شناژ افقي
 
ديوار چيني
 
قالب بندي شناژ هاي عمودي
 
نحوه پر كردن شنا ژهاي عمودي
 
هم سطح كردن ديوار
 
قالب بندي سقف
 
حمل ونقل وانبار كردن تيرچه ها
 
بلوك
 
ميلگرد هاي ممان منفي
 
ميلگردهاي حرارتي
 
كلاف عرضي
 
قلاب اتصال
 
بتون ريزي سقف
 
افت بتن (انقباض)
 
عوامل موثر در افت
 
راههاي مقابله با افت
 
خزش يا وارفتگي
 
**********************************************
 
عوامل موثر بر خزش
 
راههاي مقابله با خزش
 
خستگي در بتن
 
روشهاي مراقبت از بتن سقف
 
شمشه گيري
 
كف سازي
 
سفيد كاري يا كف مال گچ
 
كشته كشي يا نازك كاري
 
 
 
مقدمه:
 
دانشجويان رشته عمران در دوره كارداني كه دوسال به طول مي انجامد با درسهاي تئوري آشنا ميشوند وتا حدودي با مسائل مختلف ساختمان سازي آشنا ميشوند ولي باز نياز به كسب تجربه دارند وكسب اين تجربه ميسرنيست مگر انكه دانشجويان درسر كارمطالبي راكه در كتابها خوانده اند لمس كرده وبا چشم خود طريقه انجام كارها راببينند وبه همين دليل چهار واحد رابه همين امر اختصاص داده اند كه اين واحدها جزو مهمترين واحدهاي اين دوره مي باشد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول
 
بررسي بخشهاي مرتبط بابخش علمي كارآموزي:
 
اولين نيازطبيعي انسان غذا مي باشد زيرا انسان بدون خوراك قادربه ادامه حيات نيست .دومين نيازانسان مسكن مي باشد ومكاني كه در ان زندگي ميكند وفرزندانش را بزگ ميكند ودر ان به زندگي ادامه مي دهد.
 
مسكن تنها به ساختمان مسكوني ختم نميشود بلكه شامل ساختمانهاي اموزشي ودرماني واداري نيز ميباشد.به همين دليل تمام ارگانها ونهادها نيازمبرم به ساختمان دارند.
 
در تاسيس يك ساختمان نيازبه همكاري مهندس عمران ومعماروتكنسين
 
ساختمان وحتي مهندس برق وتاسيسات نيز ميباشد به همين دليل رشته عمران مرتبط با تمام رشته هاميباشد.
 
 
 
 
 
برسسي آموخته ها وپيشنهادات:
 
اصولا كارهايي راكه براي احداث يك ساختمان صورت ميگيرد بسيار گسترده ميباشد وبه علت محدود بودن زمان كارآموزي نميتوان تمام كارهاي انجام شده راديد و از نزديك لمس كرد.در اين مجموعه سعي شده است تاحدودي به بيان مراحل مختلف اجراازقبيل تخريب وآماده سازي زمين وتجهيزكارگاه وساخت و اجراي بتن وقالب بنديوآرماتوربندي واجراي سقف تيرچه بلوك پرداخته شود.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل دوم
 
تخريب:
 
زمين احداث اين منزل مسكوني يك زمين صاف وهموارشده نبود بلكه يك ساختمان فرسوده وكلنگي بود كه بايد تخريب ميشد.
 
تخريب اين ساختمان در دومرحله صورت گرفت كه ابتدا سقف ان توسط كارگران تخريب شداما ديوارها وكف ان توسط لودرتخريب گرديد وپس ازآن اقدام به خروج همه نخاله ها از محل كارگاه شد.
 
قبل از اين مرحله اقدام به بريدن همه تيراهنهاي سقف توسط هوا برش شد و همه درب وپنجره ها و تمام كابينتها وشيرآلات ولوله هاي آب از محل كارگاه خارج شد.
 
دو حلقه چاه نيزدرمحل وجود داشت كه با شفته آهك وقلوه سنگ پر شد.
 
رعايت اصول ايمني در تخريب:
 
قبل از هر چيز بايد روش تخريب مشخص شود و كار براي عوامل اجرايي شرح داده شود. تخريب در معابر عمومي بايد درمحوطه اي محصور با نرده هاي حفاظتي به ارتفاع دو متري انجام شود.
 
كليه كارگران ميبايست مجهزبه كلاه ايمني باشند ودر ساعات غير كاري به هيچ عنوان نبايد اقدام به برداشتن حصار كرد.
 
تمامي راههاي عبورومرور افراد غير مسؤل به كارگاه بايد مسدود شود.
 
به هيچ عنوان نبايد مسير ريزش آوار به عنوان مسيراصلي انتخاب شود ودر هنگام عمليات تخريب از اب براي ته نشين كردن غبار در محيط جلو گيري شود.
 
البته در اجراي اصول ايمني درعمليات تخريب اين پروژه ازحصار و نرده به علت خلوت بودن محيط استفاده نشد اما براي ايمني و اطمينان بيشترراههاي ورودي به صورت موقت مسدود شد وهمچنين از آب پاشي براي كم كردن گرد وخاك استفاده شد.
 
فصل سوم
 
تجهيز كارگاه:
 
براي تجهيز كارگاه بايد مصالح وابزار مورد نيازبه كارگاه آورده شود.
 
مصالحي مانند سيمان كه به دو صورت فله وپاكتي موجود ميباشددر كارگاه ميبايست به نحوي درست انبار شود كه البته در اين پروژه بيشتر از سيمان پاكتي استفاده شد.
 
روش نگهداري ازسيمان در قسمت بعد توضيح داده خواهد شد.
 
براي جلوگيري از شلوغ شدن كارگاه معمولا موارد مصرف شن وماسه ازقبل پيش بيني ميشد وبه صورت روزانه به گارگاه منتقل ميشد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انباركردن سيمان:
 
درموقع انبار كردن سيمان بايد دقت شود كه رطوبت هوا وزمين باعث فاسد شدن سيمان نشود.در اين پروژه براي انبار كردن پاكتهاي سيمان ابتدا تمامي پاكتها برروي قطعات تخته كه بازمين حدود ده سانتيمتر فاصله داشت قرار داده شد وكيسه ها در رديفهاي ده تايي روي هم چيده شد.
 
علت اين كار اين است كه اگربيش ازده كيسه را روي هم قرار دهيم كيسه هاي زيرين دراثر فشار زياد سخت شده ودرصورت نگهداري دراز مدت غير قابل مصرف خواهند شد واستفاده ازانها منوط به آزمايش سيمان خواهد بود.
 
چنانچه سيمانهاي سخت شده به راحتي با دست پودرشوند قابل مصرف در قطعات بتني ميباشند درغير اينصورت سيمان فاسد شده وبراي اطمينان بيشترازفاسد شدن ان از آزمايشهايي استفاده ميكنند.
 
بتني كه باسيمان فاسد شده ساخته ميشود باربر نبوده و نميتوان از ان در قطعات اصلي ساختمان مانند تيرهاو ستونها وسقف استفاده كرد.
 
چنانچه اين سيمانها كاملا فاسد نشده باشند ميتوان ازانها به عنوان ملات براي فرش موزاييك ويا اجراي بتن مگر استفاده نمود.
 
اگر بخواهيم سيمان را براي مدت طولاني انبار كنيم بايد تا انجا كه امكان دارد با ديوارهاي خارجي انبارفاصله داشته باشد.
 
البته چون در اين پروژه از سيمان پاكتي استفاده شد براي نگهداري پاكتها در فضاي بازپس از اينكه انها را بر روي چوبهاي تراورس قرار دادند روي انها را با ورقه هاي پلاستيكي پوشانيدند تا از نفوظ رطوبت به انها جلوگيري شود.
 
اگرسيمان به طرزصحيح انبارشود حتي تا يك سال بعد نيزقابل استفاده خواهد بود البته فقط ممكن است زمان گيرش آن قدري به تاخير بيافتد ولي درمقاومت 28 روزه ان تاثيري نخواهد داشت.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پياده كردن نقشه:
 
پس از بازديد از محل اولين قدم در ساخت يك ساختمان پياده كردن نقشه ميباشد منظور از پياده كردن نقشه انتقال نقشه ساختمان از روي كاغذ برروي زمين با ابعاداصلي است.بطوري كه محل دقيق پي ها وستونها وديوارها وزيرزمينهاو عرض پي ها روي زمين بخوبي مشخص باشد.
 
همزمان با ريشه كني وبازديد ازمحل بايد قسمتهاي مختلف نقشه ساختمان مخصوصا نقشه پي كني كاملا مورد مطالعه قرارگرفته بطوري كه در هيچ قسمت نقطه ابهامي وجود نداشته باشد وبعدا اقدام به پياده كردن نقشه بشود.
 
بايد سعي شود حتما در موقع پياده كردن نقشه از نقشه پي كني استفاده شود.
 
در انجام پياده كردن نقشه اين ساختمان كه پروژه من بود با توجه به كوچك بودن ساختمان از متر وريسمان استفاده شد.
 
ابتدا محل كلي ساختمان روي زمين مشخص شدو بعد با كشيدن ريسمان در يكي ازامتدادهاي تعيين شده وريختن گچ يكي ازخطوط اصلي ساختمان تعيين شد .بعد از ان خط ديگر ساختمان را كه عمود بر خط اول ميباشد رسم شد.
 
در اصطلاح بنايي استفاده از اين روش را 3-4-5- ميگويند.
 
درصورت قناس بودن زمين ممكن است دوخط كناري نقشه برهم عمود نباشند در اين صورت يكي از خطوط مياني نقشه را كه حتما بر خط اول عمود است انتخاب ورسم مينماييم.
 
ممكن است براي عمود كردن خطوط از گونياي بنايي استفاده شود دراين صورت دقت كار كار كمتر ميشود. در موقع پياده كردن نقشه
 
براي جلوگيري از جمع شدن خطاهها بهتر است اندازه ها را هميشه از يك نقطه اصلي كه آن را مبداء مي ناميم شروع وروي زمين منتقل مي نماييم . بعد ازاتمام كار پياده كردن نقشه بايد حتما مجددا اندازه گذاري هاي نقشه پياده شده را كنترل نماييم.
 
علت اين كار اين است كه حتي المقدوراز وقوع اشتباهات احتمالي جلوگيري شود. براي اينكه مطمئن شويم زوا ياي بدست آمده اطاق ها قائمه مي باشد بايد دوقطر هراتاق را اندازه گيري كنيم چنانچه مساوي بودند آن اتاق گونيا است .
 
به اين كار اصطلاحا چپ وراست مي گويند.البته چنانچه در اين مرحله اطاقها 3 الي 4سانتيمترنا گونيا باشد اشكالي ندارد زيرا با توجه به اينكه پي ها هميشه قدري پهن ترازديوارهاي روي آن مي باشد لذا در موقع چيد ن ديوار مي توان ناگونيايي ها را برطرف نمود. بطور كلي بايد هميشه توجه داشت كه پياده كردن نقشه يكي از حساسترين ومهمترين قسمت اجراي يك طرح بوده وكوچكترين اشتباه درآن موجب خسارتهاي فراوان مي شود .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پي كني :
 
اصولا پي كني به دو دليل انجام مي شود .1-دسترسي به زمين بكروبراي محافظت ازپي ساختمان .
 
با توجه به اينكه كليه بار ساختمان به وسيله ديوارها ياستونها به زمين منتقل مي شود در نتيجه ساختمان بايد روي زميني كه قابل اعتماد بوده و قابليت تحمل بار ساختمان داشته باشد بنا گردد. براي براي دسترسي به چنين زميني ناچار به ايجاد پي براي ساختمان مي باشيم . براي محافظت پايه ساختمان وجلوگيري از تاثير عوامل جوي در پايه ساختمان بايد پي سازي كنيم در اين صورت حتما در بهترين زمينها بايد حداقل پي هايي به عمق 40تا50 سانتيمترحفر كنيم.
 
طول وعرض وعمق پي ها كاملا بستگي به وزن ساختمان وقدرت تحمل خاك محل ساختمان دارد.
 
در ساختمانهاي بزرگ قبل از شروع كاربوسيله ازمايشهاي مكانيك خاك
 
قدرت مجاز تحملي زمين را تعيين نموده وازروي ان مهندس محاسب ابعاد پي را تعيين ميكند. ولي در ساختمانهاي كوچك كه ازمايشات مكانيك خاك در دسترس نيست بايد از مقاومت زمين در مقابل بار ساختمان مطمئن شويم.
 
اغلب مواقع قدرت مجازتحملي زمين براي ساختمانهاي كوچك با مشاهده خاك پي وديدن طبقات ان وطرز قرار گرفتن دانه ها به روي همديگرو با ضربه زدن بوسيله كلنگ به محل پي قابل تشخيص است.
 
البته قبل از ان بايد مهندس محاسب وزن ساختمان و ميزان باري كه ازطرف ساختمان به زمين وارد ميشود اگاه باشد.
 
بايد متذكر شد كه نوع پي استفاده شده در اين ساختمان پي نواري ميباشد.
 
با توجه به تشخيص مهندس محاسب ساختمان وبررسي نوع خاك محل
 
حداقل عمق پي در اين پروژه 50 سانتيمتردر نظر گرفته واجرا شد.
 
البته بايد در نظر داشت كه اگر در اين عمق به زمين بكرنرسيديم بايد عمق پي را تا زمين بكر ادامه داده ويااز روشهايي ديگراز جمله شمع كوبي ويا تسطيع اقدام به اصلاح مقاومت زمين كرد.
 
 
 
كرسي چيني:
 
معمولا در طبقه همكف ساختمانها سطح اتاقها را چند سانتيمتراز كف حياط يا كوچه بلندتر ميسازند كه به اين اختلاف ارتفاع كرسي چيني .
 
معمولا كرسي چيني به سرعت انجام ميشود.هدف از ساخت كرسي در ساختمان اين است كه درابتدااز قديم بشر تمايل بيشتر داشت قدري بلندتر از كف زمين سكونت كند وبدين ترتيب احساس امنيت بيشتري ميكرد درثاني ارتفاع طبقه همكف با سطح زمين مانع ورود برف وباران وغيره به داخل اطاقها ميگردد.
 
وسوم اينكه چون اغلب زمينهايي كه ما براي ساختمان انتخاب ميكنيم كاملا مسطح نبوده وداراي شيب ميباشند واز طرفي اتاقها وسالنهاي ساختمان بايد كاملا در يك سطح ساخته شوند لذا براي مسطح كردن اطاقها قسمتهاي پايين را بوسيله كرسي چيني با قسمتهاي ديگرهم سطح ميكنند.
 
 
 
عرض كرسي چيني بايد قدري از ديوار اصلي وقدري كمتر از پي زير ان باشد اگر ارتفاع كرسي چيني فقط در حدود 10الي 15 سانتيمتر باشد ميتواند پهناي ان مساوي ديوار روي ان باشد اماهميشه بايددر نظر داشت براي كليه ديوارهاي اعم از حمال ويا تيغه اي و پارتيشنها پي سازي و كرسي چيني انجام شود.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نحوه كرسي چيني يا ساخت پي سنگي:
 
روز قبل از اجراي كرسي چيني چند كمپرسي سنگ معدني(لاشه) و چند كمپرسي ماسه شسته به دستور مهندس گارگاه به محل آورده شد.
 
پس از اماده شدن ملات سيمان انرا بوسيله فرغون در كنار پي براي شروع اجراي پي مياوردند. ملات ماسه وسيمان را به نسبت 1به4 با پيمانه مخلوط وبه ان اب دادند.اب دادن به اين طريق بود كه مخلوط ماسه وسيمان رابصورت دپو در اوردند سپس شروع به ساختن حوضچه كوچكي با اين دپو كردند.
 
بعد از ان اب را به اندازه كافي وبا نظر مهندس كارگاه درون اين حوضچه ريختن به اين كاردر اصطلاح آبخور كردن ميگويند. سپس دو كارگر شروع به مخلوط كردن ان شدند.
 
پس از ساخت ملات ماسه سيمان براي حمل كردن ان به محل از فرغون استفاده شد وبعد ازاوردن ملات به محل ايجاد پي يك نفر كارگر با بيل ملات را در پي ميريخت و استاد كار بوسيله كمچه ملات را درون پي پخش ميكرد وسنگهاي لاشه را روي ان ميچيد. از اين ملات هم به عنوان بتن مگر وهم به عنوان ماده چسباننده بين سنگها استفاده ميشد.
 
در موقع چيدن سنگها اگر سنگي وجود داشت كه نسبتا بزرگ بود يكي ازكارگرهابوسيله پتك اقدام به شكستن انها ميكرد واز قطعات كوچكترمعمولا استفاده ميشد.
 
اين كاررادر سرتاسرپي انجام ميدادند تااينكه كار بعد از3 روز به پايان رسيد.
 
استاد كارساختمان با وسيله اي بنام شيلنگ ترازسطح پي ها راترازنمود و ريسمان كشي كرد وملات صافي را روي ان كشيد.
 
بعد از خشك شدن پي ها تا چند روز سطح پي ها را اب ميدادند تا ملات سيراب شود وبه مقاومت خوبي برسد ودر اين مدت زمان كه سطح پي ها را اب ميدادند كار تعطيل بود.
 
 
 
 
 
فصل چهارم
 
قالب بندي:
 
قالب يك سازه موقت است و مانند ظرفي ميتواند بتن تازه وخميري راتا زمان گيرش وكسب مقاومت كافي بصورت كاملا متراكم در برگيرد وبه ان فرم دهد. تهيه وساخت قالب را قالب بندي ميگويند كه از اصول وضوابطي از نظر طراحي وساخت پيروي ميكند.
 
قالب بايدبه اندازه كافي محكم باشد تا بتواند دربرابرفشارهاي وارده از بتن خميري در زمان بتن ريزيو فشار ناشي از وسايل بتن ريزيو كارگران مقاومت كند وبيش از حد مجاز تغيير شكل ندهند.
 
هميشه بايد توجه كرد كه ابعاد قالب بندي دقيق باشد واتصالات قالب بندي بايد محكم ومتناسب با جنس قالب باشد.
 
 
 
 
 
براي جلوگيري از خروج شيره بتن در زمان بتن ريزي مصالح مورد استفاده بايد قالب بندي به گونه اي انتخاب شوند كه قالب درزپيدا نكند.
 
قالب بندي بايد طوري طراحي واجرا شود كه پس از گرفتن بتن باز كردن قالبها به راحتي امكان پذير باشد.
 
تخته و چوبي كه براي قالب بندي مصرف ميشود بايد كاملا خشك بوده ودر برابر رطوبت تغيير شكل ندهد زيرا تغيير شكل قالب موجب تغيير شكل بتن گشته ودرشكل تيرها وستونها و همچنين ممانهاي وارده برانها موثر ميباشد.
 
اين تخته ها بايد به اندازه كافي نرم باشند تا در موقع نجاري دچار اشكال نشويم.
 
از طرفي بايد انچنان محكم باشد كه بتواند وزن بتن و ارماتورها و كارگران بتن ريزي ووسايل بتن ريزي از قبيل چرخ دستي و ويبراتور را بخوبي تحمل كند.
 
 
 
انواع قالب از لحاظ جنس:
 
انواع قالب از لحاظ جنس عبارتند از قالب چوبي – قالب فلزي-قالب فايبرگلاس-قالب آجري –قطعات پيش ساخته و قالب لغزان.
 
در اين پروژه از قالب بندي چوبي استفاده شد.
 
قالب چوبي:
 
معمولا در ايران از تخته اي كه به روسي معروف است براي قالب بندي
 
استفاده ميشود.ضخامت اين تخته ها از 2تا3سانتيمتر وحداقل بعد ان 8 سانتيمتر است. درقالب بندي چوبي تمام قسمتهاي ان از چوب استفاده ميشود قبل از كار گذاشتن قالب چوبي رويه قالب را روغن مالي ميكنند كه علت ان اين است كه شيره بتن توسط تخته خشك مكيده نشود ودر موقع باز كردن قالبها به راحتي از سطح بتن جدا شود.
 
قبل از قرار دادن قالبها در جاي خود بايد انها را روغن مالي كردتا روغن آرماتورها را آلوده نكند زيرادر صورت الوده شدن آرماتورها باعث نچسبيدن بتن به آرماتورميگردد.
 
مهمترين دلايل استفاده از قالب چوبي عبارتند از:
 
1- دارا بودن مقاومت كششي وفشاري وبرشي مناسب براي تحمل بارهاي وارد شده
 
2- سبك بودن نسبي ان براي حمل ونقل
 
3- ساده بودن اتصال و طويل كردن تخته ها به يكديگر كه با ميخ به سرعت انجام ميشود.
 
4- چوب به علت داشتن ضريب حرارتي كم نسبت به فلز در فصل سرما و يخ بندان ودر نقاط سردسيربا بتن ريزي در مناطق گرم براي قالب بندي بسيار مناسب است.
 
5- نسبت به قالب فلزي به جز مواردخواص هزينه اي كمتر دارد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل پنجم
 
آرماتوربندي:
 
براي ايجاد مقاومت در مقابل نيروهاي كششي دربتن داخل شناژبتني چند رديف در بالاوپايين ميلگردهاي طولي قرار ميدهند واين ميلگردهاي طولي را بوسيله ميلگردهاي عرضي كه به آن خاموت ميگويند به همديگر متصل ميكنند.
 
ميلگردهاي طولي وعرضي را از قبل در گارگاه آرماتوربندي ميبافند وبعد در داخل قالب بندي شناژ قرار ميدهند.
 
بايد توجه داشت كه پهناي اين قفسه بافته شده بايد در حدود 5 سانتيمتر كوچكتر از پهناي قالب شناژ باشد يعني از هر طرف 5/2 سانتيمتر بطوريكه اين ميلگردها كاملا دربتن غرق شده وآنرا از خورندگي در مقابل عوامل جوي محفوظ نگه دارد. اين 5/2 سانتيمتر در مناطق مختلف اب و هوايي وهمچنين محل قرار گرفتن قطعه بتن وهمچنين ميزان سولفاته بودن ابهاي مجاور ان
 
متفاوت است كه ميزان ان بوسيله موسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران تعيين شده است.


کلمات کلیدی مرتبط:
دانلود , کارورزی , ساختمان ,مسکونی , بتنی- ,word,
مقالات مرتبط در این دسته
گزارش کار در گارگاه و امور دفتری شرکت فنی مهندسی
دانلود,کارآموزی کامل ,ساختمان مسکونی-word
دانلود,کارآموزی معماری, ساختمان مسکونی-word
دانلود,گزارش کار آموزی ,اسکلت بتنی سقف ,تيرچه سيمانی و بلوک سيمانی-word
دانلود,گزارش کار آموزی معماری, ساختمان مسکونی بتنی-word
مجموعه پروژه ها و گزارشات کارآموزی رشته های عمران و ساختمان
دانلود گزارش کارآموزی معماری، منظر سازی و طراحی فضای سبز
دانلود گزارش کارآموزی معماری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

برچسب‌ها: دانلود,کارورزی ساختمان,مسکونی بتنی-word,
+ نوشته شده در جمعه ۲۴ دی ۱۳۹۵ساعت ۲۰:۱۳ توسط safa sa دسته : نظر(0)

دانلود,گزارش کار آموزی ,اسکلت بتنی سقف ,تيرچه سيمانی و بلوک سيمانی-word

دانلود,گزارش کار آموزی ,اسکلت بتنی سقف ,تيرچه سيمانی و بلوک سيمانی-word

تاریخ ایجاد 13/12/2016 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 45   قیمت: 10000 تومان     تعدادمشاهده  5


مقدمه:
 
. بازديد از زمين و ريشه کنی
 
قبل از شروع هر نوع عمليات ساختماني بايد زمين محل ساختمان بازديد شده و وضعيت و فاصله ی آن نسبت به خيابان ها و جاده هاي اطراف و همچنين چگونگی دسترسي به خيابان های اصلی مورد بازرسي قرار گيرد. بعد از بررسی های کافی و در صورت نبود مشکل اقدام به آغاز پروژه می نماييم. در اين بررسی ها بايد دقت شود تا ما مشکلی از لحاظ ورود و يا خروج ماشين آلات نداشته باشيم و ضمنا جای کافی برای مصالح پای کار فراهم کنيم. سپس نسبت به ريشه كني( كندن ريشه هاي نباتي كه ممكن است در زمين روييده باشند ) اقدام می شود و خاك هاي اضافي به بيرون حمل گردد و بالاخره بايد شكل هندسي زمين و زواياي آن كاملا معلوم شده وبا نقشه ساختماني كاملا مطابقت داشته باشد
 
 
 
2. پياده سازی نقشه
 
پس از بازديد محل وريشه‌كني ، نوبت به پياده کردن نقشه بر روی زمين می شود. منظور از پياده كردن نقشه يعني انتقال نقشه ساختمان از روي كاغذ بر روي زمين به وسيله ابزار آلات در دسترس با ابعاد اصلي به طوري كه محل دقيق پي ها و ستون ها و ديوار ها و عرض پي ها روي زمين به خوبي مشخص باشد. بايد دقت داشت که اين مرحله يکی از مهمترين مراحل ساخت می باشد چرا که کوچکترين اشتباهات در اين مرحله قابل صرفنظر نبوده و اگر اين خطا ها از مقدار مجاز آيين نامه ای بيشتر باشد ، بايد اقدام به تخريب کل ساختمان کرد. حال براي پياده كردن نقشه دو راه داريم اگر ساختمان مهم و بزرگ بود می بايست از دوربين هاي نقشه برداري استفاده شود ولي براي پياده كردن نقشه ساختمان هاي معمولي و كوچك از متر و ريسمان بنايي می توان بهره برد که دقت لازم برای کارهای معمولی را دارند. براي پياده كردن نقشه با متر و ريسمان كار ابتدا بايد محل كلي ساختمان را روي زمين مشخص نموده و بعد با كشيدن ريسمان كار به يكي از امتداد هاي تعيين شده و ريختن گچ ، يكي از خطوط اصلي ساختمان را تعيين کرد و بعد خطوط ديگر را با همين روش مشخص مي كنيم . البته برای ايجاد زاويه ی قايمه می توان از اعداد فيثاغورثی بهرا برد مانند اعداد 3و4و5 که در آن دو تای اولی اضلاع جانبی اند و عدد آخر که از همه بزرگتر می باشد مقدار عدد وتر می باشد
 
عرض و طول و عمق پي ها كاملا بستگي به وزن ساختمان و قدرت تحمل خاك محل ساختمان دارد در ساختمان هاي بزرگ قبل از شروع كار بوسيله آزمايشات مكانيك خاك قدرت مجاز تحملي زمين را تعيين نموده واز روي آن محاسبات ابعاد پي را تعيين مي نمايند ولي در ساختمان هاي كوچك كه آزمايشات مكانيك خاك در دسترس نيست بايد از مقاومت زمين در مقابل بار ساختمان مطمئن شويم . اغلب مواقع قدرت مجاز تحملي زمين براي ساختمان هاي كوچك با مشاهده خاك پي و ديدن طبقات آن و طرز قرار گزفتن دانه ها به روي همديگر يا با ضربه زدن به وسيله كلنگ به محل پي قابل تشخيص مي باشد .
 
 
 
3. گود برداری
 
در اين قسمت از عمليات اقدام به خاکبرداری محل نقشه می شود تا به خاک بکر رسيد. انجام اين عمل به آن علت است که همانطور که گفتيم زمين ، بار کلی ساختمان را تحمل می کند لذا بايد پی ها بر روی يک سطح محکم و بدون رانش قرار بگيرد تا در آينده پس از اتمام پروژه و در نتيجه ی بارگذاری ، پی ها نشست بيش از حد نداشته باشند و يا اينکه نشستهای متفاوت داشته باشند. البته اگر زمين موجود ، بدون خاکبرداری ، بکر باشد ، باز هم بايد اقدام به گودبرداری کرد. اين عمل بدان علت است که همانطور که می دانيم پی از قسمتهای مهم سازه می باشد. و جنس آن از بتن می باشد همانطور که می دانيم بتن از دو المان آرماتور آهنی و ملات سيمان ماسه شن تشکيل شده است. آهن در مقابل سولفاتها و موادی همچون کلر و آب حساس است و در صورت وجود اين عوامل در کنار آهن ، آهن زنگ زده و مقاومت فشاری و کششی خود را از دست می دهد. همچنين ملات سيمان هم در مقابل آب ضربه پذير است و مقاومت خود را از دست می دهد. بنابر اين سطح زيرين پی ها بايد حداقل 1.5 الی 2 متر پايين تر از تراز کف زمين باشد.
 
در موقع گودبرداري چنانچه محل گودبرداري بزرگ نباشد از وسائل معمولي مانند بيل و كلنگ و فرقون ( چرخ دستي ) استفاده مي گردد , براي اين كار تا عمق معيني كه عمل پرتاب خاك با بيل به بالا امكان پذير است ( مثلاً 2 متر ) عمل گود برداري را ادامه مي دهند و بعد از آن پله اي ايجاد نموده و خاك حاصله از عمق پائين تر از پله را روي پله ايجاد شده ريخته و از روي پله دوباره به خارج منتقل مي نمايند . براي گود برداري هاي بزرگتر استفاده از بيل و كلنگ مقرون به صرفه نبوده و بهتر است از وسايل مكانيكي مانند لودر و غيره استفاده شود . در اين گونه موارد براي خارج كردن خاك از محل گود برداري و حمل آن بخارج كارگاه معمولاً از سطح شيبدار استفاده مي گردد . بدين طريق كه در ضمن گودبرداري سطح شيبداري در كنار گود براي كاميون و غيره ايجاد مي گردد كه بعد از اتمام كار اين قسمت بوسيله كارگر برداشته مي شود .
 
استفاده از ديوارهاي مانع :
 
چون ايجاد شيب مورد لزوم موجب كار اضافي براي حمل خاك بيشتر به خارج و انتقال مجدد آن بعد از ساختن ديوار مورد لزوم به پشت ديوار مي باشد لذا براي جلوگيري از پرداخت هزينه بيشتر و عدم انجام كار اضافي در موقع گودبرداري در زمينهاي سست بعضي وقتها در صورت امكان اقدام به ايجاد ديوارهاي مانع مي نمايند كه در اينجا از نوع چوبي مي باشد .
 
 
 
4. پياده کردن محل پی ها و شناژها و آرماتور گذاری
 
بعد از گود برداری و مشخص نمودن محل پي ها و شناژ هاي رابط پي ها ابتدا در محل های مورد نظر در حدود 40 تا 50 سانتي متر ملات آهك و شفته ريخته مي شود . شفته مخلوطي است از خاك مناسب و آهك شكفته و آب . ( خاك مناسب براي شفته خاكي است كه قطر دانه هاي تشكيل دهنده آن از لحاظ بزرگي و كوچكي متفاوت بوده به طوري كه دانه هاي ريزتر فضاي خالي بين دانه هاي درشت تر را پر نموده و در نتيجه جسم متراكم و توپري بدست مي آيد . ) بعد از شفته ريزي ، در حدود 5 الي 10 سانتي متر بتن مگر روي آن ريخته مي شود به اين بتن ، بتن لاغر هم گفته مي شود چرا که بتني است كه سيمان آن نسبت به ساير بتن ها كم بوده و در حدود 100 الي 150 كيلو گرم در متر مكعب مي باشد. اين کار به دو دليل انجام می شود. اول آنكه حد فاصلي بين بتن اصلي و خاك مي باشد دوم آنكه سطح پي را با اين بتن رگلاژ مي نمايند تا بتن اصلي پي روي سطح صافي قرار گيرد .
 
بعد از اين مرحله بر حسب اينكه پي از چه نوعي باشد مطابق با نقشه آرماتور چيني صورت مي گيرد . آرماتور چيني در پي هاي منفرد به اين صورت انجام مي گيردكه تك تك پي ها از روي نقشه دقيقا مطالعه شده و طول آرماتور ها و شماره آرماتور ها دقيقا مشخص مي شود ( تمامي آرماتورها در ساختمان هاي بتني آجدار مي باشد ) سپس بوسيله قيچي و آچار هاي مخصوص مطابق نقشه آرماتور ها را بريده و خم مي كنند . براي پي هاي منفرد يك رديف آرماتور به صورت شبكه اي در زير فنداسيون قرار داده مي شود كه آرماتور هاي هر رديف شبكه را به وسيله سيم مفتول ( نمره 4 يا 6) به آرماتور هاي رديف ديگر شبكه متصل مي شود . به دليل اينكه مقاومت فشاري بتن خوب بوده و مقاومت كششي آن در حد مطلوب نمي باشد و با توجه به اينكه در پايين پي منفرد كشش اتفاق مي افتد لذا شبكه آرماتور را در پايين قرار مي دهيم . همچنين از شناژهايي هم ، جهت اتصال فنداسيون هاي مجاور به هم استفاده مي كنيم . علت اجرای شناژ اين است که پی ها به هم متصل شده و در مقابل بارهای افقی مانند باد و زلزله ايمن شوند. بايد توجه داشت که هر پی بايد حداقل توسط دو شناژ عمود بر هم مهار شود. در صورتي كه يكي از فنداسيون ها در محيط اطراف ساختمان قرار گيرد شناژي كه براي اتصال اين فنداسيون به فنداسيون ديگر كه در محيط نيست به كار مي رود قويتر از بقيه شناژ ها انتخاب مي شود. اين اقدام بدان علت است که چون ستون وارد بر اين پي هاي محيطي به دلايل معماري نمي تواند در وسط فنداسيون قرار گيرد و بايد در كناره آن قرار گيرد ، در اين صورت بر قسمت بالايي شناژ رابط نيروي كششي بيشتري وارد مي شود و به همين دليل اين قسمت از شناژ قويتر انتخاب مي شود و معمولا در اين شناژ ها تعداد آرماتور هاي بالايي بيشتر از تعداد آرماتور هاي پاييني مي باشد ( معمولا 3 به 5 ) . علاوه بر آرماتور هاي شناژ ، آرماتور هاي ريشه ستون ها نيز قبل از بتن ريزي كار گذاشته مي شود . طول اين اين ريشه ها معمولا 1.2 متر يا بيشتر انتخاب می شود. در قرار دادن اين آرماتور ها با دقت فوق العاده زيادي کرد و فاصله آكس به آكس ستون ها و رديف آن ها بايد كاملا مطابق با نقشه باشد . ( امتداد ستون ها بايد با دوربين يا ريسمان كار كنترل شود ) چون آكس ستون هاي طبقات بايد در يك امتداد قايم قرار گيرند و در صورتي كه دو ، سه سانتي متري اشتباه شود اين اشتباه تا آخرين طبقه ساختمان ادامه پيدا مي كند.


کلمات کلیدی مرتبط:
دانلود, ,گزارش ,کار ,آموزی ,اسکلت , بتنی ,سقف ,تيرچه , سيمانی ,و بلوک , سيمانی ,-word,
مقالات مرتبط در این دسته
گزارش کار در گارگاه و امور دفتری شرکت فنی مهندسی
دانلود گزارش کارآموزی معماری/word
دانلود تحقیق کارآموزی رشته معماری(کامل و جامع)/dwg
دانلود تحقیق معماری کاروانسرا و چاپارخانه همراه با پلان/word
دانلود,کارآموزی کامل ,ساختمان مسکونی-word
دانلود,کارآموزی معماری, ساختمان مسکونی-word
دانلود, کارورزی ساختمان ,مسکونی بتنی-word
دانلود,گزارش کار آموزی معماری, ساختمان مسکونی بتنی-word
دانلود کارآموزی معماری
دانلود گزارش کارآموزی معماری دفتر فنی اورچین
مجموعه پروژه ها و گزارشات کارآموزی رشته های عمران و ساختمان
گزارش کارآموزی نازک کاری و تأسیسات
دانلود پروژه کارآموزی اجرای ساختمان فولادی
دانلود گزارش كارآموزي شركت پايه بتون
دانلود گزارش کارآموزی مراحل اجرای ساختمان
دانلود گزارش كارآموزي کارهای عمومی ساختمان
دانلود گزارش کارآموزی طراحي داخل رستوران شرکت عمران عرصه مهر
دانلود گزارش کارآموزی معماری، در شهرداری
دانلود گزارش کارآموزی معماری، ساختمان بتنی
دانلود گزارش کارآموزی معماری، منظر سازی و طراحی فضای سبز

برچسب‌ها: دانلود,گزارش کار آموزی,اسکلت بتنی سقف,تيرچه سيمانی و بلوک سيمانی-word,
+ نوشته شده در جمعه ۲۴ دی ۱۳۹۵ساعت ۲۰:۱۰ توسط safa sa دسته : نظر(0)

دانلود,گزارش کار آموزی معماری, ساختمان مسکونی بتنی-word

دانلود,گزارش کار آموزی معماری, ساختمان مسکونی بتنی-word

تاریخ ایجاد 13/12/2016 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 50   قیمت: 11500 تومان     تعدادمشاهده  5


مقدمه:
مقدّمه و تشکّر:
 
در قرن حاضر، بتون يکي از پرمصرف‌ترين فرآورده‌هاي ساختماني در جهان به‌شمار مي‌آيد. ويژگي‌هاي بسيار خوب بتون عبارت است از: اقتصادي بودن، سهولت دست‌رسي به اجزاي تشکيل دهنده‌ي آن در اکثر مناطق، شکل پذيري و پايايي نسبتاً بالاي آن. اين ويژگي‌هاي بتون باعث توجّه روز افزون به کاربرد آن شده است. بدين سبب، لازم است که متخصّص‌ها، خواصّ اجزاي تشکيل دهنده و مراحل اساسي در ساخت، نگاه‌داري و گاه، تعمير و مرمّت آن را به‌خوبي بشناسند.
 
در ساختمان سازه‌ي بتوني ( اعم از بتون‌ريزي پياده رو تا اجراي سد ) لازم است نسبت اجزاي بتون طرّاحي شود. برخلاف فولاد، در مورد بتون نمي‌توان به مشخّصات عرضه شده‌ي توليد‌کننده‌ها اکتفا کرد. به‌علّت عدم آشنايي و شناخت کامل بعضي از اجراکنندگان کارهاي عمراني با ويژگي‌ها و کارايي بتون و آشنا نبودن با شيوه‌هاي صحيح اختلاط اجزاي آن ( براي دست‌يابي به مخلوط و مقاوم در وضعيّت اقليمي مختلف )‌ در سال‌هاي اخير گسيختگي و خرابي‌هاي بسياري در تعدادي از سازه‌هاي بتوني مشاهده شده است. به نظر مي‌رسد در پاره‌‌اي از موارد به تأثير آب و هوا، دما، وضعيّت محيطي و تطبيق ويژگي‌هاي بتون با استاندارد‌هاي بين‌المللي و آيين‌نامه‌ها در ساخت بتون چندان اهمّيّتي داده نمي‌شود.
 
اميد است مطالب ذکر شده در بخش‌هاي مختلف راه‌گشا و راهنماي مناسبي باشد تا شناخت جامعي از بتون حاصل شود و دوام بتون و شيوه‌هاي نگه‌داري، طرح بتون و مراقبت صحيح در طول عمر بهره‌برداري طرّاحي شده به طريق صحيح آموزش و اجرا شود.
 
 
1 شرح مختصري از فرايند توليد يا خدماتي:
 
در اين بخش مراحل اجرايي يك ساختمان را ‌به‌طور مختصر و مرحله به مرحله شرح ميدهيم.
 
1-                       مراجعه‌ي مالك به مهندسين مشاور،
 
2-                       ارائه‌ي طرح‌هاي مختلف مهندسين مشاور به مالك جهت انتخاب مالك از طرح‌هاي پياده شده،
 
3-                       تأیيد نقشه‌ي طرّاحي شده توسّط مالك،
 
4-                       ارائه‌ی طرّاحي مربوط به شهرداري منطقه‌ي مربوطه،
 
5-                       تأييد شهرداري منطقه‌ي مربوطه،
 
6-                       ارائه‌ي نقشه‌ي معماري جهت انجام طرّاحي سازه،
 
7-                       ارائه‌ي محاسبات سازه به شهرداري مربوطه جهت تأييد،
 
8-                       صدور جواز توسّط شهرداري،
 
9-                       جواز تخريب و نوسازي،
 
10-                  ارائه‌ي نقشه‌ي مربوطه به مهندس ناظر،
 
11-                  ارائه‌ي نقشه‌ي مربوطه به مهندس مجري ( پيمان كار ).


کلمات کلیدی مرتبط:
دانلود ,گزارش ,کار ,آموزی ,معماری, , ساختمان , مسکونی ,بتنی ,-word,
مقالات مرتبط در این دسته
گزارش کار در گارگاه و امور دفتری شرکت فنی مهندسی
دانلود گزارش کارآموزی معماری/word
دانلود تحقیق کارآموزی رشته معماری(کامل و جامع)/dwg
دانلود تحقیق معماری کاروانسرا و چاپارخانه همراه با پلان/word
دانلود,کارآموزی کامل ,ساختمان مسکونی-word
دانلود,کارآموزی معماری, ساختمان مسکونی-word
دانلود, کارورزی ساختمان ,مسکونی بتنی-word
دانلود,گزارش کار آموزی ,اسکلت بتنی سقف ,تيرچه سيمانی و بلوک سيمانی-word
دانلود کارآموزی معماری
دانلود گزارش کارآموزی معماری دفتر فنی اورچین
پروژه کارآموزی معماری دفتر فنی مهندسی
مجموعه پروژه ها و گزارشات کارآموزی رشته های عمران و ساختمان
گزارش کارآموزی نازک کاری و تأسیسات
دانلود گزارش کارآموزی مراحل اجرای ساختمان
دانلود گزارش كارآموزي کارهای عمومی ساختمان
دانلود گزارش کارآموزی طراحي داخل رستوران شرکت عمران عرصه مهر
دانلود گزارش کارآموزی معماری، در شهرداری
دانلود گزارش کارآموزی معماری، ساختمان بتنی
دانلود گزارش کارآموزی معماری، منظر سازی و طراحی فضای سبز
دانلود گزارش کارآموزی رشته معماری؛ در دفتر فنی اورچین

برچسب‌ها: دانلود,گزارش کار آموزی معماری,ساختمان مسکونی بتنی-word,
+ نوشته شده در جمعه ۲۴ دی ۱۳۹۵ساعت ۲۰:۰۷ توسط safa sa دسته : نظر(0)

دانلود تحقیق معماری کاروانسرا و چاپارخانه همراه با پلان/word

دانلود تحقیق معماری کاروانسرا و چاپارخانه همراه با پلان/word

تاریخ ایجاد 16/12/2016 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 34   قیمت: 5500 تومان     تعدادمشاهده  3
تعدادی از سرفصل های این تحقیق به شرح زیر است:

-معماری کاروانسرا و چاپارخانه همراه با پلان

-شکل کاروانسرا در اقلیم های مختلف ایران

-کاروانسرا در سواحل جنوبی دریای خزر

-کاروانسرا ها در کرانه شمالی خلیج فارس و دریای عمان

-کاروانسرا در نواحی کوهستانی و مرتفع

-کاروانسرا در دشت های فلات

-چاپارخانه و...  به همراه توضیح کامل و عکس


کلمات کلیدی مرتبط:
,تحقیق معماری , کاروانسرا وچاپارخانه , همراه با پلان ,دانلود تحقیق , معماری , کاروانسرا و چاپارخانه ,همراه با پلان ,کاروانسرا و چاپارخانه همراه با پلان ,دانلود تحقیق ,معماری کاروانسرا , , ,دانلود تحقیق کاروانسرا و چاپارخانه ,تحقیق ,کاروانسرا , و چاپارخانه ,کاروانسرا و چاپارخانه ,معماری کاروانسرا ,
مقالات مرتبط در این دسته
گزارش کار در گارگاه و امور دفتری شرکت فنی مهندسی
دانلود گزارش کارآموزی معماری/word
دانلود تحقیق کارآموزی رشته معماری(کامل و جامع)/dwg
دانلود,کارآموزی کامل ,ساختمان مسکونی-word
دانلود,کارآموزی معماری, ساختمان مسکونی-word
دانلود, کارورزی ساختمان ,مسکونی بتنی-word
دانلود,گزارش کار آموزی ,اسکلت بتنی سقف ,تيرچه سيمانی و بلوک سيمانی-word
دانلود,گزارش کار آموزی معماری, ساختمان مسکونی بتنی-word
دانلود کارآموزی معماری
دانلود گزارش کارآموزی معماری دفتر فنی اورچین
مجموعه پروژه ها و گزارشات کارآموزی رشته های عمران و ساختمان
گزارش کارآموزی نازک کاری و تأسیسات
دانلود گزارش کارآموزی مراحل اجرای ساختمان
دانلود گزارش كارآموزي کارهای عمومی ساختمان
دانلود گزارش کارآموزی طراحي داخل رستوران شرکت عمران عرصه مهر
دانلود گزارش کارآموزی معماری، در شهرداری
دانلود گزارش کارآموزی معماری، ساختمان بتنی
دانلود گزارش کارآموزی معماری، منظر سازی و طراحی فضای سبز
دانلود گزارش کارآموزی رشته معماری؛ در دفتر فنی اورچین
دانلود گزارش کارآموزی بررسی پست 230 کیلو ولت نیروگاه ارومیه

برچسب‌ها: دانلود تحقیق معماری کاروانسرا و چاپارخانه همراه با پلان/word,
+ نوشته شده در جمعه ۲۴ دی ۱۳۹۵ساعت ۲۰:۰۴ توسط safa sa دسته : نظر(0)

دانلود گزارش کارآموزی معماری/word

دانلود گزارش کارآموزی معماری/word

تاریخ ایجاد 17/12/2016 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 72   قیمت: 6500 تومان   حجم فایل: 443 kb  تعدادمشاهده  16
فهرست مطالب

فصل 1:

1-1-  تاریخچه سازمان

1-2-  نمودار سازمانی و تشكیلات

1-3-  نوع محصولات تولیدی

1-4-  شرح مختصری از فرآیند تولید یا خدمات

فصل 2:

2-1- موقعیت رشته كارآموز در واحد صنعتی با بررسی جزییات سازمانی رشته كارآموز در واحد صنعتی:

2-2- بررسی وظائف رشته كارآموز در واحد صنعتی

2-3- امور انجام شده

2-4- امور جاری در دست اقدام

2-5- برنامه های آینده

2-6- سایر موارد (توسط استاد كارآموز مشخص می گردد)

فصل 3

3-1- عمل ساختمان و پیاده كردن نقشه:

پی سازی:

كلیات:                 

قبل از اقدام به پی سازی ساختمان، باید اطمینان حاصل گردد كه در طرح و محاسبات نكات زیر رعایت شده باشد:

الف- نشست زمین بر اثر تغییر سطح ایستایی

ب- نشست زمین ناشی از حركت و لغزش كلی در زمینهای ناپایدار

پ- نشست ناشی از ناپایداری زمین براثر گودبرداری خاكهای مجاور و حفر چاه

ت- نشست ناشی از ارتعاشات احتمالی كه از تاسیسات خود ساختمان یا ابنیه مجاور آن ممكنست ایجاد شود.

تعیین تاب فشاری زمین

برای روشن كردن وضع زمین در عمق، باید چاه های آزمایشی ایجاد گردد. این چاه ها باید بعمق لازم و بتعداد كافی احداث گردد و تغییرات نوع خاك طبقات مختلف زمین بلافاصله مورد مطالعه قرار گیرد و نمونه های كافی جهت بررسی دقیق به آزمایشگاه فرستاده شود. برای بررسی و تعیین تاب فشاری زمین در مورد خاكهای چسبنده نمونه های دست نخورده جهت آزمایشهای لازم تهیه می گردد و برای خاكهای غیرچسبنده آزمایشهای تعیین دانه بندی و تعیین وزن مخصوص خاك و یا آزمایش بوسیله دستگاه ضربه ای در محل انجام می‎گیرد. در حین گمانه زنی باید تعیین كرد كه آیا زمین محل ساختمان خاك دستی است یا طبیعی و تشخیص این امر حین عملیات خاكبرداری با مشاهده مواد متشكله جدار محل خاكبرداری و وجود سوراخها و مواد خارجی (نظیر آجر چوب و زباله و غیره) مشخص می‎شود.

چنانچه تشخیص داده شود زمین محل ساختمان خاك دستی است، باید عملیات احداث چاه از قشر خاك دستی عبور كرده و بزمین طبیعی برسد.

چنانچه زمین طبیعی قابل بارگذاری در عمقی بیش از آنچه كه در نقشه پیش بینی شده است قرار گرفته باشد ، باید در محاسبات پی سازی تجدیدنظر شده و مشخصاتی متناسب با عمق و نوع و تاب زمین در نظر گرفته شود و هر گاه زمین طبیعی قابل بارگذاری عمق كم قرار گرفته باشد باید با رعایت حداقل عمق لازم بمنظور حفاظت پی از یخبندان و آبهای سطحی ، پی سازی ساختمان انجام گیرد.

در نقاطیكه دارای فصل یخبندان طولانی و شدید بوده و سطح آب زیر زمینی بالا باشد باید كف پی در عمق پائین تر از عمق یخبندان قرار گیرد و همچنین در ساختمان هائیكه دارای سردخانه بوده و سطح ایستابی بالا می‎باشد باید ترتیبی اده شود كه زمین زیرپی از یخبندان مصنوعی نیز مصون باشد.

بمنظور تعیین تاب مجاز زمین می‎توان از تجربیات محلی مشروط بر آنكه كافی بوده باشد استفاده كرد. ابعاد پی ساختمانهای ساخته شده قرینه ای برای تعیین تاب مجاز زمین خواهد بود.

هنگامیكه نتایج تجربی در دسترس نباشد و از طرفی تعیین دقیق تاب مجاز زمین با توجه به اهمیت ساختمان، مورد نیاز نباشد میتوان تاب مجاز را با تعیین نوع خاك توسط متخصص با استفاده از جداول شماره یك مندرج در بخش دوم آئین كاربرد مكانیك خاك شماره 2-19 ایران تعیین نمود.

قراردادن پی ساختمان روی خاكریزهائیكه دارای مقدار قابل توجهی مواد رسی بوده و یا بخوبی متراكم نشده باشد، صحیح نبوده و باید از آن خودداری كرد. در صورتیكه پی سازی در این نوع بعللی اجباری باشد باید نوع و جنس زمین مورد مطالعه و آزمایش قرار گرفته و سپس نسبت به پی سازی متناسب با این نوع زمین اقدام گردد.

 

بتن و بتن آرمه

مصالح

سیمان: سیمان پرتلند مورد مصرف در بتن باید مطابق ویژگیهای استانداردهای زیر باشد:

الف- سیمان پرتلند، قسمت اول تعیین ویژگیها، شماره 389 ایران

ب- سیمان پرتلند، قسمت دوم تعیین نرمی، شماره 390 ایران

پ- سیمان پرتلند، قسمت سوم تعیین انبساط، شماره 391 ایران

ت- سیمان پرتلند، قسمت چهارم تعیین زمان گیرش، شماره 392 ایران

ث- سیمان پرتلند، قسمت پنجم تعیین تاب


کلمات کلیدی مرتبط:
,گزارش ,کارآموزی ,، معماری ، , ساختمان سازی ، , پی ریزی,
مقالات مرتبط در این دسته
گزارش کار در گارگاه و امور دفتری شرکت فنی مهندسی
دانلود تحقیق کارآموزی رشته معماری(کامل و جامع)/dwg
دانلود تحقیق معماری کاروانسرا و چاپارخانه همراه با پلان/word
دانلود,کارآموزی کامل ,ساختمان مسکونی-word
دانلود,کارآموزی معماری, ساختمان مسکونی-word
دانلود, کارورزی ساختمان ,مسکونی بتنی-word
دانلود,گزارش کار آموزی ,اسکلت بتنی سقف ,تيرچه سيمانی و بلوک سيمانی-word
دانلود,گزارش کار آموزی معماری, ساختمان مسکونی بتنی-word
دانلود کارآموزی معماری
دانلود گزارش کارآموزی معماری دفتر فنی اورچین
مجموعه پروژه ها و گزارشات کارآموزی رشته های عمران و ساختمان
گزارش کارآموزی نازک کاری و تأسیسات
دانلود گزارش کارآموزی مراحل اجرای ساختمان
دانلود گزارش كارآموزي کارهای عمومی ساختمان
دانلود گزارش کارآموزی طراحي داخل رستوران شرکت عمران عرصه مهر
دانلود گزارش کارآموزی معماری، در شهرداری
دانلود گزارش کارآموزی معماری، ساختمان بتنی
دانلود گزارش کارآموزی معماری، منظر سازی و طراحی فضای سبز
دانلود گزارش کارآموزی رشته معماری؛ در دفتر فنی اورچین
دانلود گزارش کارآموزی بررسی پست 230 کیلو ولت نیروگاه ارومیه

برچسب‌ها: دانلود گزارش کارآموزی معماری/word,
+ نوشته شده در جمعه ۲۴ دی ۱۳۹۵ساعت ۲۰:۰۱ توسط safa sa دسته : نظر(0)

دانلود تحقیق کارآموزی رشته معماری(کامل و جامع)/dwg

دانلود تحقیق کارآموزی رشته معماری(کامل و جامع)/dwg

تاریخ ایجاد 17/12/2016 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 85   قیمت: 13900 تومان     تعدادمشاهده  3
ما برای شما بهترین و کامل ترین کارآموزی معماری راآماده کرده ایم همراه عکس تمامی مراحل ساخت.

انواع نقشه های ساختمانی

روش های اجراء

روش های انبار و نگهداری مصالح ساختمانی

روش های چک کردن و انبار کردن تیرآهن

روشهای اجرا فونداسیون

ساختمانهای اسکلت فلزی

اجرا تشکیل دهنده ساختمان های فلزی

تیر اصلی و تیرهای فرعی

ستون

دسته های اتصال

چگونگی اتصال تیر به ستون

نکاتی در مورد ساخت تیرها

وصل تیرهای سراسری

وصل نمودن دو نقطه تیرآهن به همدیگر

تیرچه

پروفیل های اتصال و میل مهار

بادبند

پله

سقف تیرچه کرومیت

طاق ضربی راه پله

مزایای و معایب ساختمان فلزی

مراحل کامل اجرای یک تحقیق ساختمانی و... به همراه توضیح کامل و حرفه ای + عکس


کلمات کلیدی مرتبط:
,دانلود کارآموزی معماری ,کارآموزی , معماری ,دانلود ,بافرمت ورد , ورد , کارآموزی کامل معماری ,دانلود تحقیق معماری , رشته معماری ,کارآموزی رشته معماری ,کارآموزی حرفه ای ,رشته معماری ,دانلود کارآموزی , حرفه ای رشته معماری,
مقالات مرتبط در این دسته
گزارش کار در گارگاه و امور دفتری شرکت فنی مهندسی
دانلود گزارش کارآموزی معماری/word
دانلود تحقیق معماری کاروانسرا و چاپارخانه همراه با پلان/word
دانلود,کارآموزی کامل ,ساختمان مسکونی-word
دانلود,کارآموزی معماری, ساختمان مسکونی-word
دانلود, کارورزی ساختمان ,مسکونی بتنی-word
دانلود,گزارش کار آموزی ,اسکلت بتنی سقف ,تيرچه سيمانی و بلوک سيمانی-word
دانلود,گزارش کار آموزی معماری, ساختمان مسکونی بتنی-word
دانلود کارآموزی معماری
دانلود گزارش کارآموزی معماری دفتر فنی اورچین
مجموعه پروژه ها و گزارشات کارآموزی رشته های عمران و ساختمان
گزارش کارآموزی نازک کاری و تأسیسات
دانلود گزارش کارآموزی مراحل اجرای ساختمان
دانلود گزارش كارآموزي کارهای عمومی ساختمان
دانلود گزارش کارآموزی طراحي داخل رستوران شرکت عمران عرصه مهر
دانلود گزارش کارآموزی معماری، در شهرداری
دانلود گزارش کارآموزی معماری، ساختمان بتنی
دانلود گزارش کارآموزی معماری، منظر سازی و طراحی فضای سبز
دانلود گزارش کارآموزی رشته معماری؛ در دفتر فنی اورچین
دانلود گزارش کارآموزی بررسی پست 230 کیلو ولت نیروگاه ارومیه

برچسب‌ها: دانلود تحقیق کارآموزی رشته معماری(کامل و جامع)/dwg,
+ نوشته شده در جمعه ۲۴ دی ۱۳۹۵ساعت ۱۹:۵۹ توسط safa sa دسته : نظر(0)

دانلود پروژه کارآموزی اجرای ساختمان فولادی

دانلود پروژه کارآموزی اجرای ساختمان فولادی

تاریخ ایجاد 21/10/2016 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 80   قیمت: 3900 تومان   حجم فایل: 1958 kb  تعدادمشاهده  2


مقدمه:
اجرای ساختمانی اسکلت فلزی به آگاهی از یکسری مسائل فنی که به علم رشته های مختلف ساختمان بستگی دارد، نیازمند است. بدیهی است عدم توجه به مسائل تئوری معماری، محاسباتی و تأسیساتی در اجرا و ساخت اشکالات را در پی خواهد داشت که به زودی به تعمیر ساختمان منتهی خواهد شد، که باید در اسرع وقت ساختمان را به وسیله تعمیر محافظت کنیم و ضمن اجرای اصولی تعمیر، عمر مفید ساختمان را تداوم بخشیم. چرا که در بعضی مواقع، اشتباه در تعمیر ساختمان خسارت مالی و جانی جبران ناپذیری در بر خواهد داشت.

فهرست:
مقدمه   
چگونگی انجام کارهای ساختمانی   
انواع نقشه های ساختمانی   
نقشه های معماری   
نقشه های اجرایی   
نقشه های تأسیسات   
موارد استفاده از نقشه های تأسیساتی و برقی   
تحکیم خاک    
پی    
انواع پی    
پی های سطحی    
پی های عمیق     
بعضی از شرایط استفاده از شمع    
شمع کوبی    
آرموتوربندی شمع ها    
بتن مگر    
آرموتور بندی   
 BPl    
قالب بندی    
هم پوشانی    
بتن کرمو   
کاوری    
چاله های آسانسور    
آب دادن به بتن    
ماسه پاشی    
مشخصات ویژه مصالح   
روش انبار كردن سيمان    
روش انبار كردن ميلگرد ها    
خم كردن ميلگردها    
اجزا تشكيل دهنده ساختمان هاي فلزي    
ستون    
اتصال ستون به صفحه زير ستون    
وسايل بالابري    
تيرهاي لانه زنبوري    
تیری زیر سری نشیمنگاه    
سقف تيرچه و یونلیت   
بادبند    
پله    
كف پله    
اتصالات لوله    
مزایای ساختمان فلزی   
معایب  ساختمان فلزی    
نکات اجرای در اجرای ساختمان


کلمات کلیدی مرتبط:
=دانلود+پروژه+کارآموزی+اجرای+ساختمان+فولادی+ ,گزارش+کارآموزی+رشته+عمران+دانلود+گزارش+کارآموزی+رشته+عمران+ساختمان+فلزی+گزارش+کارآموزی+ساختمان+فولادی+گزارش+ ,کارآموزی+ساختمان+پروژه+کارآموزی+عمران+ ,ساختمان+فلزی+گزارش+کارآموزی+ساختمان+فلزی+گزارش+کارآموز,

برچسب‌ها: دانلود پروژه کارآموزی اجرای ساختمان فولادی,
+ نوشته شده در جمعه ۲۴ دی ۱۳۹۵ساعت ۱۹:۵۷ توسط safa sa دسته : نظر(0)

گزارش کار در گارگاه و امور دفتری شرکت فنی مهندسی

گزارش کار در گارگاه و امور دفتری شرکت فنی مهندسی

تاریخ ایجاد 01/01/2017 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 18 گزارش کامل   قیمت: 3000 تومان   حجم فایل: 514 kb  تعدادمشاهده  4


 
اجرای ساختمان به آگاهی از یکسری مسائل فنی که به علم رشته های مختلف ساختمان بستگی دارد، نیازمند است.
بدیهی است عدم توجه به مسائل تئوری معماری، محاسباتی و تأسیساتی در اجرا و ساخت اشکالات را در پی خواهد داشت که به زودی به تعمیر ساختمان منتهی خواهد شد، که باید در اسرع وقت ساختمان را به وسیله تعمیر محافظت کنیم و ضمن اجرای اصولی تعمیر، عمر مفید ساختمان را تداوم بخشیم. چرا که در بعضی مواقع، اشتباه در تعمیر ساختمان خسارت مالی و جانی جبران ناپذیری در بر خواهد داشت.
در این گزارش کارآموزی سعی شده اطلاعاتی در مورد انواع عملییات بنایی و معماری داخلی و روش اجرای آنها داده شود.
در پایان از زحمات بی دریغ سرپرست محترم جناب آقای مهندس ............و همچنین از استاد عزیز مهندس .............کمال تشکر را دارم.
فهرست
فصل اول
معرفی محل کارآموزی و تجهیزات6
فصل دوم
چارت سازمانی6
انواع نقشه های ساختمانی7
آرماتوربندی9
تیغه و ایجاد دیوار11
لوله کشی12
کف سازی12
سیمان کاری13
گچ کاری13
کاشیکاری14
 
 
فصل سوم
فعالیت های انجام شده توسط کارآموزی16
بررسی موارد مشابه یا مخالف با تئوری و عملی16
فصل چهارم
نتیجه گیری،جمع بندی،پیشنهاد17
منابع17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول
شرکت مهندسین مشاور ..............یک شرکت فنی مهندسسی و مشاوره میباشد که در جنب ............ واقع شده است. که متشکل ار چند پرسنل میباشد که تحت نظر مهندس ...............به کار مشغول هستندو فعالیت هایی همچون تصحیح و رسیدگی به نقشه ها و مشورت با مهندسین مربوطه انجام میدهند.این سازمان دارای امکانات و تجهیزات کامل شامل دستگاههای پرینت رنگی و پلات و چاپ نقشه و سیستم های کامپیوتری لازم برای کار پرسنل میباشد.
فصل دوم
طراح، محاسبه و پیمانکاری ساختمان:
در شناسنامه ساختمان، بخش مربوط به سابقه کار افراد زیر وجود دارد:
الف) طراح ساختمانی (یعنی مهندس معماری)
ب) مهندس محاسب
ج) سازندگان و مجریان کارگاه که شامل:
پیمانکار، مهندس، سرپرست کارگاه، تکنسین، معماری و به طور کلی افراد مسئول بخشهای فنی در تعدادی محدود و یا کسانی می باشد که در امر احداث ساختمان از شروع کار و یا قسمتهایی از اجرای آن شرکت موثر داشته اند. در این بخش آدرس کار (شرکتها) شماره تلفن آنها ثبت می شود. در صورت بروز اشکال از نامبردگان که با جزء جزء اجرای ساختمان آشنایی کامل دارند، کمک گرفته می شود تا تعمیرات اصولی با توجه به نقشه های موجود به شکل کامل انجام می شود به طور کلی شناسنامه ساختمان در هنگام خرابیها و تعمیرات از جهات بسیار مفید است و با کمک ها و راهنماییهای آن، تعمیرات در زمان کوتاه و با صرف هزینه کم انجام می شود.
انواع نقشه های ساختمانی


کلمات کلیدی مرتبط:
گزارش کار ,در گارگاه و , امور دفتری شرکت فنی مهندسی ,اجرای ساختمان ,آگاهی از یکسری,
مقالات مرتبط در این دسته
دانلود گزارش کارآموزی در مسکن مهر. نظارت و اجرای نقشه های ساختمانی

برچسب‌ها: گزارش کار در گارگاه و امور دفتری شرکت فنی مهندسی,
+ نوشته شده در جمعه ۲۴ دی ۱۳۹۵ساعت ۱۹:۵۴ توسط safa sa دسته : نظر(0)

دانلود گزارش کارآموزی معماری دفتر فنی اورچین

دانلود گزارش کارآموزی معماری دفتر فنی اورچین

تاریخ ایجاد 26/11/2016 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 25   قیمت: 6700 تومان     تعدادمشاهده  2


گزارش کارآموزی معماری دفتر فنی اورچین

گزارش  کارآموزی کامل  معماری کار در دفتر فنی مهندسی اورچین شامل گزارش روزانه و ماهیانه و معرفی مکان کار آموزی


کلمات کلیدی مرتبط:
=گزارش+کارآموزی+معماری+دفتر+فنی+اورچین+کارآموزی ,+معماری+دفتر+فنی+اورچین+کارآموزی+دفتر+فنی+اورچین+ ,دانلود+کارآموزی+معماری+دانلود+کارآموزی+معماری+ ,دفتر+فنی+اورچین+کارآموزی+معماری+دفتر+ ,اورچین+کارآموزی+معماری+دفتر+فنی+دانلود+کارآموزی ,+معماری+دفتر+ف,

برچسب‌ها: دانلود گزارش کارآموزی معماری دفتر فنی اورچین,
+ نوشته شده در جمعه ۲۴ دی ۱۳۹۵ساعت ۱۹:۵۱ توسط safa sa دسته : نظر(0)

پروژه کارآموزی(نازککاری ساختمان)

پروژه کارآموزی(نازککاری ساختمان)

تاریخ ایجاد 11/10/2016 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 43 برگ ورد   قیمت: 7000 تومان     تعدادمشاهده  1


فهرست:
مقدمه- پروژه کارآموزی(نازککاری ساختمان)- کفسازی طبقات - کفسازی بام - شمشه گیری - گچ خاک - سفیدکاری - کشته کشی - رنگ آمیزی - قرنیز - سرویس بهداشتی - سرامیک کف - کاشی کاری سرویس - نصب سنگ نما - اسکوپ سنگ نما - اجرای پله - سقف کاذب - کولرآبی - برق کاری - سیستم فاضلاب - سیستم گرمایش- منابع-


کلمات کلیدی مرتبط:
پروژه کارآموزی(نازککاری ساختمان)- کفسازی طبقات - کفسازی بام - شمشه گیری - گچ خاک - سفیدکاری - کشته کشی - رنگ آمیزی - قرنیز - سرویس بهداشتی - سرامیک کف - کاشی کاری سرویس - نصب سنگ نما - اسکوپ سنگ نما - اجرای پله - سقف کاذب - کولرآبی - برق کاری - سیستم فاضلاب - سیستم گرمایش- منابع- ,

برچسب‌ها: پروژه کارآموزی(نازککاری ساختمان),
+ نوشته شده در جمعه ۲۴ دی ۱۳۹۵ساعت ۱۹:۴۸ توسط safa sa دسته : نظر(0)