X
تبلیغات
dzxv
dzxv
zxv zx
پاورپوینت تحلیل شهر عمودي (متراکم) و توسعه پايدار

تاریخ ایجاد 15/11/2017 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 32 اسلاید قابل ویرایش پاورپوینت   قیمت: 7000 تومان     تعدادمشاهده  1


بخشی از مطلب
 ساده ترين تعريف توسعه پايداربدين قرار است : توسعه اي كه ضمن آن كه به نيازهاي كنوني جامعه بشري پاسخ داده ميشود  ، توانائيهاي نسلهاي آينده را براي پاسخگويي به نيازها و خواسته هايشان به مخاطره نمي اندازد. 
توسعه پايدار نگران تهي شدن كنوني كره زمين از منابع است ، ليكن تنها منابع طبيعي نيستند كه در مخاطره قرار گرفته اند، بلكه كيفيتهاي ديگر نظير كيفيت چشم اندازها، ميراث فرهنگي ، و آرامش و توانائي مناطق شهري براي زيست ايمن و سالم نيز در خطر نابودي است.
 
هدف گذاري براي توسعه پايدار، توجه يكجا به عوامل و مقوله هاي اجتماعي و اقتصادي همراه با موضوعات مرتبط با محيط زيست طبيعي گريز ناپذير است ، زيرا كه شرايط اجتماعي ناپايدار در نهايت مي تواند به شرايط ناپايدار محيط زيست منجر شود. گروهي از کارشناسان  بر اين اعتقادند كه يك شهر ناپايدار را مي توان از افت جمعيتي ، افت زيست محيطي ، ناكارآمدي نظامهاي انرژي رساني ، كاهش فرصتهاي اشتغال ، دفع و مهاجرت فعاليتهاي صنعتي و خدماتي ، و عدم تعادل تركيب اجتماعي - جمعيتي آن تشخيص داد ، فقر و اختلاف طبقاتي ، و از دست دادن فرصتها و بي احترامي و رنجش خاطر، عدم اطمينان به آينده و تنشهاي رواني ، از هم گسيختگيها و ناهنجاريهائي كه مردم يك شهر توانائي تحمل آن را دارند داراي محدوده خاصي است ، كه گذر از آنها منجر به از بين رفتن رفتارها و هنجارهاي درست و روحيه تحمل ناملايمات و بذل رحم و شفقت و هويت جمعي مي شود.انجمن بين المللي محيط زيست  تعريفي جديد از توسعه پايدار براي استفاده دولتهاي محلي فراهم آورده است . بنابراين تعريف ، توسعه پايدار خدمات زيست محيطي و اجتماعي و اقتصادي را براي همگان و بدون هرگونه تهديدي براي ماندگاري و پايداري نظامهاي طبيعي ، دست ساز، اجتماعي - شهري فراهم مي كند
در بحث پايداري هر شهر دامنه وسيعي از موضوعهاي مختلف را در برمي گيرد و اين موضوعها برحسب ضرورت در تعامل با يكديگرند. نكته مهم آن كه تعامل اين موضوعها بايكديگر از عوامل موثر در پايداري هر شهر بشمار مي آيند. تقريب براي همه اقداماتي كه بمنظور پيشبرد توسعه پايدار، طراحي و به اجرا گذارده مي شوند، عقايد مختلف و تضادهاي دروني و بروني متفاوتي پديدار مي شود . براي مثال ممكن است ممنوع كردن تردد وسائط نقليه در مركز شهر به منظور كاستن از آلودگي هوا از جنبه پايداري زيست محيطي اقدامي قابل دفاع بحساب آيد، لكن همين اقدام به سبب ضربه اي كه به كسب و كار مركز شهر وارد مي سازد، داراي آثاري منفي و مضر از ديدگاه پايداري اقتصادي است . يا آن كه ممكن است همين اقدام از ديدگاه پايداري اجتماعي نيز فاقد توجيه لازم باشد، زيرا كه عدم تردد وسائط نقليه در شب مي تواند منجر به احساس عدم امنيت افراد پياده شود. براي ارزيابي پايداري شهري ، مي بايد شهر در كليت آن و يكجا در نظر گرفته شود و همه موضوعها مورد توجه و بررسي قرار گيرند. 
در يک شهر ممكن است مسولان اقدامي را در جهت توسعه پايدار بدانند، لكن شهروندان نظري جز اين داشته باشند و در واقع پذيراي نظر مسولان نباشند. اين نكته به ويژه در جو سياسي كنوني كه به اقتصاد بازار الويت مي دهد، واجد اهميت است . شهر پرتراكم درصورتي پايدار خواهد بود كه بتواند شرائط زيست سطح بالائي را براي همه شهروندانش فراهم آورد. براين اساس برنامه محيط زيست سازمان ملل متحد توسعه پايدار را با عبارت بهبود كيفيت زندگي در محدوده توانائي ظرفيت نظام اكوسيستم  تعريف كرده است . تجربه هاي اخير اميد چنداني براي پذيرش شهر پرتراكم به دست نمي دهد. بررسي انجام شده در كشور نروژ توسطيک کارشناس نشان داده است كه توسعه شهري متمركز، كه از جمله مشخصات آن ساخت مساكن كم مساحت و ايجاد محدوديت براي تردد خودروي شخصي است ، مي تواند از سوي بسياري از افراد به عنوان سياستهائي غيرقابل قبول براي محدود كردن آزادي فردي بشمار آيد. طرفداران شهر پرتراكم چنين استدلال مي كنند كه گسترش شمار خانوارهاي يكنفره تقاضاهائي را براي مساكن كوچك و پرتراكم و بادسترسي آسان به تسهيلات فراغتي و فرهنگي مركز شهر بوجود آورده است . بااين همه ، روندهاي اخير در بريتانيا حاكي از آن است كه نسبت مساكن ويلائي استفاده كننده از تسهيلات بانكي از حدود 38 درصد در سال 1992 به حدود 44 درصد در سال 1993 افزايش يافته است . درمقابل ، درهمين سالها نسبت آپارتمانهاي جديد از حدود 14 درصد استفاده كننده از تسهيلات بانكي به حدود 7 درصد کاهش يافته  است   از سوي ديگر به سبب تغيير مستمر معيارهاي زندگي و سكونت و نيز تغيير انتظارات افراد، مشكل پذيرش محلي پيچيده تر شده است . از اينرو پويائي عوامل و اثر آن برسياستهاي توسعه پايدار از جمله نكاتي است كه بايد در نظر گرفته شود. 
همانطور كه توسعه براي موردي خاص جنبه اي پايدار و براي موردي ديگر واجد جنبه هائي از ناپايداري است ، همانطور هم توسعه مي تواند براي بخشي از جمعيت پايداري و براي بخش ديگري ناپايداري بارمغان آورد. براي مثال ، اثر يك مركز خريد جديد واقع در خارج از شهر مي تواند به ضرر طبقه محروم از خودروي شخصي و به نفع طبقه برخوردار و مرفه تر تمام شود، زيرا كه افت كمي و كيفي مراكز خريد محلي و عدم قابليت دسترسي آسان به فرصتهاي جديد خريد مي تواند منجر به افزايش هزينه و محدوديت حق انتخاب افراد فاقد خودروي شخصي كه عموم از طبقه كم درآمد مي باشند گردد. 
انجمن دوستان زمين epkinetall برعدالت اجتماعي به عنوان يكي از چهار اصل توسعه پايدار تاكيد مي ورزندو بسياري افراد ديگر نيز از اين نظريه طرفداري مي كنند. هر چند همه محققان درباره معني و مفهوم عدالت اجتماعي نظري يكسان ندارند و بحثهاي فراواني در اين زمينه در جريان است ، لكن عموم معتقدند كه عدالت اجتماعي معطوف به سياستهاي توزيعي يا اجرائي است كه نهايت جامعه را به سمت نوعي تعادل بين طبقات برخوردار و محروم از مواهب طبيعي سوق مي دهد تاكيد برعدالت اجتماعي ، به لحاظ مشكلات مخاطره آميزي كه افزايش فاصله بين جمعيت برخوردار و غيربرخوردار از مزيتها، براي پايداري زيست محيطي بوجود مي آورد، واجد اهميت است . اكنون اين واقعيتي عريان است كه محروميت و فقر از مهمترين عوامل تخريب محيط زيست و تهي سازي منابع طبيعي اند.
پايداري يك شهر در سطوح مختلف - از محدوده يك خيابان تا پهنه يك محله و يا كل شهر - قابل بررسي است . آثار مصرف منابع و آلودگيهاي يك شهر تنها به روستاهاي اطراف آن محدود نمي شود، زيرا متابوليسم شهرها به گونه اي است كه آثار مهمي را بر محيط زيست جهاني بجاي مي گذارد از اينرو ممكن است تضادهائي بين پايداري در سطوح مختلف ، يا بين هدفهاي راهبردي و محلي وجود داشته باشد. هيچ مكاني نبايد برپايه مشخصات مطلق آن ارزيابي شود و براي مثال تنها با ضوابط سطح ملي مقايسه گردد، بلكه هر مكان بايد در متن شهر مربوطه و در ارتباط با گونه هاي زيستي آن و چگونگي دسترسيهاي جمعيت محلي به آنها مورد ارزيابي قرار گيرد. علاوه براين ، اقداماتي كه براي پايداري  محلي خاص طراحي و به اجرا گذارده مي شود، آثاري منفي در محلي ديگر بجاي مي گذارد. بنابراين ارزيابيهاي ناظر برپايداري شهري نه تنها بايد آثار اقدامات مربوط را بر پهنه شهر و بيشتر از ديدگاههاي راهبردي بسنجد، بلكه آثار ناشي از هر اقدام بايد در محدوده منطقه و در بعد جهاني نيز سنجيده شود. 
شهر عمودي – شهر متراکم 
اجراي مفهوم شهر پايدار و پرتراكم از طريق متراكم سازي ساختمانها از جمله مواردي است كه براي دستيابي به شهرهاي پايدار پيشنهاد شده است . در ارتباط با ارزيابي امكان دستيابي به پايداري از طريق متراكم سازي بررسي موارد زير ضروري است . 
 
گوناگوني چهره هاي شهر پرتراكم : 
شهر پرتراكم را مي توان به گونه هاي مختلف تعريف كرد، زيرا كه اين گونه شهرها پديده اي متجانس نيستند. برپائي يك شهر پر تراكم مي تواند از طريق افزايش تراكم ساختماني ، تغيير در فرم ساخت ، و يا از راه افزايش تراكم فعاليتها، عملي گردد. هر كدام از اين فرايندها در بر گيرنده تقدم و تاخر نامحدود در مقوله هائي مختلف است . براي مثال 1)افزايش تراكم مي تواند از طريق توسعه مجدد زمينهاي شهري موجود، توسعه جديد بر اراضي آزاد، توسعه پيوسته ، يا تجديد بنا صورت گيرد2) افزايش تراكم فعاليتها مي تواند در نتيجه افزايش شمار ساكنان يا شاغلان يا بازديدكنندگان از يك ناحيه شهري ، يا افزايش تردد وسائط نقليه در مسيرهائي خاص و يا دراثر استفاده بيشتر از موجودي اراضي و ساختمانها بوجود آيد. علاوه براين ، هر يك از گونه هاي افزايش تراكم ساختماني داراي ويژگيهاي خاص است ، به طوري كه هركدام باكاربري ، نوع طراحي ، و مقياس اجرائي رابطه اي مستقيم دارد. 
افزايش تراكم از ديدگاه مقياس زماني نيز متفاوت است و مي تواند طولاني ، يكباره ، كوتاه مدت ، يا مرحله بندي شده و تدريجي باشد. 
افزايش تراكم شهرها توسط هريك از اين سياستها گونه هاي متفاوتي از شهرهاي پرتراكم را به دست مي دهد. با اين همه نظريه و انديشه شهر پرتراكم را مي توان به صور مختلف عملي ساخت ، كه در اين حالت هر يك از صور آن از ديدگاه معيارهاي پايداري وضعيتي دگرگون خواهد داشت . براي مثال ، فرض غالب براين است كه تراكم فعاليتها، در قياس با افزايش تراكم توسعه شهر آثار منفي بيشتري در پي دارد، به ويژه اگر تراكم فعاليتها منجر به افزايش ترافيك غير محلي شود. در مقابل بازسازيهايي كه بمنظور آبادكردن اراضي متروك و موات انجام مي گيرد و يا عمليات عمراني كه در راستاي بهسازي و يا جايگزيني ساختمانهاي مخروبه و بي قواره بعمل مي آيد اقداماتي مثبت و پذيرفتني تلقي مي شود. درهمين حال مردم در برابر پروژه هاي خرد مقياس ، تكميلي ، و پروژه هائي كه كمتر بچشم مي آيند مقاومت منفي كمتر نشان مي دهند. بدينسان بايد به تنوع و گوناگوني شهر پرتراكم اذعان كرد. 
مشخصات مناطق متراكم : 
ويژگيهاي مناطقي كه در آنها فرايند افزايش تراكم انجام مي گيرد عامل ديگر اثرگذار برپايداري و افزايش تراكم است . مشخصات هر منطقه دربرگيرنده ويژگيهاي اجتماعي و زيست محيطي آن است  براي مثال ، توسعه شهري و افزايش تراكم در مناطق واجد اهميت زيست محيطي مي تواند از نظر محيط زيست ناپايدار تلقي شود. در مقابل افزايش تراكم در منطقه اي كه داراي اراضي متروك و موات زياد است مي تواند بهبود وضعيت و نيز ارتقاء سطح پايداري اجتماعي و اقتصادي آن را در پي داشته باشد. 
مناطق ثروتمند شهر به سبب افت ارزش ملك و مطلوبيتهاي محلي بيشترين زيانها را از انجام اقدامات توسعه اي و افزايش تراكم متحمل مي شوند و از اينرو بيشترين مقاومت را در برابر سياستهاي افزايش تراكم از خود نشان مي دهند. برپايه نظرسنجي كه در شهر پرث استراليا انجام گرفت ثابت شد كه به تناسب نزديكي به مركز شهر، تاييد ساكنان در مورد اقدامات توسعه اي پرتراكم نيز افزايش مي يابد. هم چنين نظرسنجي نشان داد كه نظر ساكنان جوانتر درمورد اقدامات يادشده مثبت تر است . به سخن ديگر، نظرات ابراز شده در اين نظرسنجي حاكي از تنوع رفتارها در برابر افزايش تراكم شهري است . براين اساس محققان نظرسنجي بالا اعلام داشته اند كه در محدوده هاي مكاني مناسب و دربين گروههائي خاص ، انديشه توسعه مبتني بر تراكم بيشتر، مي تواند بااقبال و پذيرش مردمي مواجه شود. 
حد و مرز افزايش تراكم : 
همواره اين امكان وجود دارد كه گونه مشخصي از اقدامات توسعه اي يا محل اجراي آن از پايداري لازم برخوردار باشد، لكن بايد توجه كرد كه اين مقوله بدون حد و مرز نيست .  راهبردهاي توسعه پايدار در بريتانيا به برنامه ريزان شهري هشدار مي دهد كه تعيين حد و مرزي براي انجام اقدامات توسعه در مناطق ساخته شده براي پرهيز از بمخاطره انداختن مطلوبيتهاي محلي امري ضروري است ، بدينسان حدي از اقدامات توسعه اي در جهت افزايش تراكم را مي توان پايدار و تجاوز از آن حد را ناپايدار تلقي كرد. بااين حال ميتوان با اتخاذ تدابيري آستانه پذيرش عمومي يا پايداري را بمنظور جذب بيشتر اقدامات توسعه اي به سطحي بالاتر ارتقاء داد. براي مثال ممكن است افزايش تراكم واحدهاي مسكوني در منطقه اي خاص فشاري ناپذيرفتني به شبكه هاي تامين برق ، آب ، گاز يا فاضلاب منطقه وارد سازد، لكن چنانچه تكنولوژيهاي پيشرفته تر براي افزايش ظرفيت شبكه هاي ياد شده به كارگرفته شود، همواره اين امكان وجود دارد كه بتوان اجراي اقدامات توسعه اي بيشتري را پيگيري كرد. بنابراين افزايش تراكم فرايندي پوياست ، لكن شناخت درست حد و مرز و آستانه هاي آن براي پايداري شهرهاي پرتراكم بسيار مهم است . 
عوامل برون زا: 
عوامل برون زا نيز برپايداري شهرهاي پرتراكم تاثير مي گذارند. اثرات اين عوامل بدين سبب برون زا مي باشند كه علاوه برتراكم ، در شكل گيري دامنه وسيعي از اقدامات توسعه اي شهر نيز موثرند. براي مثال سياستگذاريها و مديريت شهري مي توانند در شكل گيري شهرهاي پرتراكم موثر واقع شوند. نظام مديريت مي تواند در حل و فصل ناسازگاريها و مغايرتهاي ذاتي اقدامات توسعه اي در جهت افزايش تراكم نقشي فعال ايفاكند، يا آن كه مقامات محلي مي توانند با ارتقاء سطح كيفيت فضاهاي عمومي و دسترسي به فضاهاي آزاد موجود، زمينه را براي پذيرش توسعه فضاهاي باز ديگر فراهم آورند. نيروها و فرايندهاي متعدد ديگري نيز وجود دارند كه مي توانند در امكانپذيري و پايداري شهرهاي پرتراكم موثر واقع شوند:
كاهش فعاليت صنايع كارخانه اي .
حومه گرائي در مقابل تمركز زادئي. 
فعاليتها و مكانهاي جديد اقتصادي .
تغييرات تكنولوژيك .
روندهاي اجتماعي و شيوه هاي زندگي .
در بررسيهائي كه از پايداري يك شهر پرتراكم به عمل مي آيد، شناخت درست و ارزيابي عوامل برون زا، از اهميت بسيار برخوردار است . 
تحقيقات شهر پرتراكم : 
انجام تحقيقات درباره سه مقوله مختلف و مرتبط باشهرهاي پرتراكم ضروري است . اين سه عبارتند از1) نياز به آزمون ادعاي پايداري در مورد انديشه شهر پرتراكم ، 2) آزمون امكانپذيري و پذيرش اجتماعي انديشه شهر پرتراكم و 3) ايجاد ابزار لازم براي حصول اطمينان از اجراي موفق شهر پرتراكم . 
 
 
آزمون ادعاي پايداري : 
توجه و علاقمندي به توسعه پايدار ابعادي بسيار گسترده پيدا كرده است به طوري كه طرفداران پژوهش و تحقيق در باب آن ، طيف وسيعي از موسسات آموزشي ، دولتهاي سطوح ملي و محلي ، نهادهاي سياسي سطوح بين المللي ، سازمانهاي جهاني ، موسسات تحقيقاتي ، و جوامع محلي را در برمي گيرد. 
هرچند بخش بزرگي از تحقيقاتي كه درباره توسعه پايدار انجام مي گيرد، رابطه مستقيمي با موضوع شهر پرتراكم ندارد، لكن نتايج برخي از اين تحقيقات دربرگيرنده آثاري ضمني براي انديشه شهر پرتراكم است . موضوعات مورد بررسي از طيفي بسيار گسترده برخوردارند و شامل مواردي از قبيل : پايداري در سطوح جهاني ، اكولوژي ، سبزسازي اقتصاد و فعاليتهاي تجاري ، كشاورزي و جنگلداري پايدار، جهانگردي پايدار، سبزسازي قوانين زيست محيطي ، پايداري در صنايع انرژي ، و موضوعات ناظر بر اقتصاد سياسي مي گردد. گرچه ممكن است در نگاه اول بين اين گونه تحقيقات و انديشه شهر پرتراكم رابطه نزديكي ديده و احساس نشود، لكن به سبب آثاري كه فرمهاي شهري بر موضوعات تحقيقاتي ياد شده بجاي مي گذارند و در عين حال به لحاظ كمكي كه اين تحقيقات به شفاف سازي انديشه شهر پرتراكم مي كنند، توجه به نتايج آنها واجد اهميت است . 
از سوي ديگر برخي مطالعات در دست انجام درباره توسعه پايدار رابطه اي نزديكتر با مسائل شهري دارند. در اين مطالعات مسائلي از قبيل : توسعه پايدار از طريق برنامه ريزي كاربري زمين ، ساختمانهاي پايدار، انرژي و فرمهاي شهري ، حمل و نقل پايدار، پراكنش آلودگيها و فرمهاي شهري ، و البته تراكم در دستيابي به پايداري ، مطرح است . اغلب مطالعات يادشده همچنان در مرحله نظري قرار دارند و اثبات آنها نيازمند انجام مطالعات كاربردي و آزمونهاي ميداني بيشتر است ، اما اغلب مطالعات كاربردي مسائل مرتبط را به صورت تك بعدي مطرح مي كنند و تنها به يكي از ادعاهاي ناظر بر شهرهاي پرتراكم مي پردازند. 
آزمون امكانپذيري شهر پرتراكم 
اكنون نتايج تحقيقات بسياري كه در مورد پذيرش هدف پايداري در جوامع مختلف انجام شده ، در دسترس است . اين پژوهشها شامل بررسي درك عمومي از توسعه پايدار و ارزشهاي ناظر برآن ، ظرفيت مشاركت جوامع و مردم سالاري در ايجاد تغييرات ، پتاسيل و توان موسسات در اجراي توصيه ها براي شهر پايدار، اهميت و پايندگي تغييرات در شيوه زندگي ، و نقش آموزشهاي زيست محيطي مي گردد. 
 
ايجاد ابزار مديريتي مورد نياز براي شهر پرتراكم 
مسولان برنامه ريزي محلي بايد بتوانند اقدامات توسعه شهري را از ديدگاه پايداري ارزيابي كنند و در عين حال سياستهائي را كه منجر به پايدارترين فرمهاي شهري مي شود ارائه نمايند. مسولان ياد شده بايد بدانند كه كدام گونه از افزايش تراكم و شدت استفاده از زمين واجد بيشترين پايداري براي محله اي خاص است و كدام دسته از سياستها آثار منفي بر توسعه پايدار شهري دارند. علاوه براين ، آنها بايد حد و مرز اقدامات توسعه اي را بدرستي بشناسند و اين بدان معني است كه مي بايد روشي براي تعيين ظرفيت تراكم درهر محل در اختيار داشته باشند. مقايسه تطبيقي پژوهشهائي كه شهر پرتراكم را به نقد و آزمون كشانده اند مي تواند شواهد و راهنمائيهائي لازم را درباره اجراي گونه هاي موفق افزايش تراكم در شهرهاي معين و يا نقاط خاصي از شهرها ارائه كند، لكن بايد توجه كرد كه به طور معمول اين شواهد از شفافيت و صراحت لازم براي به كارگيري در همه شرائط برخوردار نيستند. بهمين سبب ارزيابي مورد به مورد هر اقدام همراه با ارزشيابي مستمر آن از جمله ابزار بسيار مهم است . 
نتيجه گيري : 
اين تحقيق با اين نكته آغاز شد كه گام نخست براي حل و فصل هر مشكل درك درست آن است و مشكلي را كه در اين چند صفحه به آن پرداخته ايم مشكلي بس بزرگ و مهم است . 
اين مشكل را مي توان اين چنين بيان كرد: چگونه مي توان از طريق بهره گيري از انديشه شهر پرتراكم به پايداري شهري دست يافت . در اين تحقيق بحث ناظر بر مشكل پايداري شهري تا حدودي شكافته شد و نشان داده شد كه مشكل ياد شده در برگيرنده دامنه وسيعي از موضوعاتي است كه نه تنها در تعامل يكديگر و در سطوح مختلف عمل مي كنند بلكه بربخشهاي مختلف جمعيت نيز آثار متفاوتي بجاي مي گذارند: شهر پرتراكم بايد ازجنبه هاي عملي امكانپذير و از جنبه هاي نظري مفيد باشد. اين كه شهر پرتراكم چگونه مي تواند انتظارات مرتبط باپايداري را پاسخگو باشد مساله اي است بس پيچيده ، كه بخشي از پاسخ آن را بايد در رابطه بين فرم شهر و مكان افزايش تراكمها، گستره افزايش تراكمها و سياستها، مديريت و ساير زمينه هاي سياسي ، اجتماعي - اقتصادي جستجو كرد. 
مطالعات و تحقيقات در زمينه شهر پرتراكم ، و حتي بيش از آن ، تحقيقات توسعه پايدار، داراي شعب و شاخه هاي بسيار زيادي مي باشند. بحث شهر پرتراكم جدا از ساير مباحث توسعه پايدار قابل دفاع نيست . بهمين سبب قراردادن اين بحث در چارچوب تحقيقاتي گسترده تر كه دامنه اي تفصيلي از موضوعات مرتبط را دربردارد واجد اهميت است . براي مثال براي پاسخ به اين سوال كه آيا شهر پرتراكم مي تواند راه حلي قابل توجه و عملي براي دستيابي به پايداري تلقي شود، بايد با گزينه هاي ديگر مقايسه شود، زيرا ممكن است گزينه هاي ديگر موثر باشند. ترديدي نيست كه آموزش و بحث و گفت و شنود در اين زمينه محور اصلي بدست آوردن درك بهتر از اين مقولات است . درعين حال بايد پذيرفت كه ايجاد آينده اي پايدارتر براي كره زمين در گرو همكاري و همياري جهاني است
و...


کلمات کلیدی مرتبط:
پاورپوینت ,تحلیل شهر عمودي , (متراکم) و توسعه پايدار,
مقالات مرتبط در این دسته
پاورپوینت تحلیل فضای شهری خیابان سپه قزوین
دانلود اکولوژی شهری پاورپوینت
پاورپوینت نورپردازي ميدان حسن آباد تهران
پاورپوینت درآمدی بر مطالعات اقتصادی طرحهای توسعه وعمران(جامع)
پاورپوینت مبانی نظری طراحی شهری 3
پاورپوینت بررسی فرآیند طراحی فضای شهری
پاورپوینت بررسی و تجزیه وتحلیل میدان ساعت تبریز
پاورپوینت خیابان شریعتی تهران - آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی
پاورپوینت بررسی برنامه ریزی کالبدی فضایی در آلمان
پاورپوینت بررسی مسیر نوری AKL اثر مانک مکنزی
پاورپوینت بررسي تحلیل فضاهای شهری فلکه ولیعصر تبریز
پاورپوینت تجزیه وتحلیل میدان ساعت تبریز
پاورپوینت بررسي شهرهاي جديد ايران در دوران قبل از انقلاب
پاورپوینت سیر اندیشه های شهرسازی برنارد چومی
پاورپوینت سیر اندیشه های شهر سازی مانوئل کاستلز
پاورپوینت بررسی تاریخ شهر 1376 تا کنون
پاورپوینت اندیشه های شهرسازانه یورگن هابرماس
دانلود پاورپوینت تاریخ شهر و شهرسازی ایران پس از اسلام
دانلود پاورپوینت راه حل باغشهر: لندن، پاریس، برلین، نیویورک
پاورپوینت خلاصه کتاب راهنمای طراحی فضاهای شهری از دکتر پاکزاد

برچسب‌ها: پاورپوینت تحلیل شهر عمودي (متراکم) و توسعه پايدار ,

نوشته شده در تاريخ ۲۴/۸/۱۳۹۶ - ۱۷:۳۷ توسط safa sa
پاورپوینت,بررسی مبانی نظری نيازها و رفتارهای سکونت

تاریخ ایجاد 15/11/2017 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 53 اسلاید   قیمت: 7500 تومان     تعدادمشاهده  2


پاورپوینت,بررسی مبانی نظری نيازها و رفتارهای سکونت
 
بخشی از مطلب
   تعيين نيازها در يک جامعه امری آسان نيست که بتوان آن را به عنوان يک پيش فرض واضح قبول نموده و به طبقه بندی آن پرداخت . از اين رو , لازم است مسئله نياز را از ديد جامعه شناسی بررسی کرد .
   ابعاد فرهنگی , اجتماعی , اقتصادی و روانی مسئله نياز ؛ در ارتباط مستقيم با ديدی است که جامعه از خود و از تحولات خود و حتی خود و حتی از گذشته و تاريخ خود دارد .
و...
 
فهرست مطالب
بررسي نيازها و رفتارهاي سكونت 
نيازها از ديد علم جامعه شناسي (--)   
نحوه طبقه بندي نيازها (--)   
تعيين نيازهايي كه در محيط مسكوني ارضا مي شوند (--)   
دورنماي تحول بعد خانوار (--)   
بخش سوم- مجتمع مسكوني 
سابقه زندگي در مجتمع مسكوني در ايران   
جمع بندي نهايي اطلاعات   
جمع بندي مطالعات تكميلي   
منابع


کلمات کلیدی مرتبط:
پاورپوینت,بررسی مبانی نظری , نيازها و رفتارهای سکونت ,بررسي نيازها و رفتارهاي سكونت ,نيازها از ديد علم جامعه شناسي (--) ,نحوه طبقه بندي نيازها (--) ,تعيين نيازهايي كه در محيط مسكوني ارضا مي شوند (--) ,دورنماي تحول بعد خانوار (--) ,بخش سوم- مجتمع مسكوني ,سابقه زندگي در مجتمع مسكوني در ا,
مقالات مرتبط در این دسته
پاورپوینت,بررسی برج تراس بیروت در لبنان اثر هرزوک دمورن
پاورپوینت,بررسی مجتمع مسکونی معلولان مک آرتور پارک در آمریکا اثر گروه معماری Scarpa
پاورپوینت بررسی ساختمان مسکونی چیذری،رتبه اول جایزه معمار 93 در بخش مسکونی
پاورپوینت بررسی نمونه مشابه مجتمع مسکونی تانگو هوسین
پاورپوینت بررسی و تحلیل مجتمع مسکونی گنجینه بابل
پاورپوینت ، بررسی و تحلیل پنجره در معماری
پاورپوینت,بررسی تحلیل و بررسی ویلای درویش از پویا خزائلی پارسا
پاورپوینت,بررسی تحلیل فضای اشپزخانه
پاورپوینت,بررسی تحلیل شهرک کارگرانِ معدنِ تینقیرِ مراکش
پاورپوینت بررسی و تحلیل ورودی در مسکونی
دانلود , پاورپوینت,بررسی تحلیل و نقد و بررسی خانه مارتین از رایت
پاورپوینت,بررسی خانه مارتین-بوفالو نیویورک-معمار رایت
پاورپوینت معرفی انواع مختلف ساختمان های هوشمند در معماری
پاورپوینت تحلیل نمونه موردی مسکونی خارجی پوتسدامر پلاتز :Potsdamer Platz ،
پاورپوینت بررسی خانه پیچنده Twisted House-نروژ اثر معماران: JVA
پاورپوینت بررسی خانه آپارتمانی رودولف Rudolph Apartment-نیویورک
پاورپوینت,بررسی و تحلیل ،خانه داگلاس، Douglas House ،اثر ریچارد میر ، میشیگان
پاورپوینت,بررسی طراحی مدرن ویلا میکی MIKI 1
دانلود , پاورپوینت,بررسی معماری مجتمع مسکونی زیتون اصفهان
پاورپوینت,بررسی ویلای خانوادگی xl اسلونیا معماران سونو

برچسب‌ها: پاورپوینت,بررسی مبانی نظری نيازها و رفتارهای سکونت ,

نوشته شده در تاريخ ۲۴/۸/۱۳۹۶ - ۱۷:۳۵ توسط safa sa
پاورپوینت بررسی معماری هتل ESO در کویر پارانا شیلی ، بهمراه نقشه ها و تصاویر

تاریخ ایجاد 15/11/2017 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 27 اسلاید بهمراه تصاویر و نقشه و متن   قیمت: 6000 تومان     تعدادمشاهده  1


برای مدت زمان نسبتا کوتاه شرایط آب و هوایی بسیار شدید - نور خورشید شدید، خشکی شدید، سرعت باد بالا، نوسانات زیادی در درجه حرارت و خطر زمین لرزه ها در این منطقه اتفاق افتاد - و آن را جایی که از تمدن دور می شود بدل نمود،
از دلايلي كه اين هتل به عنوان نمونه برگزيده شده است تركيب و هماهنگي كامل زيبا و هيجان انگيز آن با طبيعت اطراف بوده است .و در اين طرح طراح كاملا شرايط توپو گرافي را در نظر گرفته و بناي خود را با احترام كامل بر روي آن گسترده است

تركيب بندي كلي پلان بر اساس دو محور ساده كه به وسيله يك دايره به هم دوخته شده اند مي باشند و نماي آن توسط ريتمي كه به وسيله صفحات يك شكل ايجاد شده است ، با تداخل با توپوگرافي سايت مجموعه زیبا و ارگانیک حاصل گشته است. در اين مجموعه همجنين از مصالح بومي استفاده شده است كه از لحاظ رنگ كاملا با محيط اطراف هماهنگ شده است . و به نوعي خود را در درون بافت سايت استتار كرده است .
         از لحاظ فضايي نيز سايه روشن هايي كه توسط صفحات بتني در مجموعه به و جود آمده و همچنين گشودگي فضايي در راهرو به سمت محيط بيرون امكان پذير گشته است كه تركيب و سياليت فضايي با طبيعت را بيش از پيش نموده است .
اينجا سنت معروف هتل ها كه اتاق ها در دو طرف يك سيركولاسيون افقي شكل گرفته اند زير پا گاشته شده است .
         كل بنا يك معماري  را يا آور مي شود كه در آن طراح به دنبال تركيبی با كيفيت فضايي که به وسيله اربتاط با طبيعت و سياليت فضايي و توپو گرافي منطقه و بازي با نور و ایجاد دید و منظر های زیبا بوجود آورده است
و.....


کلمات کلیدی مرتبط:
پاورپوینت ,بررسی معماری , هتل ESO در کویر , پارانا شیلی ، ,نقشه ها و تصاویر ,پاورپوینت هتل کویری ,معماری هتل کویری ,هتل کویری خارجی ,طرح هتل کویری ,تحلیل هتل کویری ,نمونه هتل کویری ,نمونه موردی هتل کویری ,نمونه مشابه هتل کویری ,نقشه هتل کویری ,پلان هتل کویری ,تحلیل ,کانسبت ,ایده ,اجرا شده ,
مقالات مرتبط در این دسته
پاورپوینت بررسی و تحلیل هتل قصر مشهد
پاورپوینت بررسی و تحلیل هتل عباسي ــ اصفهان Abbasi Hotel Isfahan Iran
پاورپوینت بررسی معماری هتل کینگل هابر در استرالیا
پاورپوینت بررسی هتل ساحلی لوس کابوس در رجيناي غربي مکزیک
پاورپوینت بررسی مهمان‌سرای پدری در خوانسار اثر گروه معماری زاو
پاورپوینت بررسی هتل سند تاچر در ایتالیا
پاورپوینت بررسی سيستم سازه و تاسیسات در طراحی هتل ها
پاورپوینت بررسی هتل کینگ لهوبر Hotel Klinglhuber استرالیا
پاورپوینت بررسی هتل های داخلی - هتل آزادی مشهد و هتل قصر مشهد و هتل صدر
پاورپوینت بررسی ضوابط و استانداردهای هتل
پاورپوینت بررسی مبانی طراحی هتل و ریز فضاها ، برنامه فیزیکی هتل
پاورپوینت بررسی انواع هتلها و واحدهای اقامتی
پاورپوینت بررسی مبانی طراحی و ریز فضاهای هتل و مرکز اقامتی
پاورپوینت بررسی مجتمع توریستی بام تهران توچال
پاورپوینت علت ستاره دار کردن هتل ها
پاورپوینت بررسی خوابگاه دانشجویی در استرالیا
پاورپوینت بررسی هتل رز بنفش ابوظبی
پاورپوینت بررسی معماری یتیم خانه دختران خوانسار اثر گروه معماری زاو
پاورپوینت بررسی انواع هتل ها و مراکز اقامتی
پاورپوینت بررسی طراحی ورودی هتل

برچسب‌ها: پاورپوینت بررسی معماری هتل ESO در کویر پارانا شیلی ، بهمراه نقشه ها و تصاویر ,

نوشته شده در تاريخ ۲۴/۸/۱۳۹۶ - ۱۷:۳۲ توسط safa sa
پاورپوینت بررسی هتل ساحلی لوس کابوس در رجيناي غربي مکزیک

تاریخ ایجاد 15/11/2017 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 24 اسلاید بهمراه تصاویر   قیمت: 6000 تومان     تعدادمشاهده  3


پاورپوینت بررسی هتل ساحلی لوس کابوس در رجيناي غربي مکزیک

بخشی از مطلب
مهم ترين كيفيتي كه در اين هتل براي انسان به و جود مي آيد ناشي از وجود ديوار ياد مان گرايانه آن مي باشد. كه با قوس محدب خود ابتدا انسان را از خود دور مي كند و از طرفي ديگر به وسيله گشودگيهاي خود كه توسط دو برجك تاكيد مي گردد انسان را به داخل شدن به بنا ترغيب مي كند .
تضادي ك در اين حالت وجود دارد كيفيتي است كه هر بناي معمارانه بايد واجد آن باشد .
        از طرف ديگر اين ديوار فضايي را بين سلسله كوههاي پشت سايت و خود محصور داشته است و همانند گوهري فضاي منفي حياط توسط ديوار مونومنتال آن در بر گرفته شده است. و انسان را به ياد حياط در فضاي هاي ايراني مي اندازد.
        اين فضا كه لبريز از طبيعت و ستونهاي نمادين مي باشد با عبور از ورودي نمادين مجموعه، ما را به یاد قلعه هاي قدیمی می اندازد.
اين بنا ادامه سبك نئو مدرن و هجو گرايانه بناهای معاصر مكزيك است . كه با رنگهاي رنگين كماني حال و هوايي شادي را در مجموعه مي  پراكند .
      
          ديوار يادماني مجموعه از دو طرف به وسیله توپوگرافي ناهمواري هاي اطراف مجموع زنجير مي گردد. ولي در داخل مجموعه حالت يادماني و غير صميمانه آن با رنگهاي شاد و رواقهاي يك طبقه كنار آن شكسته مي شود .
          از ديگر خصوصيات مجموعه تركيب با زمين سايت و اختلاف سطح هاي متعددي است كه با توجه به توپو گرافي در مجموعه پديدار گشته است .
          كل بنا حالت نيمه درونگرا دارد و فضا دائما در بين برون و درون در گردش مي باشد. و اين اثر توانسته است تاثير زيبايي را بر بيننده و مخاطبین خود بگذارد
و.....


کلمات کلیدی مرتبط:
پاورپوینت بررسی ,هتل ساحلی لوس کابوس ,در رجيناي غربي مکزیک ,پاورپوینت هتل ساحلی ,معماری هتل ساحلی ,هتل ساحلی خارجی ,طرح هتل ساحلی ,تحلیل هتل ساحلی ,نمونه هتل ساحلی ,نمونه موردی هتل ساحلی ,نمونه مشابه هتل ساحلی ,نقشه هتل ساحلی ,پلان هتل ساحلی ,تحلیل ,کانسبت ,ایده ,اجرا شده ,
مقالات مرتبط در این دسته
پاورپوینت بررسی و تحلیل هتل قصر مشهد
پاورپوینت بررسی و تحلیل هتل عباسي ــ اصفهان Abbasi Hotel Isfahan Iran
پاورپوینت بررسی معماری هتل ESO در کویر پارانا شیلی ، بهمراه نقشه ها و تصاویر
پاورپوینت بررسی هتل سند تاچر در ایتالیا
پاورپوینت بررسی ضوابط و استانداردهای هتل
پاورپوینت بررسی تاريخچه جهانگردی و احداث هتل در ايران معاصر
پاورپوینت بررسی مرکز همایش بین المللی کینتل و هتل توچال (KCC)
پاورپوینت بررسی اصول و مبانی طراحی هتل
پاورپوینت بررسی فرم وشکل نما در هتل
پاورپوینت بررسی هتل آکاپولکو در مکزیک
پاورپوینت بررسی خوابگاه دانشگاه اوترخت(Utrecht)،دوییتوف(De Uithof)
پاورپوینت بررسی و تحلیل هفت خانه سالمندان خارجی
پاورپوینت بررسی طرح هتل نگین کیش اثر هومن بالازاده ، بهمراه دیاگرام طراحی هتلها
پاورپوینت بررسی معماری سبز هتل اطلس در ویتنام
تحلیل گرافیکی, هتل بین المللی قصر - پاورپوینت
تحلیل , هتل نیلوفر آبی - پاورپوینت
تجزیه و تحلیل , هتل 5 ستاره, مدینه الرضای ,مشهد - پاورپوینت
پاورپوینت بررسی باغ تکنولوژیک Garden By The Bay سنگاپور
پاورپوینت بررسی گراند هتل قزوین ، اولین هتل اروپایی ایران
پاورپوینت بررسی هتل و مهمانسرای سنتی ملک التجار یزد

برچسب‌ها: پاورپوینت بررسی هتل ساحلی لوس کابوس در رجيناي غربي مکزیک ,

نوشته شده در تاريخ ۲۴/۸/۱۳۹۶ - ۱۷:۳۰ توسط safa sa
پاورپوینت تحلیل فضای شهری میدان شهرداری کلاچای و خیابانهای اطراف

تاریخ ایجاد 15/11/2017 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 56 اسلاید پاورپوینت   قیمت: 5500 تومان     تعدادمشاهده  2


پاورپوینت تحلیل فضای شهری میدان شهرداری کلاچای و خیابانهای اطراف
 
فهرست مطالب
 
نقشه کلاچای
تاریخچه
موقعیت جغرافیایی
وجه تسمیه
شهردای کلاچای
محدوده شهر کلاچای روی نقشه
محدوده ی بررسی شده
1) خیابان شهرداری
2) میدان اصلی
3) خیابان امام (ره)
محور عملکردی
مکان رفتارها
زمان و امنیت
عناصر الحاقی به فضای شهری
دسترسی ها
کیفیت ابنیه
خط اسمان
مبلمان شهری
ترافیک و آلودگی
بررسی نقاط ضعف و قوت
فرصت ها
 
فهرست فایل دوم
 
مقدمه
شناخت کلاچای
موقعیت جغرافیایی
فضای شهری
موقعیت میدان
سطح ترافیک شهری
نمای میدان دید در شب
تاریخچه
وجه تسمیه
نقشه ها
نشانه ها
گره


کلمات کلیدی مرتبط:
پاورپوینت , تحلیل فضای ,شهری میدان شهرداری کلاچای ,خیابانهای اطراف ,خیابان شهرداری کلاچای, میدان کلاچای, پاورپوینت عمرانی, پاورپوینت معماری, کلاچای. ,نقشه کلاچای ,تاریخچه ,موقعیت جغرافیایی ,وجه تسمیه ,شهردای کلاچای ,محدوده شهر کلاچای روی نقشه ,محدوده ی بررسی شده ,1) خیابان شهرداری ,2) میدان اصلی ,
مقالات مرتبط در این دسته
پاورپوینت تحلیل فضای شهری میدان شهرداری رودسر
پاورپوینت فضای شهری چیست
پاورپوینت بررسی اجزای تشکیل دهنده ی طراحی شهری
پاورپوینت کریستوفر الکساندر
دانلود ، توسعه پایدار شهری، پاورپوینت
پاورپوینت سیر اندیشه های فردریش هگـل
پاورپوینت ضوابط طرح بهسازی و نوسازی خیابان شهری
پاورپوینت بررسی معماری ایران باستان
پاورپوینت تجزیه وتحلیل محله های تاریخی شهری
پاورپوینت مجتمع چند عملکردی صفاییه اثر رضا دانشمیر
دانلود بررسی ،مؤلفه های کیفی محیط شهری، پاورپوینت
دانلود ،بیوفیلیک در شهر، پاورپوینت
دانلود ،گیاه پالایی، پاورپوینت
دانلود ،نگرشی بر روند تهیه طرح های تفضیلی، پاورپوینت
دانلود ،طرح شهرسازی 4 ، پاورپوینت
پاورپوینت کلرنس آرتور پری(کورتلند 1872-1944)
پاورپوینت پاتریک گدس و اندیشه های او
دانلود ،سیر اندیشه های جان راسکین، پاورپوینت
دانلود ،سیر اندیشه های شهرسازی کنزو تانگه، پاورپوینت
دانلود ،سیر اندیشه های پی یر کروپتکین Pierre Kropotkine، پاورپوینت

برچسب‌ها: پاورپوینت تحلیل فضای شهری میدان شهرداری کلاچای و خیابانهای اطراف ,

نوشته شده در تاريخ ۲۴/۸/۱۳۹۶ - ۱۷:۲۸ توسط safa sa
پاورپوینت بررسی معماری هتل کینگل هابر در استرالیا

تاریخ ایجاد 15/11/2017 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 27 اسلاید بهمراه تصاویر و نقشه و متن   قیمت: 6000 تومان     تعدادمشاهده  1


پاورپوینت بررسی معماری هتل کینگل هابر در استرالیا 
 
بخشی از مطلب
- ساختمان این هتل جديد در حاشيه مرکزي شهر قديمي کرمس (واقع در استراليا) قرار گرفته است. که برخي از عوامل لحاظ شده در طراحي اين هتل را بررسي مي نمايم .
- پنجره هاي اتاق هاي مهمان داراي شيشه هاي افزاينده نور است. در واقع ايجاد شکست در فرم پنجره سطح نورگيري را افزايش داده است
- سعي شده سازه هويت اصلي خود را حفظ کند 
- فضای داخلی بسیار سیال و شفاف می باشد
- به گونه ای همان خلوص و سادگی که در قسمت های قبلی به عنوان یکی از ایده های اصلی طراحی پروژه « هتل بزرگ سبزوار» مطرح شد، در این هتل، بویژه در فضاهای داخلی و کیفیت مبلمان آن به خوبی مشهود است. 
- احساس آرامش در فضاهای داخلی به دلیل وجود همان خلوص و سادگی که در عناصر و اجزائ داخلی و مبلمانها به طور واضح احساس میشود.   
- تاثیر نور طبیی در فضاهای داخلی به خوبی مشهود است
- در اين هتل روشنايي طبيعي حمام ها توسط نور پذيرايي تامين مي شود. 
- استفاده از رنگهای گرم و روشن و همراه شدن آنها با نور طبیعی مطلوب فضایی بسیار صمیمانه و شاد را خلق نموده است. 
طبقه همکف به علت داشتن جداره هاي شفاف داراي فضاهايي روشن 
سيال گونه مي باشند.
-  تاکيد بر روشنايي سقف بيش از روشنايي جداره ها و کف ميباشد.
- از پلان و حجم فشرده و متراکم استفاده شده است. 
عقب کشيدگي پلان در دهانه ورودي هتل جهت تاکيد بيشتر
 بر روي ورودي مي باشد.
- استفاده کردن از پلان U شکل در اکثرطبقات (بجز زيرزمين) جهت نورگيري هر چه بهتر فضاهاي هتل مي باشد.
و.....


کلمات کلیدی مرتبط:
پاورپوینت ,بررسی معماری هتل , کینگل هابر در استرالیا , پاورپوینت ,بررسی هتل ,کینگ لهوبر , Hotel Klinglhuber ,ساختمان ,هتل جديد ,پاورپوینت هتل ,معماری هتل ,هتل خارجی ,طرح هتل ,تحلیل هتل ,نمونه هتل ,نمونه موردی هتل ,نمونه مشابه هتل ,نقشه هتل ,پلان هتل , ,
مقالات مرتبط در این دسته
پاورپوینت بررسی و تحلیل هتل قصر مشهد
پاورپوینت بررسی و تحلیل هتل عباسي ــ اصفهان Abbasi Hotel Isfahan Iran
پاورپوینت بررسی هتل ساحلی لوس کابوس در رجيناي غربي مکزیک
پاورپوینت بررسی معماری هتل ESO در کویر پارانا شیلی ، بهمراه نقشه ها و تصاویر
پاورپوینت بررسی هتل ملک التجار یزد
پاورپوینت بررسی مهمان‌سرای پدری در خوانسار اثر گروه معماری زاو
پاورپوینت بررسی هتل سند تاچر در ایتالیا
پاورپوینت بررسی سيستم سازه و تاسیسات در طراحی هتل ها
پاورپوینت بررسی هتل هايت پارک در سواحل بندرگاه سيدني استراليا
پاورپوینت بررسی هتل کینگ لهوبر Hotel Klinglhuber استرالیا
پاورپوینت بررسی هتل های داخلی - هتل آزادی مشهد و هتل قصر مشهد و هتل صدر
پاورپوینت بررسی ضوابط و استانداردهای هتل
پاورپوینت بررسی مبانی طراحی هتل و ریز فضاها ، برنامه فیزیکی هتل
پاورپوینت بررسی انواع هتلها و واحدهای اقامتی
پاورپوینت بررسی تاريخچه جهانگردی و احداث هتل در ايران معاصر
پاورپوینت بررسی مبانی طراحی و ریز فضاهای هتل و مرکز اقامتی
دانلود پاورپوینت بررسی برج العرب دبی - به همراه فایل سه بعدی اسکچاپ
پاورپوینت بررسی طرح هتلS شکل کوهستانی بسکیدز Beskids
پاورپوینت بررسی مجتمع توریستی بام تهران توچال
پاورپوینت بررسی مرکز همایش بین المللی کینتل و هتل توچال (KCC)

برچسب‌ها: پاورپوینت بررسی معماری هتل کینگل هابر در استرالیا ,

نوشته شده در تاريخ ۲۴/۸/۱۳۹۶ - ۱۷:۲۶ توسط safa sa
پاورپوینت بررسی و تحلیل هتل عباسي ــ اصفهان Abbasi Hotel Isfahan Iran

تاریخ ایجاد 15/11/2017 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 37 اسلاید بهمراه تصاویر و نقشه و متن   قیمت: 7000 تومان     تعدادمشاهده  2


پاورپوینت بررسی و تحلیل هتل عباسي ــ اصفهان  Abbasi Hotel Isfahan Iran

بخشی از مطلب
در باب اهمیت این هتل گذری بر مقاله شبکه cnn می اندازیم
(CNN) - این روزها از طریق تقریبا هر مجله مسافرت حرکت کنید و شما ترغیب به آن هستید که ایران را به مقصد بعدی بزرگ می برد.
تحریم و فشار در مورد منافع جمهوری اسلامی، تعامل ژئوپولیتیک اخیر (برجام) با شکل یک معامله هسته ای با قدرت های جهانی است که برخی از تحریم های طولانی مدت را به پایان رسانده است.
اما در حالی که این کشور در حال تلاش برای مدرنیزه کردن صنعت گردشگری خود در برابر افزایش تعداد بازدیدکنندگان است - 5.2 میلیون نفر در سال 2016 بوده است و انتظار می رود در سال 2017 بیشتر از آن ها ارائه شود.
هتلهای Abbasi، که یک مجموعه پر طرفدار و پرجمعیت است و در شهر باستانی اصفهان واقع شده است.
این مکان مانند هیچ کجای دیگر در جهان نیست.
اصفهان سهم مناسبی از شگفتی های تاریخی دارد (بعضی از آنها میراث جهانی یونسکو است)، اما به طرق مختلف هتل عباسی به یک جاذبه توریستی تبدیل شده است.
حدود 300 سال پیش ساخته شده، تحت سلطنت صفوی شاه سلطان حسین، در ابتدا به عنوان یک کاروانسرا برای فروشندگان سفر به جاده ابریشم باستانی استفاده شد.

و اما بعد
هتل عباسي شايد يکي از هتل هاي جالب در سر تا سر جهان باشد . و براي ديدار کنندگان از اصفهان خاطره خوبي است. اين هتل با استفاده از ساختمان يک کاروانسراي قذيمي متعلق به دوره صفويه و افزودن قسمتهايي به آن بنا شده است .
اتاقها و فضاهاي عمومي در اطراف يک حياط قرار گرفته ، مجموعه اي در چهار طبقه و يک طبقه زير زمين به شکل نيمه گسترده به وجود آورده است .
        اين هتل داراي 225 اتاق که شامل 23 سوئيت و           7 آپارتمان ميباشد . اين هتل قابليت ايجاد شرايط مطلوب را براي توريستهاي داخلي و خارجي را بصورت گروهي يا انفرادي دارا مي باشد . از ميان تجهيزات اين هتل آنچه که قابل ذکر است تالار شنوندگان مي باشد که به آخرين سيستم صوتي و تصويري روز دنيا مجهز شده است و قابليت پذيرش 500 ميهمانرا  دارا  مي باشد، از ديگر تسهيلات اين هتل ميتوان به اتاقهاي چند منظوره اشاره نمود که مناسب تشريفات و سمينارها مي باشد
و....


کلمات کلیدی مرتبط:
پاورپوینت ,بررسی و تحلیل ,هتل عباسي ,اصفهان Abbasi Hotel Isfahan Iran ,پاورپوینت هتل عباسي ,معماری هتل عباسي ,هتل عباسي خارجی ,طرح هتل عباسي ,تحلیل هتل عباسي ,نمونه هتل عباسي ,نمونه موردی هتل عباسي ,نمونه مشابه هتل عباسي ,نقشه هتل عباسي ,پلان هتل عباسي ,تحلیل ,کانسبت ,ایده ,اجرا شد,
مقالات مرتبط در این دسته
پاورپوینت بررسی و تحلیل هتل قصر مشهد
پاورپوینت بررسی معماری هتل کینگل هابر در استرالیا
پاورپوینت بررسی هتل ساحلی لوس کابوس در رجيناي غربي مکزیک
پاورپوینت بررسی معماری هتل ESO در کویر پارانا شیلی ، بهمراه نقشه ها و تصاویر
پاورپوینت بررسی مهمان‌سرای پدری در خوانسار اثر گروه معماری زاو
پاورپوینت بررسی هتل سند تاچر در ایتالیا
پاورپوینت بررسی سيستم سازه و تاسیسات در طراحی هتل ها
پاورپوینت بررسی هتل کینگ لهوبر Hotel Klinglhuber استرالیا
پاورپوینت بررسی هتل های داخلی - هتل آزادی مشهد و هتل قصر مشهد و هتل صدر
پاورپوینت بررسی ضوابط و استانداردهای هتل
پاورپوینت بررسی مبانی طراحی هتل و ریز فضاها ، برنامه فیزیکی هتل
پاورپوینت بررسی انواع هتلها و واحدهای اقامتی
پاورپوینت بررسی مبانی طراحی و ریز فضاهای هتل و مرکز اقامتی
پاورپوینت بررسی مجتمع توریستی بام تهران توچال
پاورپوینت علت ستاره دار کردن هتل ها
پاورپوینت بررسی خوابگاه دانشجویی در استرالیا
پاورپوینت بررسی هتل رز بنفش ابوظبی
پاورپوینت بررسی معماری یتیم خانه دختران خوانسار اثر گروه معماری زاو
پاورپوینت بررسی انواع هتل ها و مراکز اقامتی
پاورپوینت بررسی طراحی ورودی هتل

برچسب‌ها: پاورپوینت بررسی و تحلیل هتل عباسي ــ اصفهان Abbasi Hotel Isfahan Iran ,

نوشته شده در تاريخ ۲۴/۸/۱۳۹۶ - ۱۷:۲۴ توسط safa sa
پاورپوینت بررسی و تحلیل هتل قصر مشهد

تاریخ ایجاد 15/11/2017 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 72 اسلاید بهمراه تصاویر و نقشه و متن   قیمت: 6000 تومان     تعدادمشاهده  1


پاورپوینت بررسی و تحلیل هتل قصر مشهد 
 
بخشی از مطلب
        هتل پنج ستاره بين المللي قصر حاشيه خيابان تهران قرار گرفته است .خيابان تهران که در امتداد محور اصلي پايانه مسافرتي به طرف حرم قرار گرفته است مهمترين خيابان شهر مشهد به شمار مي آيد، اين خيابان داراي چهار نقطه تلاقي (تقسيم) در طول خود مي باشد . هتل قصر در حد فاصل میدان بسيج (فلکه برق ) تا ميدان بيت المقدس (فلکه آب )  قرار گرفته است.         اين هتل بيشتر مورد استفاده افراد و مسافران خارجي قرار مي گيرد . اتاق هاي متنوع آن از قيمت هاي در حدود 40 هزار تومان در هر 24 ساعت تا يک ميليون تومان در هر 24 ساعت موجود مي باشد . عرض هتل قصر (حاشيه خيابان ) در حدود 30 متر است و طول آن (عمود بر خيابان ) در حدود 100 متر مي باشد. تعداد طبقات آن 8 طبقه و 2 نيم طبقه در بالاي آن است. تراس هاي هتل از جانب يکي رو به حرم مطهر ديد شمالي و ديگري به طرف جنوب و کوهستان مي باشد. اين هتل حدود 400 سوئيت و اتاق اقامتي متنوع دارد . لابي آن در مرکز هتل متمايل به ورودي قرار گرفته که تا سقف طبقه نهايي بالا  مي رود. رستوران و سلف غذا خوري آن در حدود 350 متر وسعت دارد و با انواع غذاهاي ايراني و خارجي پذيراي مسافران است . پارکينگ ويژه هتل قصر از ورودي فرعي کوچه مجاور ساختمان هتل دسترسي دارد . مجموع زير بناي هتل در تمامي طبقات بيش از 20 هزار متر مي باشد مهمترين ويژگي هتل تنوع سطح خدمات ارايه شده آن است . نيز نزديکي به حرم مطهر به رونق آن مي افزايد. در بخشي از طبقه همکف و طبقه اول امکاناتي نظير کتابخانه و سالن مطالعه، استخر و سوناي آبگرم اين هتل که بيشتر مورد استفاده افراد و مسافران خارجي قرار مي گيرد سرگرمي هايي نظيربيليارد شطرنج و...  موجود مي باشد بخش رستوران و آماده سازي غذا به علاوه لآبي هتل در تمام طول سال پذيراي شهروندان مي باشند 


کلمات کلیدی مرتبط:
پاورپوینت ,بررسی و تحلیل ,هتل قصر مشهد ,پاورپوینت هتل قصر مشهد ,معماری هتل قصر مشهد ,هتل قصر مشهد خارجی ,طرح هتل قصر مشهد ,تحلیل هتل قصر مشهد ,نمونه هتل قصر مشهد ,نمونه موردی هتل قصر مشهد ,نمونه مشابه هتل قصر مشهد ,نقشه هتل قصر مشهد ,پلان هتل قصر مشهد ,تحلیل ,کانسبت ,ایده ,اجرا شده ,
مقالات مرتبط در این دسته
پاورپوینت بررسی و تحلیل هتل عباسي ــ اصفهان Abbasi Hotel Isfahan Iran
پاورپوینت بررسی معماری هتل کینگل هابر در استرالیا
پاورپوینت بررسی هتل ساحلی لوس کابوس در رجيناي غربي مکزیک
پاورپوینت بررسی معماری هتل ESO در کویر پارانا شیلی ، بهمراه نقشه ها و تصاویر
پاورپوینت بررسی مهمان‌سرای پدری در خوانسار اثر گروه معماری زاو
پاورپوینت بررسی هتل سند تاچر در ایتالیا
پاورپوینت بررسی سيستم سازه و تاسیسات در طراحی هتل ها
پاورپوینت بررسی هتل کینگ لهوبر Hotel Klinglhuber استرالیا
پاورپوینت بررسی هتل های داخلی - هتل آزادی مشهد و هتل قصر مشهد و هتل صدر
پاورپوینت بررسی ضوابط و استانداردهای هتل
پاورپوینت بررسی مبانی طراحی هتل و ریز فضاها ، برنامه فیزیکی هتل
پاورپوینت بررسی انواع هتلها و واحدهای اقامتی
پاورپوینت بررسی مبانی طراحی و ریز فضاهای هتل و مرکز اقامتی
پاورپوینت بررسی مجتمع توریستی بام تهران توچال
پاورپوینت علت ستاره دار کردن هتل ها
پاورپوینت بررسی خوابگاه دانشجویی در استرالیا
پاورپوینت بررسی هتل رز بنفش ابوظبی
پاورپوینت بررسی معماری یتیم خانه دختران خوانسار اثر گروه معماری زاو
پاورپوینت بررسی انواع هتل ها و مراکز اقامتی
پاورپوینت بررسی طراحی ورودی هتل

برچسب‌ها: پاورپوینت بررسی و تحلیل هتل قصر مشهد ,

نوشته شده در تاريخ ۲۴/۸/۱۳۹۶ - ۱۷:۲۲ توسط safa sa
دانلود , تری دی اسکچاپ دروازه گل فوتبال5, skp

تاریخ ایجاد 17/06/2017 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: فایل طبق تصویر نمونه   قیمت: 2000 تومان   حجم فایل: 131 kb  تعدادمشاهده  7


دانلود تری دی اسکچاپ دروازه گل فوتبال5

توضیحات:
دانلود تری دی اسکچاپ دروازه گل فوتبال5

توجه : کاربر گرامی شما می توانيد با افزودن اين محصول و پرداخت آنلاین بلافاصله فایل را با مشخصات مندرج و طبق تصوير نمونه دانلود بفرماييد يا با عضويت در سايت و خريد اشتراک بصورت حجمی اين نقشه (با کلیک بر روی عکس) و هزاران نقشه و فايل ديگر به اشتراک گذاشته شده را بصورت حجمی دانلود نماييد .با سپاس


کلمات کلیدی مرتبط:
دانلود ,تری دی ,اسکچاپ ,دروازه , گل فوتبال5 , skp,
مقالات مرتبط در این دسته
دانلود , مدل Sketchup اتاق با فضای کاری اداری در برج, skp
دانلود , مدل Sketchup کابینت جزیره ایی آشپزخانه, skp
دانلود , مدل Sketchup تری دی آشپزخانه, skp
دانلود , مدل Sketchup تری دی لاندری, skp
دانلود , مدل Sketchup تری دی مبلمان راحتی قرمز رنگ, skp
دانلود , پروژه تری دی اسکچاپ خانه ویلایی مدرن5, skp
دانلود , پروژه تری دی اسکچاپ طرح ویلای مینیمال1, skp
دانلود , پروژه تری دی اسکچاپ برجک نگهبانی 20 متر ارتفاع, skp
دانلود , مدل Sketchup تری دی ایستگاه مترو و تراموا , skp
دانلود , مدل Sketchup 30 متر مربع؛ 1 خوابه؛ واحد آپارتمان, skp
دانلود , مدل Sketchup تری دی خانه روستایی, skp
دانلود , مدل Sketchup تری دی خانه مسکونی بازسازی, skp
دانلود , مدل تری دی اسکچاپ Sketchup فرودگاه مدرن , skp
دانلود , مدل Sketchup اتاق با فضای کاری برای معمار جوان., skp
دانلود , پروژه تری دی اسکچاپ طرح خانه 67 متری حیاط دار, skp
دانلود , پروژه تری دی اسکچاپ خانه مسکونی مدرن 1, skp
دانلود , پروژه تری دی اسکچاپ طرح ساختمان اداری مدرن1, skp
دانلود , پروژه اتوکد طراحی خانه 3 اتاق خواب - 2 طبقه, skp
دانلود , پروژه تری دی اسکچاپ طرح پرگولای چوبی محوطه , skp
دانلود , پروژه تری دی اسکچاپ طرح قفسه میوه و اجناس,

برچسب‌ها: دانلود,تری دی اسکچاپ دروازه گل فوتبال5,skp ,

نوشته شده در تاريخ ۲۳/۸/۱۳۹۶ - ۱۹:۵۳ توسط safa sa
دانلود ,تری دی اسکچاپ پارک ورزش منطقه, skp

تاریخ ایجاد 17/06/2017 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: فایل طبق تصویر نمونه   قیمت: 5000 تومان   حجم فایل: 2722 kb  تعدادمشاهده  10


دانلود تری دی اسکچاپ پارک ورزش منطقه

توضیحات:
دانلود تری دی اسکچاپ پارک ورزش منطقه - سه بعدی مجموعه ورزشی محله ایی بدون سقف

توجه : کاربر گرامی شما می توانيد با افزودن اين محصول و پرداخت آنلاین بلافاصله فایل را با مشخصات مندرج و طبق تصوير نمونه دانلود بفرماييد يا با عضويت در سايت و خريد اشتراک بصورت حجمی اين نقشه (با کلیک بر روی عکس) و هزاران نقشه و فايل ديگر به اشتراک گذاشته شده را بصورت حجمی دانلود نماييد .با سپاس


کلمات کلیدی مرتبط:
دانلود ,تری دی , اسکچاپ ,پارک ,ورزش منطقه, , skp,
مقالات مرتبط در این دسته
دانلود , مدل Sketchup اتاق با فضای کاری اداری در برج, skp
دانلود , مدل Sketchup کابینت جزیره ایی آشپزخانه, skp
دانلود , مدل Sketchup تری دی آشپزخانه, skp
دانلود , مدل Sketchup تری دی لاندری, skp
دانلود , مدل Sketchup تری دی مبلمان راحتی قرمز رنگ, skp
دانلود , پروژه تری دی اسکچاپ خانه ویلایی مدرن5, skp
دانلود , پروژه تری دی اسکچاپ طرح ویلای مینیمال1, skp
دانلود , پروژه تری دی اسکچاپ برجک نگهبانی 20 متر ارتفاع, skp
دانلود , مدل Sketchup تری دی ایستگاه مترو و تراموا , skp
دانلود , مدل Sketchup 30 متر مربع؛ 1 خوابه؛ واحد آپارتمان, skp
دانلود , مدل Sketchup تری دی خانه روستایی, skp
دانلود , مدل Sketchup تری دی خانه مسکونی بازسازی, skp
دانلود , مدل تری دی اسکچاپ Sketchup فرودگاه مدرن , skp
دانلود , مدل Sketchup اتاق با فضای کاری برای معمار جوان., skp
دانلود , پروژه تری دی اسکچاپ طرح خانه 67 متری حیاط دار, skp
دانلود , پروژه تری دی اسکچاپ خانه مسکونی مدرن 1, skp
دانلود , پروژه تری دی اسکچاپ طرح ساختمان اداری مدرن1, skp
دانلود , پروژه اتوکد طراحی خانه 3 اتاق خواب - 2 طبقه, skp
دانلود , پروژه تری دی اسکچاپ طرح پرگولای چوبی محوطه , skp
دانلود , پروژه تری دی اسکچاپ طرح قفسه میوه و اجناس, skp

برچسب‌ها: دانلود,تری دی اسکچاپ پارک ورزش منطقه,skp ,

نوشته شده در تاريخ ۲۳/۸/۱۳۹۶ - ۱۹:۴۹ توسط safa sa
.: Weblog Themes By Blog Skin :.