X
تبلیغات
مقالات معماری www.nbpars.ir 09128380245

مقالات معماری www.nbpars.ir 09128380245

دانلود پاور پوینت بررسی معماری مسجد عمده ترین و مهمترین بنا در معماری

دانلود پاور پوینت بررسی معماری مسجد عمده ترین و مهمترین بنا در معماری

تاریخ ایجاد 04/06/2015 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 24 اسلاید   قیمت: 7000 تومان     تعدادمشاهده  6


 معماری مسجد عمده ترین و مهمترین بنا در معماری
 
نقش حیـاتی ایران در شکلگیری معماری اسلامی ایـن تأسف را دو چندان می سازد که چرا آنقدر تعداد بناهـای برجـا مانـده از نخستین قرون طلوع اسلام کم است؛ در حالی که می دانیم عناصر و مشخصه های معماری ایران پیش از اسلام در ابنیهٔ امویان ، و بعداً در معماری آغاز خلافت عباسی، به وفور وجود دارد. در واقع نخستین بقایای قابل ذکر از ابنیهٔ اسلامی ایران متعلق به اوایل سدهٔ پنجم هجری قمری (سدهٔ یازدهم میلادی) است، که درآن زمان انتقال از صورتها و عناصر معماری ساسانی به اسلامی تقریباً به مرحلهٔ نهایی خود رسیده بود.
 
نه تنها کمبود این آثار ، بلکه همچنین نحوهٔ توزیع آنها در نواحی مختلف کشور مشکلاتی در کار بررسی و تاریخگذاری معماری ایران در پنج سدهٔ آغازین رواج اسلام به میان می آورد. نخست اینکه هر یک از آن معدود بناها طبیعتاً در حال حاضر اهمیتی می یابند که از اعتبار اصلی شان در میان قراین گوناگون همزمان خود به مراتب بیشتر است . اکنون مشاهده می کنیم که این زمره ساختمانها عموماً در شهرکها یا روستاهایی کنار افتاده از جاده های عمده دوام آورده اند، همچون: دامغان، سه ده ، فهرج، نایین، نیریز ؛ به طوری که می توان گفت مصونیت شان مدیون دورافتادگی شان از مراکز شهری بوده است. این بناهای شهرستانی کم اعتبار راهی به سوی شناخت شکوهمندیهای از میان رفتهٔ معماری در شهرهای مرکزی آن زمان را ، بدان وصفی که در منابع ادب فارسی آمده است ، بر ما نمی گشایند .
 
 
حدود بیست بنا که تاریخ هجریشان پیش از ۳۹۰ هـ . ق / ۱۰۰۰ ب م تعیین شده در نقاطی پراکنده از سرزمین ایران به شناسایی در آمده اند ، گر چه بافت اصلی شان غالباً در زیر تعمیرات مکرر بعدی مدفون گردیده است .
 
 
تقریباً عموم آنها بنای مسجد بوده اند ، که خود نمایانگر اولویت نوع معماری در آن دوران است . چنانکه پیداست در آن سدهٔ چهارم هـ . ق مسجدسازی کاملاً متداول و متحول بوده ، زیرا آنچه باقی مانده حاکی از رواج بسیاری گونه های مختلف از مسجد است ؛ گرچه دورهٔ تحـول یابی سـدهٔ اول اسـلامی به طور قطع و تمام عرضه نگردیده است .
 
 
در کنـار مساجد چهلستونی (مسجدی که شبستانی با هر تعداد ستون دارد) که همچنین در عرف مسجد عربی خوانده شده ، مانند مساجد قدیمی شهرهای دامغان ، نیریز ، سیراف (جنوب فارس) ، استخر ، شوش ، یزد و شوشتر ، مساجد کوچکتری متشکل از یک گنبد خانه ( و شاید هم ملحقاتی جزئی که اکنون معدوم شده اند) در قروه ، یزد خواست (یا ایزد خواست ، در فارس) ، وابرقو ، و مسجد شهر بیرون (در خوارزم) نیز ساخته می شده اند ؛ همچنانکه باز نوع دیگری از مسجد مشتمل بر یک فضای سراسری مسقف با طاقبندی گهواره ای متقاطع (هزاره و بلخ ، از شهرهای افغانستان) برپا می گردیده اند .
 
 
نیریز و بامیان و نیشابور (تپه مدرسه) نیز نمونه هایی از کاربست ایوان و صحن پیشین آن را در احداث مسجد عرضه می دارند . برخی از این زمره مساجد سزاوار
آنند که مورد بررسی دقیق تری قرار گیرند . چنانکه خواهیم دید رایج ترین شیوهٔ مسجدسازی در دورهٔ مورد بحث انشعابی بوده است از مسجد چهلستونی (عربی) . به هر صورت ابتکارات به عمل آمده در این الگوی آغازین طی سده های بعدی مطالب بسیار به ما خواهد آموخت .
 
 
 
 
● نخستین گفتنی اینکه :
هیچ یک از نمونه های ایرانی نمی تواند به اعتبار بزرگی حجم و وسعت و اندازه با معیارهای مستقر مساجد چهلستونی در عربستان و میانرودان طرف مقایسه قرار گیرند ـ شاید بدین سبب که مساجد عربی در شهرهای بزرگ برپا می شده اند ، و در ایران در شهرکها و روستاها . البته در شهرهای عمدهٔ ایران نیز مساجد چهلستونی بنا می گردیده که یا به کلی از میان رفته اند ، مانند مسجد مطرز نیشابور ؛ و یا به طور غیر قابل بازشناسی تغییر ماهیت یافته اند ، همچون مسجد جامع عتیق (مسجـد جمعه) شیراز ـ باقی مانـده از سدهٔ سـوم هـ . ق . مسجـد جامـع عتیـق اصفهـان (مسجد جمعه ، یا فقط ، جامع عتیق اصفهان) بهترین نمونهٔ برپا مانده از سدهٔ پنجم هجری است .
 
 
● دوم اینکه :
عناصر و اعضاء ، یا مشخصه های ، معماری ساسانی در طرح افکنی و به ثمررسانی مساجد تأثیر خود را به نحوی نمایان می ساخته است . در بنای تاریخانهٔ دامغان [به خطا تاریکخانه نیز خوانده شده است . م . ] و جامع یزد و جامع اصفهان ، دهانهٔ (فاصلهٔ میان دو ردیف ستون) مرکزی که مقابل با محراب و مسیر رو به قبلهٔ آن قرار می گرفت فراختر از دیگر دهانه ها بود ، و سر در ورودی مسجد نیز با همان مقیاس و مقابل با آن ساخته می شد ، در حالی که قاب مستطیل بلندی با بدنهٔ بنایی و سطوح مزین به انواع کاشیکاری بر سه سمت بالایی آن بسته می شد . این عنصر با عظمت و ابهت انگیز که سر در ورودی مسجد را مکمل می سازد و نیز بر بالای ایوانهای جانبی صحن و ایوان پیش شبستانی تکرار می گردد پیشطاق نام دارد ، که ارتفاع بام مسطح رواق دو جانبش ، فقط به کمرگاه آن می رسد . اگر رواق جانبی پیشطاق دو طبقه باشد به همان نسبت بلندای مستطیل پیشطاق بیشتر می شود (مسجد شاه اصفهان) . اما باید گفت که این عضو ساختمانی چیزی نمی بوده است جز همان ایوان ساسانی واقع بر محور ورودیه ای تشریفاتی تا تالار بارعام کاخ مقابلش .
 
در بیشتر مساجد (دامغان ، نایین ، فهرج و سمنان) برتری متداول طاقبندی گهواره ای بر بامسازی تخت مشهود است ، که نشانهٔ دیگری است از میراث مهم ساسانی ، یعنی : خطوط قوسی طاقهای گهواره ای و گنبدهای کوچک (قپه ها) . نفوذ ساسانی در مجموعه عناصر کم اهمیت تر معماری نیز به همان اندازه آشکار است ؛ مقصود عناصری است چون : کنگره های بام و بارو ، سکنجهای مخروطی ، خشتهای بزرگ آجر ، هلالهای بیضوی ، و جرزهای مدور .
 
 
● سوم اینکه :
همین مساجد چهلستونی ـ جدا از انواع مساجد بعدی ـ با برخی انحرافات از نقشهٔ بنیادین ساخته شده اند . بعضی شکل مستطیل باریکی را حفظ کرده اند ، با سه ردیف رواق یک طبقه ای در سه جانب صحن و بامی تخت که بخصوص موجب متمرکز ساختن توجه هر چه بیشتر زایران به جانب شبستان محراب می شود (دامغان ، بیشاپور ، ساوه) . به خلاف آنچه گفته شد مسجد نایین با تأکید بر افقیها طرح افکنی شده ؛ و مسجد فهرج به شکل مربع کامل با دو فضای سر پوشیده و تو نشسته در شبستان محراب تعبیه گردیده است.
 
 
مسجد جامع شوشتر منحصراً دارای شبستانی چهلستونی است بدون صحن، و محتملاً دو مسجد شوش و سمنان نیز از همان زمره بوده اند . اگر این مساجد چهلستـونی دارای منـاره ای باشند ، سـه وضـع به وجـود می آید : مناره ادغام شده در ساختـار است (نایین) ، یا متصل به بدنهٔ بیرونی (شوش ، فهرج) و یا به طور مجزا در محوطهٔ مسجد (دامغان) . گاه بدنهٔ بیرونی مسجد با پشتبندهائی تعبیه شده در فواصل مساوی تقویت یافته اند (شوش) . انواعی بسیار کوچـک از مسجدهای چهلستـونی نیز در انـدک زمـان نمونهٔ شـاخص برخی از شهـرهـا قرار گرفتند (دشت ده ـ دهستانی از سیرجان ـ فیروزآباد ، سیراف ، نیشابور) . شماری از این مساجد اولیه افشاگر برداشتی ناقص از نقشه ریزی محوری می گردند ، و مصداق آن احداث ورودی اصلی مسجد به طرزی ناشیانه و با اندک انحرافی به چپ یا راست مسیر محراب است.
 
 
ظاهراً معماران ایرانی به کندی توانستند ضوابط محورآرایی را ، که در معماری ساسانی دارای چنان اهمیت اساسی بود ، در مسجدسازی به کار بندند . تنها در شرایط تکامل یافتهٔ نقشه ریزی و ابنیه سازی عصر سلجوقی بود که محور آرایی درست ـ از سر در ورودی تا محراب در مسیر رو به قبله ـ احیا شد و پیشرفت یافت . اینک گونه ای نامعمول از مسجد مستور [محصور در چهار دیواری محیطش با دید سر در ورودی و گنبدش از بیرون ، مانند مسجدشاه اصفهان] و چند گنبدی را ـ که در سراسر عالم اسلامی اندک شماری بیش به وجود نیامدند ـ با دو نمونهٔ عمده اش که در نواحی شمال شرقی ایران تا آسیای میانه برجا مانده اند به شناسایی در می آوریم : مسجد حاجی پیاده در بلخ (محتملاً متعلق به اوایل سدهٔ سوم هـ ق) با ۹ گنبد کوچک ؛ و مسجد دگران در هزاره (شمال افغانستان) که منسوب به اوایل سدهٔ پنجم هـ ق / یازدهم ب م شناخته شده است .
 
 
این دو مسجد بازتابی هستند از خانه های اعیانی پیش اسلامی زیرا نقشهٔ کف شان از شبکهٔ اتاقها تشکیل یافته ، لیکن فضای بالایی بنا به بخشهای کوچک تقسیم نیافته و اولویت به گستردگی یکدست داده شده است . شگفت انگیزترین ویژگی مسجد بلخ وفور تزیینات ملاط گچی آن است که با وفاداری تمام از دو شیوهٔ عمدهٔ گچبری معمول در معماری عباسی میانرودان تقلید کرده است . مصالح ساختمانی در این مساجد آغازین به انواع بسیار بوده است . خشت خام به وفور در همه جا به کار رفته (دامغان ، ساوه ، فهرج) ؛ در دو مسجد شوشتر و استخر از سنگ قواره ، و در مسجد ایزد خواست از لاشه سنگ استفاده شده است . لیکن رایجترین مادهٔ ساختمانی از همان زمان آجر بود ، با مرغوبیت جنس و کاربردی غالباً بهتر از دورهٔ ساسانی . نکتهٔ شایان توجه اینکه وجود فراگیر همین کار ماده در شکل گیری آنچه که از سدهٔ چهارم هـ ق به بعد عنوان معماری اسلامی ایران یافته ، عاملی اساسی بوده است .
 
 
کمبود کاوشگریهای علمی در همه حال تاریخگذاری بر بناهای فاقد تزیینات یا کتیبه های تاریخی را دچار مشکلات ساخته ، و این مسئله را بی جواب گذارده که آیا ابنیهٔ اسلامی اکثراً روی ویرانه های ساختمانهای پیشین برپا می گردیده اند ؟ منابع ادبـی تصریح می کننـد کـه مسلمانان به واقع چهار طاقی ها یا آتشکده های زرتشت ـ و معابد بودایی را به مساجد خود تبدیل کردند ، همان گونه که در متصرفات مسیحی شان مصالح و محلهای کلیساها ، در هندوستان نیایشگاههای جِینی ، و در آسیای میانه زیارتگاههای بودایی را برای برپا سازی مساجد خویش مورد بهره وری قرار دادند . ظاهراً تنها بعضی نمونه های کوچک از چنین چهارطاقیهای تبدیل شکل یافته باقی مانده اند ؛ نیز در این مسئله تردید هست که شبستانهای گنبددار سلجوقی از پاره ای جهات شبیه آتشکده های بزرگ ساسانی نبوده باشند . مسجد جامع سیراف بر ویرانه های یک دژ ساسانی بنا شده بود ، و باز مسجد جامع عتیق اصفهان و مسجد جامع اردبیل روی سازه هایی از دورهٔ ساسانی که هنوز هویتشان معلوم نگردیده احداث شده بوده اند .
 
 
از آنچه گذشت در می یابیم که برای فراهم آورن تصویری روشن از نخستین معماریهای اسلامی در ایران مدارک موجود به هیچ وجه کافی نیست . تقسیم بندی انواع مساجد به چهلستونی ، ایوانی ، و گنبددار تنها شامل اکثریت مساجد عمده می گردد ، نه همهٔ آنها ؛ و به هر صورت موضوع بررسی زیر نظرمان را در حدی ناقص بیان می کند ، به طوری که شناخت آن سه نوع اصلی در مراحل ابتداییش نیز در ابهام می ماند . از حدود سنهٔ ۳۰۰ ق م / ۹۱۰ ب م به این طرف تنها دو ساختمان با اعتبار واقعی بر جای مانده اند : یکی تاریخانهٔ دامغان ؛ و دیگری مسجد حاجی پیاده در بلخ . اما در سدهٔ چهارم هجری قمری ایران مرکزی و سرزمینهای ماوراءالنهر شماری ابنیهٔ ممتاز به عرصه رساندند که از جهات ساختاری ، و هم زینتکاری ، منادیان معماری سلجوقی بوده اند.


کلمات کلیدی مرتبط:
معماری مسجد عمده ترین و مهمترین بنا در معماری , ,نقش حیـاتی ایران در شکلگیری معماری اسلامی ایـن تأسف را دو چندان می سازد که چرا آنقدر تعداد بناهـای برجـا مانـده از نخستین قرون طلوع اسلام کم است؛ در حالی که می دانیم عناصر و مشخصه های معماری ایران پیش از اسلام در ابنیهٔ امویان ، و بعداً در معماری آغا,
مقالات مرتبط در این دسته
بررسی مسجد النبی قزوین، پاورپوینت
دانلود بررسی مسجد شیخ صفی الدین اردبیلی - معماری اسلامی,پاورپوینت
دانلود پاورپوینت بررسی مسجد کبود تبریز،گوی مسجیدی، فیروزه ی جهان اسلام
پاورپوینت ،بررسی، مسجد ،جامع،کبیر ،یزد
دانلود پاورپوینت بررسی معماری مساجد جهان
دانلود ,معماری مسجد امیر چقماق- پاورپوینت
پاورپوینت مقایسه تزیینات در مسجد امام تهران و مسجد سپهسالار تهران
مسجد جامع یزد
دانلود پاورپوینت بررسی مسجد و مدرسه آقابزرگ
مسجد نصیرالملک شیراز - فرمت پاورپوینت شامل نقشه ها توضیحات و متن
دانلود معماری اسلامی : کاشی کاری های گنبد سلطانیه/فرمت word
دانلود تحقیق معماری اسلامی | مسجد جامع الکبیر صنعا – یمن/فرمت word
دانلود , رایگان ,مدرسه خان شیراز- پاورپوینت
دانلود پلان مسجد
دانلود نقشه اتوکد مسجد
دانلود نقشه اتوکد مسجد
مسجد شیخ لطف الله اصفهان /فرمت word
دانلود مسجد تاریخانه یکی از کهن ترین مساجد ایران,پاورپوینت
دانلود تحقیق درباره مسجد جامع فهرج یزد,پاورپوینت
دانلود پاورپوینت بررسی مسجد جامع کبود ایروان - یادگار معماری ایران در ارمنستان

برچسب‌ها: دانلود پاور پوینت بررسی معماری مسجد عمده ترین و مهمترین بنا در معماری,
+ نوشته شده در دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ساعت ۱۴:۲۴ توسط safa sa دسته : نظر(0)

پاورپوینت مسجد جامع قیروان

پاورپوینت مسجد جامع قیروان

تاریخ ایجاد 10/06/2015 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 31 اسلاید شامل نقشه ها تصاویر و متن   قیمت: 5500 تومان   حجم فایل: 4089 kb  تعدادمشاهده  7


پاورپوینت مسجد جامع قیروان
موقعیت‌ جغرافیایى‌:
این مسجد در کشور تونس‌ در شهر قیروان‌ و در نزدیکى‌ بازار این شهر واقع‌ شده‌ است‌.
 
تاریخچه بنا:    
در سال‌ 50 هجرى‌ (670 میلادى‌) هنگامى‌ که‌ معاویه‌ بن‌ ابى‌ سفیان‌، عقبه‌ بن‌ نافع‌ را به‌ عنوان‌ والى ‌سرزمین‌ مغرب‌ قرار داد شهر قیروان‌ تأسیس‌ و ساخته‌ شد ؛ که‌ مسجد قیروان‌ نیز هم‌ زمان‌ با بناى‌ شهر بنا گردید. و با انتساب‌ به‌ این‌ شهر «مسجد قیروان‌» نام‌ گرفت‌.
 
توسعه‌ و بازسازى‌:
این مسجد در دوران‌ یزید بن‌ معاویه‌ و پس‌ از ویرانى‌ و متروک‌ ماندن‌ آن‌ در دوران‌ ابى‌ المحاجر، در سال‌ 62هجرى‌ و بر دست‌ عتبه‌ بن‌ غزوان‌ بازسازى‌ گردید.
در سال‌ 84 هجرى‌ حسان‌ بن‌ نعمان‌ (کارگزار هشام‌ بن‌ عبدالملک‌ بر سرزمین‌ مغرب‌) بیست‌ سال‌ پس‌ از تجدید بناى‌ آن‌ بر اثر تنگى‌ جا مسجد را تخریب‌ نمود و به‌ جاى‌ آن‌ بنایى‌ مستحکم‌ و وسیع ‌ساخت‌. او دو ستون‌ را از کلیسایى‌ که‌ در آن‌ نزدیکى‌ ـ در محلى‌ که‌ امروزه‌ «فیساریه‌» نام‌ دارد ـ قرارداشت‌ به‌ مسجد آورد.
در سال‌ 105 بشر بن‌ صفوان‌ به‌ دستور خلیفه‌ هشام‌ بن‌ عبدالملک‌ به‌ توسعه‌ى‌ مسجد پرداخت‌. او در همان‌ مسجد بوستانى‌ بزرگ‌ بنا کرد. هم‌‌چنین‌ در صحن‌ مسجد آب‌ انبارى‌ ساخت ـ که‌ به‌ «آب‌ انبار قدیمى‌» معروف‌ است‌ ـ و بر فراز یک‌ چاه‌ در بوستان‌ مسجد، گلدسته‌اى‌ بنا نمود.
در سال‌ 157 هجرى‌ (773 میلادى‌) و در زمان‌ حکمرانى‌ یزید بن‌ حاتم‌ حاکم‌ افریقا مسجد پس‌ از ویرانى‌ در سال‌ 155 بار دیگر بازسازى‌ شد.
در سال‌ 221 هجرى‌ (836 میلادى‌) بر اثر یک‌ جنگ‌ داخلى‌ که‌ در قیروان رخ‌ داد مسجد ویران ‌گردید که‌ در همان‌ سال‌ زیاده‌ الله سومین‌ حاکم‌ خاندان‌ اغلبیان‌ مسجد را تجدید بنا نمود.
در سال‌ 245 هجرى‌ (985 میلادى‌) در دوران‌ فاطمیان‌ خلیفه‌ المعز دستور داد تا برخى‌ اصلاحات ‌در مسجد صورت‌ گیرد.
در سال‌ 248 هجرى‌ ابو ابراهیم‌ اغلبى‌ در محراب‌ مسجد تزییناتى‌ انجام‌ داد. هم‌ چنین‌ منبرى‌ زیبا براى‌ مسجد ساخت‌، و گنبد آن‌ را ترمیم‌ و بهسازى‌ کرد و اطراف‌ محراب‌ را کاشى‌ کارى‌ نمود.
در سال‌ 261 هجرى‌ ابراهیم‌ اغلبى‌ دوم‌ سازه‌هاى‌ مهمى‌ را به‌ مسجد افزود ؛ از جمله‌ گنبدى ‌ساخت‌ که‌ به‌ گنبد «باب‌ البهو» معروف‌ است‌. در دوران‌ او مسجد قیروان‌ ده‌ دروازه‌ داشت‌. او هم‌چنین‌ کوشکى‌ را در نزدیکى‌ رواق‌ قبله‌ براى‌ استفاده‌ى‌ زنان‌ بنا کرد.
در سال‌ 639 هجرى‌ ابو حفص‌ المستنصر بالله اصلاحات‌ متعددى‌ در مسجد انجام‌ داد. که‌ کتیبه‌هاى‌ موجود بر سردر مسجد ـ در معروف‌ به‌ «الله رجانا» ـ به‌ این‌ اصلاحات‌ اشاره‌ دارند. او هم‌چنین‌ کوشکى‌ نفیس‌ را ساخت‌ که‌ تا به‌ امروز بر جاى‌ مانده‌ و به‌ نام‌ وى‌ مشهور است‌.
در سال‌ 1244 محمد بیک‌ مراد به‌ اصلاح‌ گنبد بالاى‌ مدخل‌ رواق‌ پرداخت‌.


کلمات کلیدی مرتبط:
پاورپوینت ,مسجد جامع قیروان ,موقعیت‌ جغرافیایى‌: ,این مسجد در ,شهر قیروان‌ ,
مقالات مرتبط در این دسته
پاورپوینت مقایسه تزیینات در مسجد امام تهران و مسجد سپهسالار تهران
دانلود مسجد تاریخانه یکی از کهن ترین مساجد ایران,پاورپوینت
دانلود پاورپوینت بررسی مسجد جامع کبود ایروان - یادگار معماری ایران در ارمنستان
دانلود پاورپوینت بررسی مسجد شاه اصفهان
دانلود مسجد تاریخانه دامغان,پاورپوینت
دانلود پاورپوینت عناصر تشکيل دهنده ي معماري - ایران در دوره اسلامی
دانلود پاورپوینت بررسی گنبد سلطانیه - پروژه معماری اسلامی
دانلود بررسی مسجد جامع اردستان - معماری اسلامی,پاورپوینت
دانلود بررسی مسجد آقا بزرگ کاشان - معماری اسلامی,پاورپوینت
دانلود بررسی مسجد کبود تبریز - معماری اسلامی,پاورپوینت
دانلود بررسی مسجد شیخ صفی الدین اردبیلی - معماری اسلامی,پاورپوینت
دانلود بررسی مسجد جامع نی ریز - معماری اسلامی,پاورپوینت
دانلود بررسی مسجد جامع اصفهان - معماری اسلامی,پاورپوینت
مسجد جامع یزد ,دانلود -پاورپوینت
دانلود پاورپوینت, مسجد جامع قزوین،زوزن،اردستان
دانلود پاورپوینت, مسجد تاریخانه دامغان
دانلود پاورپوینت بررسی کامل و معرفی مسجد جامع یزد
پاورپوینت بررسی مسجد مدرسه و آب انبار معیر الممالک
پاورپوینت بررسی مسجد آقا محمود - مسجد و مدرسه حکيم باشی -آقا محمود
پاورپوینت تحلیل و بررسی مسجد نظام الدوله تهران

برچسب‌ها: پاورپوینت مسجد جامع قیروان,
+ نوشته شده در دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ساعت ۱۴:۲۱ توسط safa sa دسته : نظر(0)

دانلود نقد و تحلیل مرمتی بنای تاریخی مجموعه باقری ها و مطالعات اقلیمی شهر گرگان word

دانلود نقد و تحلیل مرمتی بنای تاریخی مجموعه باقری ها و مطالعات اقلیمی شهر گرگان word

تاریخ ایجاد 27/06/2015 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 71 صفحه فایل word   قیمت: 11000 تومان     تعدادمشاهده  8


 این مطلب در 71 صفحه فایل word تحریر شده است خلاصه ای از فایل بصورت پی دی افی در لینک زیر ارائه شده است


کلمات کلیدی مرتبط:
این مطلب در 71 صفحه فایل word تحریر شده است خلاصه ای از فایل بصورت پی دی افی در لینک زیر ارائه شده است

برچسب‌ها: دانلود نقد و تحلیل مرمتی بنای تاریخی مجموعه باقری ها و مطالعات اقلیمی شهر گرگان word,
+ نوشته شده در دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ساعت ۱۴:۱۹ توسط safa sa دسته : نظر(0)

دانلود پاورپوینت بررسی و تحلیل کلیسای جامع فلورانس (سانتاماریا دل فیوره)

دانلود پاورپوینت بررسی و تحلیل کلیسای جامع فلورانس (سانتاماریا دل فیوره)

تاریخ ایجاد 27/06/2015 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 96 اسلاید   قیمت: 9000 تومان   حجم فایل: 2767 kb  تعدادمشاهده  11


 پاورپوینت ارزشمند تحلیل و بررسی کلیسای جامع فلورانس (سانتاماریا دل فیوره) در 96 اسلاید


فهرست مطالب:

مقدمه

رنسانس در علوم

رنسانس و نهضت ترجمه

جامعه قرون وسطایی در تحول

انسان گرایان و فرهنگ

تقسیم بندی رنسانس

بازرگانی و رنسانس

انقلاب های فکری عصر رنسانس

معماری رنسانس

ویژگی های سبک معماری در عصر رنسانس آغازین

ویژگی های هنری رنسانس پیشرفته

آثار برجسته معماری رنسانس

جایگاه ایتالیا در دوره رنسانس

فیلیپو برونلسکی

کلیسای جامع فلورانس (سانتاماریا دل فیوره)

تاریخچه

گنبد

ساختار هندسی گنبد

برج ناقوس

نمای خارجی

نمای داخلی

سرداب کلیسا

پلان کلیسا

پلان نقاشی های دیواری

طرح موزائیک ها در گنبد تعمیدگاه

واژه شناسی

فهرست منابع

 


کلمات کلیدی مرتبط:
پاورپوینت ارزشمند تحلیل و بررسی کلیسای جامع فلورانس (سانتاماریا دل فیوره) در 96 اسلاید , , ,فهرست مطالب: , ,مقدمه , ,رنسانس در علوم , ,رنسانس و نهضت ترجمه , ,جامعه قرون وسطایی در تحول , ,انسان گرایان و فرهنگ , ,تقسیم بندی رنسانس , ,بازرگانی و رنسانس , ,انقلاب های فکری عصر رنسانس , ,معماری رنسانس ,
مقالات مرتبط در این دسته
بررسی مسجد النبی قزوین، پاورپوینت
دانلود بررسی مسجد شیخ صفی الدین اردبیلی - معماری اسلامی,پاورپوینت
دانلود پاورپوینت بررسی مسجد کبود تبریز،گوی مسجیدی، فیروزه ی جهان اسلام
پاورپوینت ،بررسی، مسجد ،جامع،کبیر ،یزد
دانلود پاورپوینت بررسی معماری مساجد جهان
دانلود ,معماری مسجد امیر چقماق- پاورپوینت
پاورپوینت مقایسه تزیینات در مسجد امام تهران و مسجد سپهسالار تهران
مسجد جامع یزد
دانلود پاورپوینت بررسی مسجد و مدرسه آقابزرگ
مسجد نصیرالملک شیراز - فرمت پاورپوینت شامل نقشه ها توضیحات و متن
دانلود معماری اسلامی : کاشی کاری های گنبد سلطانیه/فرمت word
دانلود تحقیق معماری اسلامی | مسجد جامع الکبیر صنعا – یمن/فرمت word
دانلود , رایگان ,مدرسه خان شیراز- پاورپوینت
دانلود پلان مسجد
دانلود نقشه اتوکد مسجد
دانلود نقشه اتوکد مسجد
مسجد شیخ لطف الله اصفهان /فرمت word
دانلود مسجد تاریخانه یکی از کهن ترین مساجد ایران,پاورپوینت
دانلود تحقیق درباره مسجد جامع فهرج یزد,پاورپوینت
دانلود پاورپوینت بررسی مسجد جامع کبود ایروان - یادگار معماری ایران در ارمنستان

برچسب‌ها: دانلود پاورپوینت بررسی و تحلیل کلیسای جامع فلورانس (سانتاماریا دل فیوره),
+ نوشته شده در دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ساعت ۱۴:۱۶ توسط safa sa دسته : نظر(0)

تاج محل مروارید هند

تاج محل مروارید هند

تاریخ ایجاد 08/07/2015 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 44   قیمت: 500 تومان     تعدادمشاهده  32


 تاج محل مروارید هند


کلمات کلیدی مرتبط:
تاج محل مروارید هند ,

برچسب‌ها: تاج محل مروارید هند,
+ نوشته شده در دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ساعت ۱۴:۱۳ توسط safa sa دسته : نظر(0)

پاورپوینت بررسی تاریخچه و معماری اصیل مسجد جامع دزفول

پاورپوینت بررسی تاریخچه و معماری اصیل مسجد جامع دزفول

تاریخ ایجاد 14/07/2015 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 44 اسلاید بهمراه نقشه ها و تصاویر و پرسپکتیو   قیمت: 6000 تومان   حجم فایل: 2935 kb  تعدادمشاهده  45


بخشی از مطلب
مسجد جامع از مسجد های قدیمی دزفول است که با توجه به سبک معماری و دارا بودن شبستان و ستون های سنگی می توان آن را از مساجد اوایل دورۀ اسلامی دانست .این مسجد در سده های 7و12هـ.ق. وسعت و مرمت یافته است . در سر در آن تاریخ 1157 هـ.ق. وجود دارد که تاریخ تعمیر آن است .
ایوان شرقی مسجد از بناهای دورۀ صفویه است که به سال 1110هـق. بنا شده . سردرو گلدسته های آن متعلق به سده  12هـ.ق است در ساختن این بنا از اصول معماری کاخ ایوان کرخه تقلید شده است.
يكي از قديمي ترين مساجد شهر دزفول مسجد جامع است كه در مركز فعلي شهر قرار دارد از روي اختار كهن به ويژه شبستان اصلي مسجد و ستونهاي آن بخوبي پيداست كه قدمت آن به سده هاي اوليه اسلامی ميرسد برخي از صاحبنظران احتمال داده اند كه هسته اول اين بنا در قرن سوم يا اوايل قرن چهارم هجري قمري ساخته شده است. كالبد اصلي بنا در جبهه جنوبي آن واقع شده و داراي ستونهاي سنگی  ميباشد اين مسجد در دوره هاي مختلف تكامل يافته و در زمان صفويه و قاجار بخشهايي بدان الحاق گردیده  است در هنگام جنگ در دهه 1360 هجري شمسي نيز جبهه شمالي و سر در ورودي آن مورد اصابت موشك قرار گرفته و تخريب شده بود.

 
مسجد جامع دزفول يكي از قديمي ترين مساجد ايران است و تاريخ احداث آن به اوايل ورود اسلام به ايران باز مي گردد.
مسجد جامع دزفول با سبك معماري به خصوص خود سالهاست كه شكوه خود را حفظ كرده است و چندين بار نيز ترميم و بازسازي شده است با اين حال قسمت هايي از آن سبك قديم خود را حفظ نموده است. مسجد جامع دزفول در كمتر از يك كيلومتري هتل جهانگردي دزفول و در مركز شهر دزفول واقع است.
 
  و...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مسجد جامع دزفول
مسجد جامع دزفول در میدان پهلوی(امام) شهر دزفول واقع شده است و در جزء بناهای تاریخی و اماکن باستانی به ثبت رسیده است.اگر چه به قولی قدیمیترین جامع دزفول مسجد لب خندق بوده است و اگر چه قدمت مسجد جامع فعلی دزفول بیش از بعضی از آثارتاریخی دزفول نیست اما به لحاظ بزرگی مسجد و توجه مردم وامراء و حکام به تعمیر و مرمت آن و شهرتی که به لحاظ معماری و شکل خاص طاق بندی دارد در خور مطالعه و تحقیق جزءیات است خوشبختانه مردی بصیر از ساکنین دزفول و از مردم خوزستان به سال1348 هجری خورشیدی رساله ممتع و دقیق درباره ی این مسجد نگاشته و به نام مسجد جامع دزفول و تاریخچه آن چاب و منتشر است در این رساله ی جامع جزءیات  بنا وصف شده و الواح  و کتیبه به خوبی خوانده شده است پش ابتدا قسمتهایی از کتاب مسجد جامع دزفول و تاریخچه آن را نقل و سپس آنچه خود دیده ام به عنوان توضیحی مختصر با عکس هایی که خود تهیه کرده ام بر آن می افزایم سید محمد علی امام اهوازی مولف "رساله ی مسجد جامع دزفول " نوشته است حیاط دلگشا و دلباز مسجد جامع دزفول بیست و هفت متر و شصت سانتیمتر و به عرض بیست و شش متر است در طرف مشرقی حیاط مسجد شبستان درازی به طول چهارده متر و عرض شش متر و پنجاه و پنج سانتیمتر به نظر می رسد این شبستان را که زمانی جایگاه غربا بوده است غریب خانه گویند اما دیرگاهی است که فقط در ایام زمستان از آن استفاده می شود در تعمیر اخیر مسجد قسمتی از آن را مجزا نموده اند که انبار مسجد را تشکیل می دهددرجه ی کهنگی ان مسجد و وضع دیوارها و کیفیت ساختمانی آن را به خوبی می رساند که به طور یقین قدیمیترین قسمت مسجد می باشد به دین معنی که به احتمال زیاد در قرن چهارم هجری آن را ساخته اند نقشه کنونی شبستان شرقی البته وضع بدوی آن را نشان نمیدهد بلکه الحاقات تصرفاتی که ضمن وسعت دادن مسجد و افزودن ابنیه دیگر در شبستان مذکور به عمل آمده تا اندازه ی آن را از صورت اولیه بیرون آورده است لیکن با ملاحظه یگوشه و کنار شبستان و بررسی آن از بالای بام و پشت دیوارها به خوبی ثابت می گرداند که شبستان نامبرده ابتدا عبارت از ساختمان منفرد و مجزای طولانی بوده است که سازنده ی آن به سبک عهد ساسانی که در سه فرسخی دزفول یعنی ایوان کرخه دیده می شد بنا نهاده است که این سبک ساختمانی کاملا با آب و هوای خوزستان و افتاب سوزان تابستان این منطقه مناسبت دارد بنا به نوشته ی یاقوت حموی در صفحه ی101 جلد هفتم از معجم البلدان آبادی قصر روناش در این محل بنام بوده این شبستان ساخته شده است یاد آوری کرده است که گروهی از اهالی دزفول عقیده دارند که روزگاری این بخش مسجد پرستشگاه زرتشتیان یا دیگر ادیان پیش از اسلام ایرانی بوده است بیست و هفت سانتیمتر بالای در غریب خانه بر آجر ششم عدد 1331 بر جسته نشان داده شده که تاریخ آخرین بخش خاوری و حوضخانه مسجد را می نماید که زمان امامت آقامیری انجام شده ضمنا در تاریخ مذکور سطح زمین ایوان شرقی شبستان های جنوبی را با آجر مفروش ساخته اند دو در که اکنون درهای غریب خانه قدیم است یکی قبل و یکی بعد احداث شده است وگوی مشبکی که در ضلع غربی این بنا است روزی مدخل آن بوده است ایوان جلو غریب خانه چنانکه از سنگ نبشته ی بالای در بر می آیددر زمان شاه سلطان حسین صفوی ساخته شده در زیر طاق ایوان سمت راست  در شبستان غرییب خانه سنگ نوشته ی مربعی است  قسمت نخست سنگ نبشته ی که معروف به دوران قاجاریه است طول آن شصت و پنج سانت و عرض آن پنجاه سانت است
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
سطر اول:
در عهد دولت ابد مدت اعلیحضرت قدر قدرت شاهنشاه جم جام گردون بارگاه السلطان ابن السلطان ابن السلطان خدیو ملک ستان خسرو فلک خرگاه ابولمظفر 
سطر سوم:
منصور ناصر الدین شاه خلد الله ملکه و سلطانه که مقالید فتوحات ابواب کشور گشاییو مفاتیح احکام
سطر چهارم:
شوکت مداریو فرمان فرمایی از ابتدای نقطه فارس الی دار الدوله کرمانشاهان و عربستان در حیطه اقتدار و قبضه اختیار
سطر پنجم:
بندگان نواب مستطاب اشرف امجد اسعد افخم شاهنشاه زاده اعظم ظل السلطان دام بقائه  و دولته که مقر موکب ایالت
 
سطر ششم:
مرکزئه کبری در دار السلطانه اصفهان بود و نیابت سنی الجوانب حضرت والارو  حنا فدائ صدور انتظام و حکمرانی عربستان
 
سطر هفتم:
و بختیاری در عهده ی کفایت وذمته حمایت نواب مستطاب اشرف ارفع امجد والاشاهزاده احتشام السلطنه ابراهیم میر زادام ظله وبقائه بود
سطر هشتم:
لهاذا در آنزمان معدلت نشان عمل وزانی و قپانداری بلده دزفول صانته الله عن الافول که بدعتی مجعول و رسمی جدید و نا مقبول بود
سطر نهم:
چنانچه در هیچ یک از سنوات ماضیه مجهی به قانون اجاره و استجاره از عمال مستوفیان دیوان همایون بر آن عملا اجرا و امضا نشده بود
سطر دهم:
هنگام که احتمال تسلیم منال دیوانی این عمل که رفته رفته به مبلغی خطیر و وجهی کثیر رسیده بود جمیعسکنه خاصه کسبه آن بلده همجنین دو سنگ نبشته ی دیگر که روبروی سنگ مذکور در دیوار نصب شده اگر چه از حیث اندازه با سنگ مزبور اختلاف دارند بلندی آنها 55سانتیمترو طول بخش بالایی 66سانتیمتر و طول قسمت زیرین 73 سانتیمتر ولی مطلب آنها دنباله سنگ نبشته ی نخستین است و بر هر یک پنج سطر کنده شده که قسمت عمده سطر  آخر هر یک از دو سنگ تقریبا محو شده است آنچه از این دو سنگ خواندنی است بدین قرار است
 
سطر اول:
تکلیفی ما لایطاق بود شکایت ناتوانی این بار و عرض تظلم این رسم ناهنجار در حضور ارباب شریعت نبویهو علمای ملت مصطفویه
سطر دوم:
معروض داشته ایشان نیز حسب العرض و خیر خواهی عباد الله رفع این بدعت و ظلم را از بابت این شکایت در حضور فیض گنجور شاهنشاه زاده اعظم
سطر سوم:
روحنافداه در خواست نموده بندگان حضرت والا بموجب مسئول ایشان توقیعی سدید و حکمی جدید بنواب اشرف ارفع مستطاب والا احتشام
سطر چهارم:
السلطنه صادر فرمودند که حسب تصدیق مستوفییان دیوان عظام خاصه عالیجاه مجدت همراه وزان دستگاه مقرب الحضرته آقا
سطر پنجم:محو  شده
 
 
 
 
درهای ورودی قدیم مسجد جامع دزفول:
تا حدود سده دوازدهم هجری قمری وضع درهای ورودی مسجد مانند امروز نبوده و ظاهرا عبارت بوده اند از چهار در کوچک
در اول:
 در حوضخانه که در تعمیر اخیر با تغییر یافتن بنا آن در نیز برداشته اند
 
 
 
 
 
 
 
درهای بعدی:
به طوری که در دو عکس که از قسمت خارجی بنا گرفته شده نشان داده می شود در سوی شرقی شبستانهای جنوبی دو در کوچک و در سوی غربی جایی که مسجد در خیابان پهلوی پیش رفته است یک در کوچک بوده  که هر سه در در شبستانهای جنوبی باز می شد و قاعدتا جایی برای کفش کن نداشته و برای این کار از فضای شبستانها گرفته می شد لذا در زمان عبدال باقی آن سه در مسدود شده و فقط در کنار شبستان کوچک خاوری آنجا که بخش جنوبی به ایوان شرقی می پیونددونسبتا فضایی از شبستانها برای کفش کن گرفته نمی شود در کوچک دیگری احداث کرده اند که در کوچه ی شرقی باز می شوداین در که مسلما مانند درهای قدیم کوچک است بعرض یک متر و به ارتفاع یک متر و هشتاد سانتیمتر میباشد البته در آن زمان در بزرگ نوینی در گوشه شمال غربی مسجد احداث نموده اند
 
 
 
 
 
 
 
 
حوضخانه:
در منتهی الیه شمالی ایوان شرقی دریست که حوضخانه را به مسجد مربوط میسازد در تعمیرات اخیر وضع حوضخانه قدیم دگرگون شده است شبستان اصلی وسیع مسجد بر جانب جنوب آن جلب افکار میکند ستونهای سنگی این شبستان و نکات دیگری که در ساختمان آن به کار رفته است که ضمن بنای آن شبستان  مسجد جامع شوشتر را در نظر گرفته و تا حدی از آن پیروی کرده اند همین شباهت باعث میشود که در وهله اول تصور رود مسجد دزفول به سبک مساجد اولیه  و روی اصول معماری عرب ساخته شده است بخش جنوبی مسجد در سده هفتم ساخته شده این قسمت شامل یک شبستان بزرگ بعرض هفت متر و بطول نوزده متر و هشتاد سانت است که از سوی مغرب دو شبستان و از سوی مشرق سه شبستان آنرا در بر گرفته پنج شبستان کوچک هر یک بعرض سه و متر و نیم و طول این شبستانها نیز با شبستان بزرگ برابر است که فاصله بین دیوار شرقی تا دیوار غربی سی متر و هشتاد سانتیمتر است معمولا دیوارهای مسجد یک متر و نیم عرض دارند در زیر هلال طاق شبستان بزرگ با کاشی رنگی عبارات زیر نوشته شده  از پایین به بالا: الله اکبر لا اله الا الله  محمد نبی الله  علی ولی الله  سبحان الله الحمد الله
 
در وسط دیوار ضلع جنوبی شبستان بزرگ محراب بطول یک  مترو سی سانتیمتر و عرض یک متر و ده سانتیمتر ساخته شده و در کنار آن منبر سنگی  بعرض یک متر و پانزده است که ده پله دارد در مشبک چوبی گواه آن است که روزگاری اهل سنت و جماعت در این مسجد نماز می خواندند مجموع شش شبستان ضلع جنوبی دارای  بیست ستون کامل سنگی در وسط است که پنج ستون آنها جلو عمارت دو گلدسته مسجد بر فراز دو ستون از این ستونها بنا شده است و نمای شبستانها را تشکیل میدهد و دوازده و نیم ستون  است این نیم ستونها بر بدنه دیوار شرقی جنوبی  وغربی ساخته شده اند دو ستون که قسمت زیرین گلدسته را تشکیل میدهد هر بطول دو متر و نیم و عرض یک متر و هفتاد  سانتیمتر میباشد و طول عرض ستونهای هشت بر یک متر و سی سانتیمتر است و ستونهایی که یک ضلع آنها سه بر و سه ضلع انها صاف است  یعنی ستونهای ایوان بزرگ و ستونهایی که با حیاط ارتباط دارند  بطول یک متر و هفتاد سانتیمتر و عرض یک متر و سی سانتیمتر است
 
 
 
 
نقشهای زیر طاقها و گنبدها :
 
 سقف شبستانها معمولا از آجر و گنبدی است و ذوق سلیم معمار یا بنا در آن طرحهای گوناگون بکار برده است  بدر نمای شبستان کوچک غربی با کاشی سفید سیاه و آبی علاوه بر کلمات یا الله عدد 1321  نیز بنظر میرسد که ظاهرا نشان میدهد در آن سال هجری قمری یعنی در زمان امامت مرحوم سید عبدالنبی امام جمعه این قسمت با کاشی تزئین شده است وبعد از آن دو مرتبه آن را مرمت کردند و نیز بر نمای شبستان کوچک وسطی جانبی عدد 1342 مشاهده میشود که در این زمان این قسمت با کاشی زینت داده شده است در زیر نمای شبستان کوچک غربی و همچنین در زیر نمای شبستان کوچک وسطی جانب شرقی در هر طرف در بالا عبارت یا محمد و در زیرودر زیر آن یا علی با آجر بر جسته در نظر گرفته شده است که در تعمیر اخیر آنها را رنگ کردند و مشخص ساخته اند شرقی ترین شبستان کوچک را با پرده ای ضخیم با ارتفاع یک و هشتاد سانتیمتراز شبستانهای دیگر جدا کرده اند تا زنان در مسجد سهمی داشته باشند دو ستون دو طرف دو گلدسته  نمای سنگی دارند  و در میان هر یک نقشی کنده شده است در طرفین نمای خارجی شبستان بزرگ دو گلدسته کوتاه است که ظاهرا در روزگار محمد علی میرزا دولتشاه ساخته شده است و اخیرا رو به ویرانی نهاده بود و کاشی آن دو را زیر نظر اداره باستانشناسی طبق طرح قدیم نو سازی کرده اند غیر از حاشیه های زینتی که در گلدسته ها بکار رفته پنج قسمت متمایز دیده میشود که از بالا به پایین چنین است  قسمت نخستین شامل واژه علی  قسمت دوم شامل الله محمد و علی   در سومین قسمت در سه سطر بترتیب زیر نوشته اند  "قل بسم الله الرحمن الرحیم    قل هو الله احد الله الصمد    لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد    قسمتهای چهارم و پنجم را هر یک با نقوشی مخصوص زیور داده اند
ارتفاع کلی گلدسته ها از سطح حیاط مسجد پانزده متر است ارتفاع تا نمای ایوان بزرگ یازده متر ارتفاع تا نمای ایوانهای کوچک  شش متر و نیم است   نمای ضلع  شمالی مسجد را قرینه نمای ضلع جنوبی در نظر گرفته اند یعنی ایوان نمایی بزرگ در میان است که قرینه نمای شبستان بزرگ میباشد و در آن دو ایوان بطول و عرض دو متر و شصت سانتیمتر و دو متر بوده که از ایوان کوچک شرقی ، در تعمیرات اخیر قسمتی از اطاق امناء را بوجود آورده اند و در طرفین آن دو « در سمت خاوری » اطاق است که بخش میانه اطاق امنا،  را تشکیل می دهد و در جانب باختری در بزرگ مسجد دیده می شود ، و این چهارهر یک قرینه یکی از شبستان های بخش جنوبی است، و همچنین اطاق دیگری در منتی الیه بخش شمالی بنام « اطاق کتابخانه » «قرینه شبستان زنانه » ایجاد شده که با دو اطاق نامبرده در بالا یک اطاق دراز « با سه در » را تشکیل می دهد . نمای این قسمتها « غیر از نمای ایوان نمای بزرگ » عیناً نظیر نماهای مقابل است ، هر چند با آن ظرافت نمی رسد . بر نمای دیوار شمالی حیاط مسجد ، در بالای در زیر زمین مسجد با کاشی ، در حاشیه ، سوره فاتحه و در متن عبارتهای : « انا فتحنا » ، « عمل جواد » ودر طرفین آنها  « افوض امری الی الله» و «من یتوکل علی الله » که باز هم در سوی آنها الله اکبر و چهر » باصورتهای مختلف » و بالاخره عدد «1337» مشاهده می شود ، که مراد سال هجری قمریست . 
زیر زمین مذکور با بیست و پنج پله که روبهم نوزده متر عمق دارد . فضای زیر زمین تقریباً بطول شانزده متر و نیم و بعرض هشت متر و ارتفاع سه متر است که در نزدیکی پله در ضلع شرقی فقط یک کت « اطاق کوچکی است بدون در که در اصطلاح محلی « کت » خوانده می شود – توضیح از مولف کتاب مسجد جامع دزفول است » «کهف» دارد و بر سقف دو روزنه است که بحیاط مسجد می رسند . در دو سوی خاوری دیوار ضلع شمالی ، بر ستون بین اطاق دفتر هیئت امناء و کتابخانه بطور بر جسته کلمات : الله محمد علی فاطمه حسن و حسین 1253 نوشته شده ، و نمودار آنست که در آن سال هجری قمری ، یعنی در زمان امامت مرحوم سید عبدالکریم بن سید نور الدین ، این بخش تعمیر شده « مقارن با اوائل سلطنت محمد علی شاه قاجار – توضیح از مولف کتاب مسجد جامع دزفول ظاهراً در آغاز سده دوازدهم هجری قمری ، در گوشه دیوار خارجی شمالی غربی مسجد «جائی که در روزگار ما ، در بزرگ مسجد و میدان جلو آن بنظر می رسد ، بدینگونه نبود ، و بجای آن دو خانه بوده که بوسیله مرحوم آقا سید عبدالباقی آقامیر ، خریداری شده و در بزرگ فعلی و میدان جلو آنرا احداث کرده اند و در زیر آن در ، دو زیر زمین ساخته اند که از حدود 1143 تا سال 1324 هجری قمری مدفن خانوادگی خاندان آقامیر دزفول بوده و نشان این مقابر چهار طاقی است که برفراز بام « باصطلاح محلی : چارطوقی » بنا شده . طول و عرض سطح مربعی که چهار طاقی برفراز آن بنا شده ، هر یک یک متر و سی و هشت سانتیمتر است و فاصله بین ستونها شصت و شش سانتیمتر می باشد و با کاشی الوان مزین گشته ...
طول و عرض مدخل مسجد ، سه متر و شصت سانتیمتر در سه متر سی و پنج سانتیمتر است ، عرض در یک متر سی سانتیمتر و ارتفاع آن دو متر ده سانتیمتر می باشد و نمای خارجی در ، عبارات زیر با کاشی الوان نوشته شده : 
« بسم الله الرحمن الرحیم . انا فتحنا لک – ادخلوها بسلام آمنین – 1387 مولف کتاب مسجد  جامع دزفول زیل صفحه چهل کتاب توضیح داده است به تاریخ 1387 تاریخ تعمیر اخیر مسجد بوده است » . 
اما بر نمای داخلی در ، نگاشته اند « اعوذ بالله من الشیطان الرجیم . بسم الله الرحمن الرحیم . 1339 » . 
در دیوار غربی مدخل در بزرگ مسجد نفرین نامه ای است که بر دو قطعه سنگ کنده اند و ظاهراً مقارن با ایجاد این در تهیه شده است و چنین خوانده می شود : رحمت خدا بر خواجه محمد علی و خواجه کندعلی و خواجه حسن مستعجران حلاج خانه که مأذون و مرخص نموده اند عبادلله را که ... « یک کلمه خوانده نشده » کار نمایند هیچ کس مانع شود . 
 در روزگار امامت مرحوم آقا سید مححمد حسین آقا میر بن آقا سید عبدالباقی اختصار مناسب نوشته شده است . تصویر شماره ی 343 تا 362.
بر بالای در بزرگ مسجد از سمت خارج ، در زیر طاق مقرنس مدخل مسجد ، مطالب زیر گچ بری شده : بسم الله الرحمن الرحیم ، فی 1157 ، یالله ، یا الله »
تجدید مقرنس در بیت الله                           میدان تو بنام سبزی از فضل الله 
جویید در کگعبه صنعت ابراهیم                 از لطف خدا زتمام این درگاه 
انما یعمر مساجدالله من آمن بالله و الیوم الاخرو اقام الصلوه و اتی الزکوه و لم یخش الاالله فعسی اولئک آن یکو نو من المهتدین . »
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پس از شرح تفضیلی از ساختمان مسجد جامع دزفول مؤلف دقیق و بصیر کتاب ( مسجد جامع دزفول و تاریخچه آن ) به توضیح درباره ی قبله ی مسجد جامع دزفول و « دیواننمای بزرگ سوی غربی »پرداخته و سپس تحت عنوان «یاد از چند کتاب دیگر که از مسجد جامع دزفول در آنها ذکری رفته » مراجع کتابشناسی درباره ی مسجد را بیان نموده ، و پس از شرح حال چند نفر از اشخاصی که امامت مسجد با ایشان بوده و با ذکر وقفنامه ی حمام مسجد دزفول و شرح حال «سید عبدالباقی » و چند تن سادات دیگر و سلسله نسب و حسب آنها ، کتاب پایان می پذیرد . 
پیش از آنکه مطلبی بر آنچه در کتاب « مسجد جامع دزفول و تاریخچه آن » آمده است بیفزائیم تذکر این نکته لازم است که آخرین تعمیرات مسجد به سال 1346 هجری شمسی پایان یافته و تازه ترین کتیبه ئی که در مسجد نصب شده است کتیبه ئی است که تصور آن در صفحه ی 27 کتاب «مسجد جامع دزفول » هم چاپ شده است . 
 
 
 
 
 
 
 
 
ملاحظات دیگر در باره ی مسجد جامع دزفول 
در سال 1349 هجری خورشیدی که من مسجد دزفول را دیدم عکسی چند از آن گرفته دشد در محراب و ایوان نمازخانه و بعضی نقاط مسجد ظرائفی دیدم که ذکرش به عنوان تکمله ئی بر آنچه امام اهوازی در کتاب خود آورده است ، بی مناسب نیست بدین توضیح : در سقف محراب نقش اسلیمی دهان اژدهائی بر روی یک لجکی نیم دائره با رنگ در متن نخودی رنگ و خطوط قهوه ئی روشن برگرد یک نیم دائره ی خورشیدی دیده می شود که بسیار ظریف بنظر رسید . گچبری محراب قدیمی و حاشیه ی قوسی هلالی پیشانی محراب که از خارج زینت محراب بوده است طرح معروف رزاس ایرانی هخامنشی و نیم رخ نقش جمشیدی است که با قرینه سازی در کنار هم قرار داده شده اند ولی اکنون گذشته از رنگ نقاشی ، یک صفحه ی مشبک چوبی جلوی آنرا فرا گرفته است . 
 
بر گرداگرد قاعده فوقانی ستون های ایوان نمازخانه نقش سنگی اسلیمی بیضی بوده است که آثار آن در بعضی از ستون ها باقی مانده است و در غالب ستونها در تعمیرات از بین رفته است . قاعده ی جسم پی  های ستون ها مشابهتی با قاعده ی ستون های مسجد معروف تاریخانه ی دامغان و مسجد جامع شوشتر دارند . بنظر می رسد که ستون ها از چهار طرف در چهار گوشه ی قاعده ی فوقانی دارای نقش سنگ تراشی بوده است . 
طاق ها آجری ضربی و به سنک طاق سازی منطقه ظریف و گشاده و در ردیفهای منظم است . لچکی های اول طاق ها که در قسمت هائی کاشیکاری شده اند منظم و بالعاد حساب شده قرینه سازی شده اند و قطعاً اگر پیش از تعمیرات کاشی کاری داشته اند ، از کاشی کاری جدید آن که در تعمیرات دستکاری شده است بهتر و دقیقتر درزبندی و نصب شده بوده اند ، اکنون بندهای گچین نا منظم و غیر ظریف بوده و مانع جلوه ی زیبائی کاشیکاری آن است . همچنانکه بندهای گچین یا سیمانی سنگ های تراشیده ی ستون ها هم ابداً ظرافت ندارد . 
دو ستون کوچک آجری گچ اندود بر فراز سایه بان منبر سنگی جنب محراب به شکل دو گلدسته با سبک صفوی وجود دارد که بخوبی داخل هنر معماری دیگر غیر از سبک هنری معماری که در مجموعه ی ساختمان مسجد بکار رفته است می نمایاند . 
در صفحه ی دوم از دست راست در زیر سقف برقاعده ی بالائی ستون ها در ایوان نمازخانه چهارتکه کاشی صفوی منقوش که از یکی از نقاط بنای مسجد خارج شده چسبانیده اند که البته نظم و اصالت هنر کاشیکاری اولیه را حفظ نکرده اند . در صفحه اول دست راست ایوان نمازخانه یک کاسه ی لعابی سبز فیروزه ئی خوشرنگ که کناره ی آن برجستگی خطوط عمودی را نشان می دهد و ظریف است در جای حفره ی محل نصب بادبزن سقفی کار گذاشته اند . در صفحه دوم دست راست یک کاسه ی چینی یا کاشی با گل و بوته و نقش و نگار در متن سبز رنگ و ترکیبی از رنگ سبز و سرخ پخته در جای بادبزن سقفی نصب شده است . یک کاسه ی چینی دیگر با زمینه ی خاکستری و طرح گل سرخی در ضلع شرقی حیاط مسجد در سقف ایوان کار گذاشته اند و در همین ایوان در زیر سقف پنجمین یک بشقاب کاشی مقعر با طرح خطوط هندسی و کثیرالاضلاعی شش ضلعی به رنگ زرد و نیلی و شبیه سفال های معروف به نیشابوری کار گذاشته اند .
در صفحه اول سمت ایوان نمازخانه بر لچکی های جنوبی سقف مدور دوم ، دو طرح خورشیدی از جنس سنگ شیشه  که دارای مرکزی از جنس سنگ سرخ رنگ شیشه و دوازده پره ی خیاری است با زیبایی تمام جلوه گر است که در آجرها و بندهای گچی بطور غیر استادانه ئی نصب کرده اند ، در گوشه ی دیگر لچک جنوبی همین طاق پایه ی مجوف یکی از همین دو اثر شیشه ئی باقی مانده است که معلوم است درون آن شیشه بوده و از بین رفته است . مسلم است که این دو اثر شیشه ئی خوش تر اش از نقاط دیگر مسجد در تعمیرات مکرر باین نقطه آورده شده و کار گذاشته اند و شاید کاسه ها و بشقاب های زینتی منصوبه نیز از نقاط دیگر مسجد به این سقف ها منتقل شده باشند . 
 
بکار بردن دو اثر شیشه ئی رنگین آنهم به رنگ درزیگورات چغازنبیل که چندان دور از شهر دزفول نیست به عنوان چشمک های نور افشان در شب و زینتی جلال آفرین در روز مورد استفاده قرار گرفته است و اکنون در موزه ی شوش نمونه های مکشوفه از چغازنبیل وجود دارد و طرح خیاری و پره پره ئی آن اگر تصادفی و اتفاقی نباشد ، یاد آور هنر گنبد سازی با طرح خیاری در همین شهر منتهی به زمان های قبل از طلوع معماری صفوی است مانند طرح خیاری گنبد « عباس علی » که اکنون در شهر دزفول بر سر پا است .
قسمتی که شاید از گزند تعمییرات مصون مانده و بر جای خود باقی مانده باشد قسمتی از کاشیکاری ایوان گشاده ی ورودی به نماز خانه در قسمت های بالائی و نزدیک به طاق بلند آن است که با سه ردیف نوار آجری سرتاسری با بندکشی شده است و گویای ظرافت و قدمتی است . 
 
در کتاب «مسجد جامع دزفول و تاریخچه آن » تصویر های فراوان از گوشه و کنار و کتیبه و ایوان و دیوار مسجد وجود دارد ، اما من مناسب دیده ام تعدادی عکس از مسجد جامع دزفول را که عکاس همراهم در سفر سال 1349 به راهنمائی خودم از نقاطی از مسجد گرفته است در این کتاب چاپ کنم و چون شرح همه ی قسمت ها از روی کتاب مسجد جامع دزفول قبلاً نوشته شده توضیح عکس ها در زیر تصویر ها به اختصار مناسب نوشته شده است .


کلمات کلیدی مرتبط:
مسجد جامع دزفول ,پاورپوینت بررسی , تاریخچه و معماری ,اصیل مسجد جامع دزفول ,پلان مسجد جامع دزفول ,نقشه مسجد جامع دزفول,
مقالات مرتبط در این دسته
مسجد جامع فهرج یزد -بررسی معماری مساجد تاریخی

برچسب‌ها: پاورپوینت بررسی تاریخچه و معماری اصیل مسجد جامع دزفول,
+ نوشته شده در یکشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ساعت ۲۰:۰۷ توسط safa sa دسته : نظر(0)

پاورپوینت سلطانیه شکوه معماری عصر ایلخانی

پاورپوینت سلطانیه شکوه معماری عصر ایلخانی

تاریخ ایجاد 14/07/2015 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 30 اسلاید بهمراه تصاویر   قیمت: 8000 تومان     تعدادمشاهده  18


 این بنا در دوران حکومت سلطان محمد خدابنده (اولجایتو) در مدت 9 سال (از سال 704 الی 712 هجری قمری) احداث شده است. دربارة این بنا، فرضیه­های بسیاری از نظر تناسب­ها، ترکیب­ها، تلفیق­ها و دیگر ویژگی­ها از سوی مورخان، جغرافی­دانان، باستان­شناسان و حتی مردم عادی ابراز شده است که دو وجهه غالب دارند:
نظریه نخست، به مورخان و جغرافی­دانان متقدم مربوط است که بنای گنبد را آرامگاه سلطان محمد خدابنده اولجایتو معرفی کرده­اند. نظریه دوم، مربوط به انتساب و اختصاص بنا، از طرف اولجایتو، به آرامگاه علی­بن ابیطالب (ع) و حسین­بن علی (ع) است.
کارشناسان با بررسی­های باستاننشناسی و مطالعة عناصر معماری، انتساب و اختصاص بنای گنبد سلطانیه به آرامگاه ائمه اطهار (ع) را مردود دانسته­اند و روشن شده است که آرامگاه سلطانیه را غازان و اولجایتو به تقلید از آرامگاه­های موجود در ایران ساخته­ اند.
 
 
 
 
 
گنبد سلطانیه
 
 
 
*گنبد سلطانیه تداعی کننده شکوه کلیسای جامع مریم مقدس گنبد سلطانیه، شکوه و برزگی کلیسای جامع مریم مقدس در فلورانس ایتالیا و مسجد ایاصوفیای ترکیه
 
این بنا، سومین بنای بزرگ تاریخی در جهان و نخستین بنای بزرگ تاریخی ایران می­باشد. این بنا در دوران برپایی، بلندترین بنای جهان بوده است.
معماری گنبد سلطانیه، نسبت به آثار مشابه، از نظر عظمت و ابعاد، منحصر به فرد است و نمونة بدیعی از یک آزمایش موفق است. این بنا دارای 5/48 متر ارتفاع، 60/25 متر دهانة قوس، 87/6 متر عرض جرز، 5/17 متر طول جرز از سمت بیرونی و 60/8 متر طول جرز از سمت درونی است. این بنا 8 ایوان مرتفع و نزدیک به 50اتاق و فضای ویژة اتاق مانند دارد. گنبد سلطانیه نخستین بنایی است که تحول معماری دوران سلجوقی به معماری دورة ایلخانی را به وضوح نشان می­دهد. سنگینی گنبد عظیم و قوس­ها و دیگر عنصرهای معماری را، جرزهای هشت­گانة آن تحمل می­کنند. محاسبات به عمل آمده نشان می­دهند که سنگینی گنبد 200 تنی بر روی جرزها که سطح مقطع هر کدام 50 متر مربع می­باشد، استوار شده است. مطالعات اخیر روشن کرده است که این عنصرها دارای مقطع­های توخالی نیز می­باشند. این ویژگی، مقاومت جرزها را در برابر زمین­لرزه و فشارهای ناشی از باد افزایش می­دهد. به کارگیری تیرهای چوبی عاجدار در ابعاد و اندازه­های مختلف، از این نظر، حایز اهمیت می­باشد.
ملاط این بنا، مخلوطی از گچ و مقدار اندکی آهک است. گنبد سلطانیه با احتساب طبقه همکف، سه طبقة مشخص دارد: طبقة همکف ایوان­های هشت­گانه را در خود جای داده است و شامل ایوان­های شمال­غربی، شمال شرقی، ورودی و ایوان جنوبی مشرف به تربت­خانه است. طبقه اول در 40/9 متری از کف کنونی بنا قرار گرفته و دارای دهلیزهای ارتباطی است که دورتادور بنا را احاطه کرده­اند. طبقة آخر در 80/27 متری از کف قرار گرفته است. دراین طبقه، پاطاق گنبد و پایه­های هشت­ضلعی مناره­ها قرار دارند. ارتفاع پاطاق این طبقه 40/1 متر و ارتفاع گبد از طبقة آخر 19متر است.
ورودی سردابه در ایوان ضلع جنوبی قرار گرفته است. طرح سردابه بسیار پیچیده و شامل 7 واحد حجمی است که با یکدیگر ارتباط فضایی ندارند. این روش مقبره­سازی با هیچ کدام از مقبره­های شناخته شدة کنونی ایران قابل مقایسه نیست. به احتمال قریب به یقین، سردابه بر اساس بینش و تفکر آیین­های مذهب شمن­پرستی مغولی طرح­ریزی شده است. با توجه به فلسفه و عقاید شمن­پرستی و تأکید آن بر وجود ارواح خبیثه و انواع جادو، برای جلوگیری از ورود و مزاحمت ارواح خبیثه به حریم قبرها، گماردن محافظان و تعبیة مکان­هایی برای برآوردن منظورهای فوق، امری ضروری بوده است.
 
 
 
 
 
گنبد سلطانیه
 
 
 
*گنبد سلطانیه نمایشگر مرحلة کمال معماری ایران است
گنبد سلطانیه از نظر تزئینات نمایشگر مرحلة کمال معماری گذشتة ایران است و خلاقیت طراحان، معماران و مهندسان زمان خود را به نمایش و داوری گذاشته است، در این بنا، دو لایه آرایش و زینت معماری شناسایی گردیده است، قسمتی از تزئینات لایة دوم به دوران اولجایتو و اوایل دوران سلطان ابوسعید بهادر تعلق دارد، تزئینات لایة نخست، به طور کلی، با پیشرفت کار ساخت بنا اجرا گردیده و در هنگام افتتاح ابواب­البر، پایان پذیرفته است.
عمده­ترین عنصرهای تزئیناتی در گنبد سلطانیه عبارت­اند از،تزئینات آجری، گچ­بری، کتیبه­نویسی و کاشی­کاری که همگی با هم و با هماهنگی جالب توجهی سامان یافته­اند.
طولانی­ ترین کتیبة این بنای تاریخی کتیبه­ای است که در فاصلة 360 سانتی­متری از کف گنبد، و در عرض 75 سانتی­متری دورتادور بنا نوشته شده است و به سوی ایوان­ها و جرزها ادامه یافته است، در این کتیبه، سورة "فتح" به خط زیبای ثلث نوشته شده اس، در بالای هر یک از ایوان­های هشت­گانه، یک حدیث ذکر گردیده است، در سطح قوس، در طبقه دوم ایوان شرقی، کتیبه­ای از آجرهای پیش­بر در زمینة کاشی­کاری معرق به رنگ سبز و آبی وجود دارد، بر این کتیبه، آیة 125 سورة مبارکة "بقره" (سورة یکم) به خط کوفی نوشته شده است.
درسطح جرز ایوان­های جنوب­شرقی و جنوب غربی، طرحهای تزئینی به شکل ترنج با رنگ آبی طراحی گردیده­اند و خط­های کلی این نقش­ها، اسلیمی است، در لابه­لای این نقش­های اسلیمی، کلمات ابوبکر، عمر، عثمان و علی، حسن و حسین پیوسته تکرار شده­اند، این گنبد به تنهایی یکی از شگفتی­های معماری در ایران و جهان به شمار می­رود و از ارزشهای درجه اول جهانگری برخوردار است.
اشیاء کاوش شده از سلطانیه شامل انواع پی سوز سفالی یک قسمتی و بشقابی ساده ،انواع کاشی های زرنگار ، صلیبی ،ساده ،معرق و .. ، انواع سکه های مسی و نقره مربوط به دوره ایلخانی و ..


کلمات کلیدی مرتبط:
این بنا در دوران حکومت سلطان محمد خدابنده (اولجایتو) در مدت 9 سال (از سال 704 الی 712 هجری قمری) احداث شده است. دربارة این بنا، فرضیه­های بسیاری از نظر تناسب­ها، ترکیب­ها، تلفیق­ها و دیگر ویژگی­ها از سوی مورخان، جغرافی­دانان، باستان­شناسان و حتی مردم عادی ابراز شده است که دو وجهه غالب دارند: ,نظریه,

برچسب‌ها: پاورپوینت سلطانیه شکوه معماری عصر ایلخانی,
+ نوشته شده در یکشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ساعت ۲۰:۰۴ توسط safa sa دسته : نظر(0)

دانلود پلان و مدل ۳بعدی تاج محل

دانلود پلان و مدل ۳بعدی تاج محل

تاریخ ایجاد 30/08/2015 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: دانلود پلان و مدل ۳بعدی تاج محل   قیمت: 2000 تومان   حجم فایل: 516 kb  تعدادمشاهده  9


این فایل شامل پلان به صورت فایل اتوکد و مدل های ۳ بعدی به فرمت ۳دی مکس و اتوکد میباشد.


کلمات کلیدی مرتبط:
این فایل شامل پلان به صورت فایل اتوکد و مدل های ۳ بعدی به فرمت ۳دی مکس و اتوکد میباشد.,

برچسب‌ها: دانلود پلان و مدل ۳بعدی تاج محل,
+ نوشته شده در یکشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ساعت ۲۰:۰۲ توسط safa sa دسته : نظر(0)

مقاله معماری سنتی

مقاله معماری سنتی

تاریخ ایجاد 20/08/2015 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 50   قیمت: 4800 تومان     تعدادمشاهده  1


فهرست مطالب
 
معماری گذشته ۴
۲- سابقه شهر یزد (سیر تحولات زیستی و کالبدی در یزد) ۵
۳-۱- مقدمه ۸
۳-۲- خصوصیات اقلیمی مناطق گرم و خشک (فلات مرکزی) ۹
ویژگیهای معماری بومی مناطق گرم و خشک ۱۰
۳-۳- حدود و موقعیت جغرافیایی استان یزد ۱۳
خصوصیات اقلیمی استان یزد ۱۳
مشخصات اقلیمی شهر یزد ۱۷
جهت گیری در رابطه با تابش ۱۹
نتیجه گیری ۲۲
سایه ۲۴
الف – سایه بان ۲۵
ب – پوشش گیاهی ۲۵
دما (Temperature) 26
مشخصات دما ۲۷
۳-۵-۲-۱- بررسی راهکارهای سنتی در یزد در رابطه با مسئله دما ۲۹
۳-۵-۳- رطوبت نسبی (Relative Humidity) 31
مشخصات رطوبتی ۳۱
۳-۵-۳-۱- راهکارهای سنتی در رابطه با رطوبت ۳۲
۳-۵-۴- باد (Wind) 33
مشخصات بادها ۳۴
مسئله تهویه ۳۴
۳-۵-۴-۱- راهکارهای سنتی در یزد در رابطه با باد ۳۵
۳-۶- نتیجه گیری ۳۸
تهران: معرفی فضا ۴۰
کرمان ۴۳
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بلوار امیرکبیر (یزد) ۴۶
معایب کانون ۴۷
 
 
معماری گذشته
 
معماری مناطق کویری در عین پاسخگویی به نیازهای انسان و شرایط محیط، جلوه هایی از تجلی کالبد بخشیدن به ارزش ها و باورهای فرهنگی جامعه را نیز به نمایش می گذارد مانند بهره گیری از سلسله مراتب، که در عین اینکه توجه به درون و بطن را به زیبایی نشان میدهد، با ایجاد قلمروهای مختلف (خصوصی، عمومی، نیمه عمومی و…) محرمیت، خلوت و خصوصیت و امنیت مورد نیاز اهل خانه و حرمت خانواده و تجلی ارتباط انسان و طبیعت و فضای زندگی را در حد اعلایی فراهم می کند.
 
در معماری سنتی، جایگزینی و استقرار عناصر و اجزاء در رابطه ای هماهنگ و منطقی و تکمیل کننده با سایر اجزا است. این هماهنگی در مقوله تناسب ها،‌اندازه ها ، رابطه انسان و طبیعت و عناصر طبیعی قابل تعریف و شناخت است. در این مناطق با وجود شرایط نامطلوب محیطی (عدم وجود رطوبت مناسب، دمای بهینه و … ) بهره گرفته شده و هم از مفاهیم و نمادهای معنوی در ایجاد فضاها به زیبایی و زیرکی خاصی استفاده شده است که جنبه سلامت روانی و باورهای دینی را در بطن خویش نهفته دارد. سیستم حیاط مرکزی با آب نماها،‌درختان و بازی نور و سایه،‌نمونه هایی از این دقت و توجه به ایجاد شرایط بهینه برای آسایش در این مناطق است.
 
در معماری کویری به مسئله انرژی، منابع طبیعی و بهره برداری درست از آفتاب، جهت ها، باد و … (به عنوان منابع پایدار انرژی در مقابل سوخت های فسیلی ناپایدار) توجه خاص شده است تا حدی که، یکی از ویژگیهای بارز معماری این مناطق می باشد. شاید بتوان گفت دوری از اسراف و بطالت، استفاده از مصالح بومی، انتخاب رنگ و اشکال مناسب،‌توجه به نوع و روش بهره گیری از منابع طبیعی،‌انتخاب منابع انرژی مناسب ، تلفیق جنبه های معنوی و مادی حیات به عنوان بنیاد و حتی مسلط بر فعالیتهای انسان و نتایج حاصله از آنها، احساس مالکیت انسان بر اشیاء و فضاها به عنوان عاملی در جهت حفاظت و بهره برداری بهتر از آنها، توجه به روح جمعی به جای فردگرایی و نمایش، کمال جویی انسان و کمال بخشی به آن و بسیاری ویژگیهای دیگر را میتوان شاخصه های اصلی معماری بومی دانست.
۲- سابقه شهر یزد (سیر تحولات زیستی و کالبدی در یزد)
 
به طور کلی در سرزمین های اسلامی، شهر اسلامی را میتوان مجموعه ای از مناطق و محلات متجانس و همگن دانست. گروههایی که در این مناطق می زیسته اند،‌هویت،‌مذهب و قومیت خود را برای قرن ها همچنان حفظ کرده اند. بررسی ها نشان میدهد که در گذشته، شهر یزد دارای محلات متعددی بوده است. محلات شهر، جایگاه زندگی طبقات اجتماعی مختلف، صاحبان مشاغل گوناگون و پیروان ادیان مختلف بوده است. روابط نزدیک اقتصادی، اجتماعی، نظام محله ای ویژه شهرهای سنتی و شیوه تولید کارگاهی بر سازمان اجتماعی فضایی شهر تأثیر داشته است، بطوریکه در یک محله، بخش های اعیان نشین،‌صاحبان کارگاههای خصوصی و فقیرنشین کنار هم قرار داشته و یا دو محله متعلق به اعیان و تهیدستان شهری کنار هم قرار می گرفته است. خانه های اعیان نشین معمولاً مشخص و مانند مراکز محلات در تقاطع و یا در مسیر گذرگاههای اصلی قرار داشته است.
 
در محلات شهر یک نفر از بزرگان محله از طرف اهالی انتخاب می شد که نقش رئیس محله را داشت. بزرگ محله را گاهی،‌کلانتر می نامیدند که در این صورت نقش وی مهمتر بود.
 
رابطه تولید و کار به صورت رابطه بین استادکار و شاگرد در صنایع وجود داشت و معمولاً کار طاقت فرسا به صورت میراث به فرزندان و شاگردان منتقل می شدند.
 
کارگاهها در مسیر گذرگاههای اصلی شهر و یا در تقاطع آنها قرار داشت. برخی نیز از خانه های خود به صورت کارگاه استفاده می کردند که در این صورت تولید شکل خانگی پیدا میکرد، کارگاههای نساجی که با شرکت زنان و فرزندان اداره می شد نقش اساسی در اقتصاد خانه داشت و خانواده را به عنوان یک سازمان اقتصادی فعال می نمود. اساس اقتصاد شهر را به ویژه صنعت نساجی کارگاهی تشکیل می داده است.
 
امروزه اشکال پیچیده روابط اجتماعی – اقتصادی و دگرگون شدن تولید شهری در یزد و تسلط وجه تولید کارخانه ای بر کارگاهی و قرارگیری شهر در شبکه ارتباطات اجتماعی اقتصادی، در سطح کشور، باعث شده که نظام محله ای در شهر از میان برود و محله به عنوان یک واحد زندگی شهری به شکل گذشته اهمیت خود را از دست بدهد.
 
شهر یزد، مانند بسیاری از شهرها از زمان قاجار و شروع روابط ایران و اروپا شروع به تغییراتی نمود. هر چند این تغییرات چندان باعث به هم ریختن سیستم های کالبدی و روابط اجتماعی – اقتصادی شهر نشد. تغییرات در نظام های شهری و محله ای به صورت مشخص از دوران پهلوی اول و خصوصاً در دهه های چهل و پنجاه به وقوع می پیوندد.
 
ورود ماشین به سیستم های ارتباطی شهر،‌ سرعت تحولات،‌گسترش ارتباط و یک نوع تجدد خواهی و شیفتگی در برابر غرب باعث ایجاد شبکه های دسترسی جدید یعنی خیابان ها با سیستم شطرنجی و شبکه ای،‌همچنین ایجاد محلات جدید در حاشیه شهر با سیستم های ساخت و ساز نوین گردید. این حرکات همراه با تغییر در سیستم روابط اجتماعی و ایجاد ادارات دولتی و ایجاد کارخانه ها و کارگاههای جدید و بزرگ همراه بود که به صورت عمده تغییر سیستم سکونتی و کالبدی را از حالت سنتی ودر بافت قدیم و الگوهای گذشته به سیستم شهرسازی جدید و فارغ از روابط اجتماعی – اقتصادی گذشته طلب می نمود.
 
 
۳-۱- مقدمه
 
هر واحد جغرافیایی در مقیاس کوچک (micro) و چه با مقیاس کلان (macro) بعنوان یک سامانه زیستی و حیاتی از عناصر متشکله جاندار و بیجان که هر یک روابط متقابل و پیچیده ای دارد تشکیل میشود در این میان اقلیم نه تنها بعنوان یک جزء بلکه به صورت یک عامل هویت و ماهیت بخش ویژگیهای عمومی سایر اجزاء متشکله یک اکوسیستم یا زیست بوم را نیز تعیین می کند. بطوریکه بسیاری از خصوصیات طبیعی اکولوژیکی انسانی مانند پوشش گیاهی، وضعیت آبهای سطحی و زیرزمینی، ساز و کار فرسایش و حتی معیشت انسانها نیز تا حدود زیادی به ویژگیهای آب و هوایی و اقلیم شناسی بستگی دارد این مسئله در زیست بوم های خشک و بیابانی و مناطق کویری نیز صادق است و همین عوامل محیطی هستند که در تعیین نحوه پراکندگی، چگونگی سازگاری موجود زنده با محیط و نیز ساختار اجتماعات زیستی نقش اساسی را برعهده دارند. بطور مثال هر گیاه یا جانور برای مقابله با عامل اقلیم که تأثیر آن از حدود امکانات موجود زنده خارج است باید خود را با شرایط اقلیمی سازگار کند و هر چه توانایی یک سیستم زنده در دفع اختلالات وارده بیشتر باشد به همان نسبت در تعادل اکولوژیکی آن تأثیرگذار بوده و آن سیستم پایدارتر خواهد بود.
 
لذا شناخت هر چه دقیق تر و همه جانبه مسائل اقلیمی میتواند به نوعی در پایداری زیست بوم‌ها (بخصوص در مناطق خشک و بیابانی ) نقش مؤثری داشته باشد.


کلمات کلیدی مرتبط:
بادگیر, تحقیق معماری سنتی, دنلود مقاله معماری سنتی, مشخصات اقليمي شهر يزد, معماری سنتی, معماری کویر, معماری یزد, مقاله معماری سنتی ,مقاله معماری سنتی,
مقالات مرتبط در این دسته
دانلود پاورپوینت بررسی مسجد و مدرسه آقابزرگ
دانلود پاورپوینت مسجد آقا بزرگ کاشان
دانلود پاورپوینت معماری کلیسای سورپ سرکیس
پاورپوینت مسجد و مدرسه آقابزرگ

برچسب‌ها: مقاله معماری سنتی,
+ نوشته شده در یکشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ساعت ۲۰:۰۰ توسط safa sa دسته : نظر(0)

دانلود مقاله و پلان مسجد عتیق شیراز

دانلود مقاله و پلان مسجد عتیق شیراز

تاریخ ایجاد 06/08/2015 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 48 برگ ورد + پلان اتوکدی   قیمت: 4500 تومان   حجم فایل: 5227 kb  تعدادمشاهده  20


دانلود مقاله و پلان مسجد عتیق شیراز
 
این فایل شامل پلان اتوکدی مسجد عتیق و همچنین مقاله ای به صورت فایل word نیز می باشد.
 
فایل اتوکد این مجموعه شامل:
 
پلان مسجد
 
پلان خدایخانه
 
دو نما از خدایخانه
 
دو نما از مسجد
 
دو برش از مسجد
 
همچنین پلان آسب شناسی خدایخانه مسجد عتیق
 
 
 
فایل word که شامل ۴۸ صفحه می باشد دارای مشخصات:
 
مقدمه
 
پیش گفتار
 
هنرمعماری
 
معماری اسلامی
 
مشخصه های معماری اسلامی
 
مسجد و معنای لغوی آن
 
مساجد
 
مسجد جامع
 
مسجد جامع عتیق شیراز
 
موقعیت مسجد عتیق شیراز
 
تاریخچه و معرفی بنا
 
وضع فعلی مسجد عتیق
 
ضلع شمالی (رو به قبله)
 
ضلع شرقی (پشت به افتاب)
 
ضلع غربی ( رو به آفتاب)
 
ضلع جنوبی ( پشت به قبله)
 
خدایخانه
 
خصوصیات و اهمیت خدایخانه
 
در ایوان شرقی
 
در ایوان جنوبی
 
در ایوان غربی
 
در ایوان شمالی
 
تزئینات در مسجد عتیق شیراز 
 
منبت
 
خاتم کاری
 
گچ بری
 
مقرنس کاری
 
تعمیرات مسجد در عرض یکهزار سال اخیر
 
اسیب ها
 
آسیب های طبیعی و محیطی
 
دخالت های نادرست و غیر اصولی
 
اجرای طرح ها و اقدامات ویرانگر پیرامون
 
نبود مدیریت حفاظت
 
وصف مسجد جامع عتیق از زبان جهانگردان
 
نتیجه
 
پیشنهاد آخر
 
شناسنامه ی مسجد جامع عتیق
 
منابع


کلمات کلیدی مرتبط:
دانلود مقاله و پلان مسجد عتیق شیراز , , , , , ,این فایل شامل پلان اتوکدی مسجد عتیق و همچنین مقاله ای به صورت فایل word نیز می باشد. , , , ,فایل اتوکد این مجموعه شامل: , ,پلان مسجد , ,پلان خدایخانه , ,دو نما از خدایخانه , ,دو نما از مسجد , ,دو برش از مسجد , ,همچنین پلان آسب شناسی خدایخانه مسجد عتی,
مقالات مرتبط در این دسته
بررسی مسجد النبی قزوین، پاورپوینت
دانلود بررسی مسجد شیخ صفی الدین اردبیلی - معماری اسلامی,پاورپوینت
دانلود پاورپوینت بررسی مسجد کبود تبریز،گوی مسجیدی، فیروزه ی جهان اسلام
پاورپوینت ،بررسی، مسجد ،جامع،کبیر ،یزد
دانلود پاورپوینت بررسی معماری مساجد جهان
دانلود ,معماری مسجد امیر چقماق- پاورپوینت
پاورپوینت مقایسه تزیینات در مسجد امام تهران و مسجد سپهسالار تهران
مسجد جامع یزد
دانلود پاورپوینت بررسی مسجد و مدرسه آقابزرگ
مسجد نصیرالملک شیراز - فرمت پاورپوینت شامل نقشه ها توضیحات و متن
دانلود معماری اسلامی : کاشی کاری های گنبد سلطانیه/فرمت word
دانلود تحقیق معماری اسلامی | مسجد جامع الکبیر صنعا – یمن/فرمت word
دانلود , رایگان ,مدرسه خان شیراز- پاورپوینت
دانلود پلان مسجد
دانلود نقشه اتوکد مسجد
دانلود نقشه اتوکد مسجد
مسجد شیخ لطف الله اصفهان /فرمت word
دانلود مسجد تاریخانه یکی از کهن ترین مساجد ایران,پاورپوینت
دانلود تحقیق درباره مسجد جامع فهرج یزد,پاورپوینت
دانلود پاورپوینت بررسی مسجد جامع کبود ایروان - یادگار معماری ایران در ارمنستان

برچسب‌ها: دانلود مقاله و پلان مسجد عتیق شیراز,
+ نوشته شده در یکشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ساعت ۱۹:۵۶ توسط safa sa دسته : نظر(0)